Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. június 26.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/2017.                                J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 26. napján tartottnyilvános üléséről.

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Veszteg Zsolt alpolgármester, Kellner Tamás, Csák József, Horváth Ferenc, Csősz Lajos Csaba, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Balog Zsuzsanna pénzügyicsoportvezető

Meghívottként jelen vannak:

Tumbász István Ferencné bizottsági tag

Somogyi Katalin bizottsági tag

Kenyeres Ervin bizottsági tag

Vidákovics Arnold bizottsági tag

György Erika óvodavezető

Kissné Horváth Zsuzsanna művelődésszervező

Tüske János díszpolgár

Rigó Erzsébet a Sárköz Baráti Kör vezetője

Érdeklődő választópolgárok:

3 fő

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 6 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 7 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslatom van: 15. napirendi pontnak javasolom felvenni "Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői 2016/2017. évi beszámolója" című pontot, 16. napirendi pontnak pedig javasolom felvenni "A TOP-3.2.1-16 kódszámú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című felhívás keretében benyújtandó pályázat tervezési munkái" című pontot. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a nyilvános ülés napirendjét az előbb elhangzott módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

138/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

Nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1/A. Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt eseményekről

   B. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

            Előadó: Felső Róbert polgármester

2/A. Érsekcsanád sportjáról szóló rendelet módosítása

   B. Megállapodás módosítása

            Előadó: Felső Róbert polgármester

3. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

          Előadó: Juhász Péter jegyző

4. Beszámoló a Homokhátsági regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

5. Szennyvíz ügyek állása

         Előadó: Felső Róbert polgármester

6. Környezetvédelmi alap létrehozása

         Előadó: Felső Róbert polgármester

7. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

8. Atelepülési támogatásokról és ellátásokról szóló rendelet módosítása

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

9. Törzstőke leszállítás a Bajavíz Kft-ben

         Előadó: Felső Róbert polgármester

10. Nemzetközi pályázathoz kapcsolódó döntések

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

11. Településképi Arculati Kézikönyv munkálatai

          Előadó: Felső Róbert polgármester

12. Értéktáras pályázat benyújtása

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

13. Beszámoló a könyvtár 2016. évi munkájáról

          Előadó: Felső Róbert polgármester

14. A2017. évi segélykeret felhasználásának alakulása

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

15. Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői 2016/2017. évi beszámolója

            Előadó: Felső Róbert polgármester

16. ATOP-3.2.1-16 kódszámú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című felhívás keretében benyújtandó pályázat tervezési munkái.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

17. Egyebek

 

Intézkedést nem igényel

 

1/A. napirendi pont

Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt eseményekről.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Mai napon kifizettük az ipari park bővítéses terület idei részét. A hétvégén volt egy nagy vihar, amely minket szerencsére elkerült. Érdekes, hogy néhány ember hogyan gondolkodik. Volt, akinek az volt a problémája délután fél kettőkor, hogy nincs búcsú. Mondtam neki, hogy miért nem mentetek ki délelőtt, erre azt mondta, hogy azért, mert akkor esett az eső. Erre már mondtam, hogy ezért nincsenek itt az árusok sem. Szombaton Ervin küldött néhány képet arról, ahogy a strandot próbálták rendbe hozni a fürdőrésznél. Ezt a testület nevében is szeretném megköszönni. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

139/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről

 

A képviselő-testület a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Intézkedést nem igényel

 

1/B. napirendi pont

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztésben foglaltakat.)

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

140/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 

A képviselő-testület elfogadta a jelentést a lejárt határidejű határozatokról.

 

Intézkedést nem igényel.

 

2/A. napirendi pont

Érsekcsanád sportjáról szóló rendelet módosítása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A rendelettervezetbe foglaltakat a Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelettervezetben foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 8/2017. (VI.27.) önkormányzati rendeletét az Érsekcsanád község sportjáról szóló 5/2009. (IV.08.) Kt. számú önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.)

 

2/B. napirendi pont

Megállapodás módosítása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság tárgyalt az ügyben és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád Község Önkormányzata és az Érsekcsanádi  Községi Sportkör Egyesület között 2009. május 01. napján - az  önkormányzat tulajdonát képező 726 hrsz-ú Sporttelep megnevezésű ingatlan használatba adására vonatkozóan - kötött megállapodást az előterjesztésben bemutatott tartalommal 2017. június 01-jei hatállyal módosítja. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

141/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

Sporttelep megnevezésű ingatlan használatba adására vonatkozó megállapodás módosítása

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád Község Önkormányzata és az Érsekcsanádi  Községi Sportkör Egyesület között 2009. május 01. napján - az  önkormányzat tulajdonát képező 726. hrsz.-ú Sporttelep megnevezésű ingatlan használatba adására vonatkozóan - kötött megállapodást az előterjesztésben bemutatott tartalommal 2017. június 01-jei hatállyal módosítja.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: folyamatos

 

3. napirendi pont

Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Pénzügyi és Ügyrendi bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. Erről nem kell határozatot hoznunk, de felhívom a figyelmet arra, hogy az adóalap a tavalyi évhez képest a faluban 200.000.000 Ft-tal csökkent. Ennek eredményeképpen kevesebb adó fog befolyni a költségvetésbe. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

4. napirendi pont

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Pénzügyi és Ügyrendi bizottság az előterjesztésbe foglaltakat megtárgyalta és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolót tudomásul vette. 2.) A határozatról a társulás értesítendő. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

142/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámoló

 

1.) Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.

 

2.) A határozatról a társulás értesítendő.

 

Határidő: folyamatos           

 

Felelős: Felső Róbert polgármester            

 

5. napirendi pont

Szennyvíz ügyek állása.

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntöm a víziközmű társulat megjelent tagjait. A helyzet jelenleg a következő. A lakossági elszámolás után a társulás is megszüntetésre kerül és a vagyon az önkormányzathoz fog kerülni. Mindenkinek kiküldtük a szennyvíztársulás üléséről készült jegyzőkönyvet. Ebből látszik, hogy azok a települések, ahol nőne a részarány, ott nem igazán boncolgatnák tovább ezt az ügyet. Ezzel a fő probléma a következő: Már többször hangsúlyoztam - és ebben a képviselő-testület álláspontja is egyértelmű -  hogy Érsekcsanád Község Önkormányzata csak azt a vagyont kívánja átvenni, ami Érsekcsanádra tartozik. Ezért mi erre nem tudjuk azt mondani, hogy ez jó így és ne bolygassuk. Már csak azért sem, mert ezek a részarányok más döntéseknek az alapját fogják képezni. A következő napirendek egyike lesz, hogy a Bajavíz Kft-nél már most is lépéseket kell tennünk, mert a cég veszteséges. Ennek első lépése, hogy a  saját tőkét le kell csökkentenünk, ami azt jelenti, hogy a falu vagyona a veszteség miatt veszíteni fog az értékéből. További veszteségnél a tulajdonosoknak a tulajdoni részaránya alapján vállalniuk kell a veszteség pótlását. Ezért nagyon nem mindegy a pontos tulajdoni részarán. Fontos továbbá, hogy erre a projektre a pénzt az unió úgy adta, hogy amikor elkészül a munka, utána meg kell képezni az amortizációs idő alatt azt a pénzt, amiből majd az amortizációt követően meg lehet csinálni a cseréket vagy a helyreállítást. Itt nettó 5.000.000.000 Ft-os vagyonról beszélünk, aminek az 1 %-a is nagyon sok pénzt jelent. Érsekcsanádra 800-900.000.000 Ft körüli vagyon jut majd. Amennyiben ez 2 %-kal több, az már újabb plusz 100.000.000 Ft-ot jelent. Ennek az amortizációnak a megképzése történhetne a vízdíjakból és a szennyvízdíjakból is abban az esetben, ha lenne nyereség, amiből amortizációs alapot lehetne képezni. Viszont a cég veszteséges, vagyis abból nem lesz amortizációs alap. Tehát a tulajdonos önkormányzatoktól azt várják el majd el, hogy az önkormányzat bevételeiből, tehát a lakosság adójából teremtsék elő. De nem mindegy, hogy 800.000.000 Ft-ot vagy 900.000.000 Ft után kell majd a lakosságtól adót beszedni. Jelenleg ezzel azért nem foglalkozik még senki, mert ha a rendszer elromlik, akkor jelenleg garanciában megcsinálják. Nekünk viszont előre kell néznünk és ezzel is foglalkoznunk kell. Ezen kívül a meglévő vagyonunkat biztosítani is kell és itt sem mindegy, hogy milyen összegű vagyonra kötünk majd biztosítást. Június 12-én megkérdeztük a társulást, hogy van-e még valamilyen fizetési kötelezettségünk, erre azt válaszolták, hogy ilyen már nincs. A végső elszámolás kapcsán lesz egy visszautalás társulási szinten 1.450.000 Ft, amiből nagyjából 200.000 Ft fog ránk jutni. Ez már érdemben nem változtat az elszámoláson. Szakértőkkel megkezdtük a számítások előkészítését, ahol azt kértem, hogy az elszámolásban csak olyan számok legyenek, amit valamivel igazolni tudunk. Számlákkal, határozatokkal, bankszámlakivonatokkal, szerződésekkel, stb. A jelenleg ismert kalkulációban nagyjából 2.000.000 Ft olyan összeg van, ami a nem fizetők vagy nem teljesen fizetők elmaradásából adódik össze. A legtöbb önkormányzat ebben az esetben úgy jár el, hogy a nem fizetők veszteségét az elszámolásban ráterheli a fizetőkre, így azok érdekeltségi egységre jutó kiadásai nőnek. Ezt a magasabb összeget az önkormányzat behajtja majd valamikor, de azt már nem adhatja vissza a jól fizetőknek, mert a lakossági elszámolás a magasabb számon megtörtént. A később behajtott pénzt az önkormányzat jogszabályban meghatározottakra fordíthatja. Ilyen például a hálózatfejlesztés. A nálunk kiszámolt 2 millió forintból viszont teljesen ésszerűtlen hálózatot fejleszteni, hisz az körülbelül 10-15 méter fővezetékre elég, bruttó értékben, tervezéssel, engedélyezéssel. Viszont van egy másik lehetőség, amiről a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság tárgyalt és támogatta is ennek a döntésnek a meghozatalát. Tekintve, hogy a beruházás előtt és az elején az volt az álláspont, hogy ne nyúljunk a lakossági befizetésekhez, amíg a támogatás nem biztos, így egy csomó kiadást addig is az önkormányzat vállalt átmenetileg azzal, hogy majd visszakapja ezeket a pénzeket, ha már minden biztos. Ez az elszámolásba be is van számolva, így ennek terhére az önkormányzat azt a kb. 2.000.000 Ft körüli összeget, amit egyébként majd valamikor be fog hajtani, bevállalja. Ennek az a következménye, hogy az önkormányzat most valamennyivel kevesebb pénzt kap vissza, mint amennyi járna, viszont amikor behajtja a lakosságtól a tartozását, akkor azt ennek az általa bevállalt résznek a csökkentésére fogja fordítani. Így tiszta lesz az elszámolás. Viszont így nem a jól fizető lakosságra lesz ráhárítva a nem fizetők terhe. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szennyvíz beruházás kapcsán az egy rákötési egységre eső érdekeltségi hozzájárulás - érsekcsanádi lakosok által meg nem fizetett, vagyis tartozásként nyilvántartott - részének pénzügyi rendezését a társulattól az önkormányzat részére visszafizetendő működési hozzájárulás terhére  vállalja. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

143/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

Szennyvíz elszámolás

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szennyvíz beruházás kapcsán az egy rákötési egységre eső érdekeltségi hozzájárulás - érsekcsanádi lakosok által meg nem fizetett, vagyis tartozásként nyilvántartott - részének pénzügyi rendezését a társulattól az önkormányzat részére visszafizetendő működési hozzájárulás terhére  vállalja.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: folyamatos

 

Felső Róbert polgármester: Ezzel a döntéssel az elszámolásban nem lesz olyan sor, hogy a jól fizetők által finanszírozott elmaradás. Közben elkészült az elszámolás tervezete. Amennyiben Lóránd is rábólint arra, ami a tervezetben benne van, és azt a társulat taggyűlése is elfogadja, akkor az látszik, hogy egy olyan számról születik majd döntés, ami a környékben lévő projekteknél - Dávod, Hercegszántó, Nagybaracska, Vaskút, Sükösd viszonylatban - a legalacsonyabb. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

 

Veszteg Zsoltalpolgármester: Hétköznapi embereknek ezt hogyan lehet elmondani? Hogyan kell elképzelni az elszámolást? Egy átlagos személy, aki nem egy összegben fizette be a hozzájárulást, hanem havonta fizetett be 1.950 Ft-ot, annak a jövő év derekán járna le a befizetése 100 hónappal számolva.

 

Felső Róbert polgármester: Az elszámolás technikájáról akkor lehet beszélni, amikor a víziközmű társulat küldöttgyűlése meghozza azt a döntést, hogy mennyi a végösszeg, meghozza azt a döntést, hogy leállítja a befizetéseket valamikortól, vagy esetleg nem állítja le.

 

Veszteg Zsoltalpolgármester: Egy átlagembert az érdekli, hogy kap-e vissza pénzt, mikor kap és mennyit?

 

Felső Róbert polgármester: Erre a kérdésre én itt ma nem tudok válaszolni. Miután megszületett valamilyen döntés, utána lesz egy olyan fórum, ahová eljönnek azok, akiknek ez a dolga, és ezt elmagyarázzák a lakosságnak. Van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

6. napirendi pont

Környezetvédelmi alap létrehozása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Pénzügyi és Ügyrendi bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló - előterjesztésben bemutatott - rendelettervezetet véleményeztetésre jóváhagyja. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szennyvíz beruházás kapcsán az egy rákötési egységre eső érdekeltségi hozzájárulás - érsekcsanádi lakosok által meg nem fizetett, vagyis tartozásként nyilvántartott - részének pénzügyi rendezését a társulattól az önkormányzat részére visszafizetendő működési hozzájárulás terhére  vállalja. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

144/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

Az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló rendelettervezet véleményezése

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló - előterjesztésben bemutatott - rendelettervezetet véleményeztetésre jóváhagyja.

 

Felelős: jegyző

 

Határidő: 5 nap a megküldésre

 

7. napirendi pont

Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Pénzügyi és Ügyrendi bizottság tárgyalt az ügyben. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására vonatkozó - előterjesztésben bemutatott - rendelettervezetet véleményeztetésre jóváhagyja. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

145/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

A talajterhelési díjról szóló rendelettervezet véleményezése

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására vonatkozó - előterjesztésben bemutatott - rendelettervezetet véleményeztetésre jóváhagyja.

 

Felelős: jegyző

 

Határidő: 5 nap a megküldésre

 

 

8. napirendi pont

A települési támogatásokról és ellátásokról szóló rendelet módosítása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester:A Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság tárgyalt az ügyben, és a rendelettervezetben foglaltakat elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelettervezetben foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 9/2017. (VI.27.) önkormányzati rendeletét a települési támogatásokról és ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.)

 

9. napirendi pont

Törzstőke leszállítás a Bajavíz Kft-ben.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Bajavíz Kft. veszteségét első körben úgy tudjuk kezelni, hogy a cégben lévő vagyonunk egy részét beadjuk a veszteségbe. Ennek megfelelően kell majd a módosításokat elvégezni.

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztésben foglaltakat.)

 

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: 1.) Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bajavíz Kft törzstőkéje leszállításra kerüljön az előterjesztés mellékletében bemutatottak szerint. 2. A képviselő-testület jóváhagyja a Bajavíz Kft társasági szerződésének a törzstőke leszállításából adódó - az előterjesztés mellékletében bemutatott - módosítását és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

146/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

Törzstőke leszállítás a Bajavíz Kft-ben és a társasági szerződés módosítása

 

1.) Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bajavíz Kft törzstőkéje leszállításra kerüljön az előterjesztés mellékletében bemutatottak szerint.

 

2. Aképviselő-testület jóváhagyja a Bajavíz Kft társasági szerződésének a törzstőke leszállításából adódó - az előterjesztés mellékletében bemutatott - módosítását és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: 30 nap

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

10. napirendi pont

Nemzetközi pályázathoz kapcsolódó döntések.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester:Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és több határozat elfogadását javasolta. Az első határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület (6430 Bácsalmás, Hősök tere 3.) által benyújtandó VP6-19.3.1-17 "Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása" kódszámú pályázat keretein belül az érsekcsanádi Művelődési Ház (6347 Érsekcsanád, Hunyadi János utca 17.) tetőszerkezetének felújítása és napkollektor kihelyezése megvalósuljon. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

147/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

Nemzetközi pályázathoz kapcsolódó döntések - Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása és napkollektor kihelyezése

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület (6430 Bácsalmás, Hősök tere 3.) által benyújtandó VP6-19.3.1-17 "Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása" kódszámú pályázat keretein belül az érsekcsanádi Művelődési Ház (6347 Érsekcsanád, Hunyadi János utca 17.) tetőszerkezetének felújítása és napkollektor kihelyezése megvalósuljon.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: folyamatos

 

Felső Róbert polgármester:A második határozati javaslat: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesülettel (6430 Bácsalmás, Hősök tere 3.) bérleti szerződést köt a Művelődési ház iroda és szakkör helyiségére. 2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

148/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

Nemzetközi pályázathoz kapcsolódó döntések - Művelődési Ház - bérleti szerződés megkötése

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesülettel (6430 Bácsalmás, Hősök tere 3.) bérleti szerződést köt a Művelődési ház iroda és szakkör helyiségére.

 

2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: folyamatos

 

Felső Róbert polgármester: A harmadik határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület által benyújtott VP6-19.3.1-17 "Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása" kódszámú pályázat nem lesz nyertes, az egyesülettel - a 148/2017.(VI.26.) Kt.sz. határozat alapján - megkötött bérleti szerződés felbontásra kerül.  Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

149/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

Nemzetközi pályázathoz kapcsolódó döntés vesztes pályázat esetén

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület által benyújtott VP6-19.3.1-17 "Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása" kódszámú pályázat nem lesz nyertes, az egyesülettel - a 148/2017.(VI.26.) Kt.sz. határozat alapján - megkötött bérleti szerződés felbontásra kerül.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: folyamatos

 

Felső Róbert polgármester:A következő határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület (6430 Bácsalmás, Hősök tere 3.) által benyújtott VP6-19.3.1-17 "Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása" kódszámú pályázat nyertes lesz, és az egyesülettől kérelem érkezik be az önerő biztosítására, akkor azt a 2018. évi költségvetésünkben biztosítani fogja. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

150/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

Nemzetközi pályázathoz kapcsolódó döntés nyertes pályázat esetén

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület (6430 Bácsalmás, Hősök tere 3.) által benyújtott VP6-19.3.1-17 "Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása" kódszámú pályázat nyertes lesz, és az egyesülettől kérelem érkezik be az önerő biztosítására, akkor azt a 2018. évi költségvetésünkben biztosítani fogja.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: folyamatos

 

11. napirendi pont

Településképi Arculati kézikönyv munkálatai.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Érsekcsanád község településképi arculati kézikönyvének elkészítésének és településképi rendeletének megfogalmazása, valamint ezen dokumentumokkal kapcsolatos főépítészi tevékenység ellátásával a bemutatott árajánlat alapján megbízza Sándor Gabriella okleveles településmérnököt. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

151/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

Érsekcsanád község településképi arculati kézikönyvének elkészítésével kapcsolatos főépítészi megbízás

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Érsekcsanád község településképi arculati kézikönyvének elkészítésének és településképi rendeletének megfogalmazása, valamint ezen dokumentumokkal kapcsolatos főépítészi tevékenység ellátásával a bemutatott árajánlat alapján megbízza Sándor Gabriella okleveles településmérnököt.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: 15 nap

 

Felső Róbert polgármester: Ezzel kapcsolatban jelzem, hogy július 6-án 17 órakor lesz egy közmeghallgatás.

 

12. napirendi pont

Értéktáras pályázat benyújtása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság megtárgyalta, és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete egyetért a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására vonatkozó HUNG-2017. kódszámú pályázat benyújtásával. 2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

152/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására vonatkozó pályázat benyújtása

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete egyetért a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására vonatkozó HUNG-2017. kódszámú pályázat benyújtásával.

 

2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: a pályázati kiírás szerint

 

13. napirendi pont

Beszámoló a könyvtár 2016. évi munkájáról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A beszámolóról a közoktatási bizottság még korábban tárgyalt, és javasolta a beszámoló elfogadását. Az új könyvtárosunknak a bizottsági ülést követően el kellett mennie, így most őt nem tudom bemutatni. A bizottsági ülés jegyzőkönyvébe a korábbi könyvtáros tett bizonyos észrevételeket a beszámolóval kapcsolatban. Én nem akartam akkor a vitát tovább generálni, de itt azért ezt megteszem egy mondatban. Ez hozzátartozik a dologhoz és a jövőben ebben a kérdésben én is következetes leszek a mostani könyvtárosunkkal szemben. Azt, hogy a megyei könyvtár miért írta le a beszámolóban azt, amit leírt, az ülésen elmondtam. Örültem volna, hogy ha a könyvtárosunk arra a mondatra is reagált volna, hogy sajnos az érsekcsanádi könyvtáros egyetlen szakmai továbbképzésen sem vett részt. Örültem volna, ha ez is annyira megbántja, mint az, ami úgy került leírásra, hogy az egy könyvtárfejlesztéses pályázatnak alapja lehet. Ebben majd én is következetesebb leszek. A könyvtár szakmailag a megyei könyvtárhoz tartozik, de ebben egyeztetni fogok a könyvtár vezetőjével, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő, mert szerintem ez sokkal nagyobb gond, mint a többi észrevétel. Tőlünk is járnak a köztisztviselők továbbképzésre, a védőnők is, meg az óvodából is. Ez a könyvtárosra is vonatkozik. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslat: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben Érsekcsanád településen 2016-ban végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 2.) A határozatról a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár értesítendő. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

153/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

Könyvtári beszámoló elfogadása

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben Érsekcsanád településen 2016-ban végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

2.) A határozatról a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár értesítendő.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: 3 nap           

 

14. napirendi pont

A 2017. évi segélykeret felhasználásának alakulása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Pénzügyi és Ügyrendi bizottság az előterjesztésbe foglaltakat megtárgyalta. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

15. npirendi pont

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői 2016/2017. évi beszámolója.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2016/2017. évre vonatkozó óvodavezetői beszámolóját elfogadja. 2.) A határozatról az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda értesítendő. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

154/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

Óvodavezetői beszámoló elfogadása

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2016/2017. évre vonatkozó óvodavezetői beszámolóját elfogadja.

 

2.) A határozatról az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda értesítendő.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: 3 nap

 

16. napirendi pont

TOP-3.2.1-16 kódszámú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című felhívás keretében benyújtandó pályázat tervezési munkái.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Sajnos a pályázatok beadását előrehozták, aminek nem nagyon örülünk. Emiatt most fel kellett gyorsítani a dolgokat. 3 helyről kértünk a tervezésre árajánlatot, amelyek be is érkeztek.

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival az árajánlatokat.)

 

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: 1. Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megbízza az Arkett Kft-t (6347 Érsekcsanád, Béke tér 1.)a TOP-3.2.1-16 kódszámú, “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében benyújtandó pályázat tervezési munkáinak elkészítésével bruttó 793.750 Ft összegben, amelyre kiadási előirányzatot biztosít a költségvetésben a pályázati feladatok előkészítésére tervezett előirányzat terhére. 2. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a munka megrendelésével és a szerződés megkötésével. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

155/2017. (VI.26.) Kt. sz. határozat

 

TOP-3.2.1-16 kódszámú "önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázat - tervezési munkák megrendelése

 

1. Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megbízza az Arkett Kft-t (6347 Érsekcsanád, Béke tér 1.)a TOP-3.2.1-16 kódszámú, “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében benyújtandó pályázat tervezési munkáinak elkészítésével bruttó 793.750 Ft összegben, amelyre kiadási előirányzatot biztosít a költségvetésben a pályázati feladatok előkészítésére tervezett előirányzat terhére.

 

2. Aképviselő-testület megbízza a polgármestert a munka megrendelésével és a szerződés megkötésével.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 8 nap

 

17. napirendi pont

Egyebek.

 

Felső Róbert polgármester: A Norvég alap pályázattal kapcsolatos 5-ös számú fenntartási jelentés - illetve annak 3-as számú hiánypótlása - elfogadásra került. Sajnos benne van az a mondat, hogy az indikátor értékeket jelen fenntartási jelentés során sem sikerült teljesíteni. Annak megvan a veszélye, hogy ez meddig hordozható, azaz a sem szó, ami az iskola miatt van, az egy időzített bomba.

A csapadékvizes pályázattal kapcsolatban értesítettek, hogy kapunk 99.643.500 Ft előleget. Ennek az összegnek fogunk nyitni egy alszámlát.

Az ipari parkos pályázatunk beadásra került.

Takácsné Marika a szülői munkaközösséggel összefogva a pedagógusnapon megkereste a nyugdíjas pedagógusokat írásban, illetve néhányukat személyesen. Az iskola megfeledkezett róluk a pedagógusnapon és a ballagásra sem lettek meghívva, amit nem is értek, de ők szóvátették.

 

Takácsné Kellner Mária: A képviselőket sem hívták meg.

 

Felső Róbert polgármester: Én kaptam meghívót. A nyugdíjas pedagógusok köszöntésével kapcsolatban a következő levelet kaptam: "Tisztelt polgármester úr! Kedves Robi! Kérlek, hogy a következő testületi ülésen olvasd fel az alábbi levelet. Tisztelt képviselő-testület! Mindkettőnk szívét melegség öntötte el, amikor megkaptuk a pedagógusnapi köszöntőt és a jókívánságokat. Köszönjük a testület minden kedves tagjának, a köztük lévő tanítványoknak a megemlékezést. Szeretettel Hetyei Sándor és Hetyei Sándorné." A másik levél: "Kedves Marika! Érsekcsanád Község Képviselő-testülete és a szülői munkaközösség jókívánságait nagy örömmel olvastam. Köszönöm, jólesett. Szeretettel. Szalay Gyula."

A németországi úton lesz mivel felvonulni a focicsapatunknak, mivel elkészült a zászló.

A mai napon megkeresett Kovács Józsi bácsi egy - a Csanádi Hirdető újságban megjelent cikkel kapcsolatban. Az írás Detári Ilonkától, egy érsekcsanádi hölgytől származik, aki szervezne egy úgynevezett "kőleves" fesztivált. Ez nyilvánvalóan nem önkormányzati rendezvény és nyilvánvalóan nem a mi költségvetésünket terheli. Tőlünk egyet kért, hogy a Szabadidőparkba lemehessenek. Mivel a Szabadidőparkot mindenki használhatja, így ezt neki is megengedtük. A hölggyel telefonon beszéltem, ahol elmondta, hogy a gyerekeknek akar kőleves főzni, és azt, hogy egy országos televízió is itt lesz a rendezvényen, amit Debrecenben is megszerveznek. A cikkből én nem teljesen azt veszem le, amit Kovács Józsi bácsi levett. Ő azt mondta, hogy felháborodik azon, hogy ez a hölgy azt írta le, hogy Érsekcsanádon éheznek a gyermekek. A szöveg a következő: "Azt álmodtam, hogy Érsekcsanádon és vonzáskörzetében nincs éhes és nélkülöző gyerek." Szerintem az, hogy nincs éhes, az nem azt jelenti, hogy itt éhező gyerekek vannak. "Elmesélem, hogy ma Magyarországon a szülőknek mennyire nehéz előteremteni a családjaik számára a mindennapi megélhetéshez szükséges életkörülményeket." Ezt valaki így érzi, valaki pedig nem érzi így. Ebbe nem mennék bele, hogy kinek nehéz és kinek nem nehéz. Csak azt szerettem volna elmondani, hogy a rendezvény nem a miénk és nem járulunk pénzzel hozzá. Aki nem ért egyet, az nem megy oda, ahogy én sem fogok. Józsi bácsi egy kicsit politikai síkon is kezelte ezt a dolgot, és azt is mondta, hogy ő nem a rendezvény ellen van, hanem azt kifogásolta, hogy miért kell azt mondani, hogy valaki éhes Magyarországon. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

 

Heipl József: Többször kérdeztem már, hogy mikor önthetünk tiszta vizet a pohárba. Hát most elég tiszta a vizünk, de azt látom, hogy ha nem öntöm ki a vizet aznap, akkor másnapra van benne üledék.

A Petőfi Sándor utcában lévő út többször lett már javítva hideg bitumennel. A kátyúkkal, illetve az úthibákkal jó lenne valamit kezdeni.

 

Felső Róbert polgármester: Meleg bitumennel történő javítást tervezünk az utakon. Fel kell mérnünk, hogy mekkora az a mennyiség, amit meg kell rendelnünk.

A Bajavíz Kft. ügyvezetője valamelyik ülésünkre eljön és ott majd lehet neki kérdéseket feltenni. Úgy tudom, hogy hetente vagy kéthetente kell nekik ivóvízminőséget vizsgáltatni. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a nyilvános ülést bezárom.  

 

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share