Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. július 6.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/2017.                                J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 6. napján tartottközmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről.

A Művelődési ház nagyterme az Érsekcsanád, Hunyadi János utca 17. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Kellner Tamás, Csák József, Horváth Ferenc, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Gyura Eszter műszaki ügyintéző

Rabi György Ervin tervező

Sándor Gabriella okleveles településmérnök

Meghívottként jelen vannak:

Tumbász István Ferencné bizottsági tag

Heipl József NNÖ Elnöke

Kissné Horváth Zsuzsanna művelődésszervező

Tumbász István Ferenc díszpolgár

Rigó Erzsébet a Sárköz Baráti Kör vezetője

Érdeklődő választópolgárok:

3 fő

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 4 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 5 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslatom nincs. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a nyilvános ülés napirendjét az előbb elhangzott módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

161/2017. (VII.06.) Kt. sz. határozat

 

Nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1. Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésének folyamatáról (közmeghallgatással egybekötött lakossági fórum)

            Előadó: Felső Róbert polgármester

2. Közérdekű kérdések, javaslatok.

 

Intézkedést nem igényel

 

 

 

 

1. napirendi pont

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésének folyamatáról (közmeghallgatással egybekötött lakossági fórum)

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A településképi arculati kézikönyv megalkotása törvényi kötelezettségünk, amit jelen állás szerint október 1-jéig kell megtennünk. Az alapjogok biztosa már jelezte, hogy ezt a határidőt szerencsés lenne egy kicsit arrébb tolni, mivel az önkormányzatoknak kötelezően kell megbízni egy főépítészt, akikből viszont hiány van az országban. Fontos tudni, hogy a Miniszterelnökség tájékoztatása alapján minden önkormányzat erre a feladatra 1.000.000 Ft támogatást kap. Feladataink közé tartozik egy főépítészi megbízás is, amelynek kapcsán a képviselő-testület megbízta Sándor Gabriella főépítész asszonyt. Az önkormányzatok részére készült egy 65 oldalas ismertető anyag a témában, amely megpróbálja bemutatni, hogy miben is kell gondolkodnunk. Ez az a dokumentum, amiben egy önkormányzatnak szabályozni kellene, hogy a település képét hogyan képzeli el. Egy nagyon átfogó dokumentumról van szó, amely akkor értékelődik fel, amikor valakinek az ízlése nagyon eltér az átlagétól és akkor valami nagyon vadítót talál ki. Véleményem szerint ezt kellene kezelnünk, de erről majd főépítész asszony mond néhány gondolatot. Nyilvánvalóan ezekkel az ügyekkel leginkább a tervezők találkoznak, főleg annak kapcsán, hogy ma már az építési engedélyeztetési eljárás is egyszerűsödött. Ezért ebbe a munkába nagyon szerettük volna bevonni a helyben lakó építészt, így megkértük Rabi Ervint, hogy legyen segítségünkre. Átadom a szót főépítész asszonynak.

 

Sándor Gabriella településmérnök: Sándor Gabriella vagyok. Szegedről jöttem és úgy kerültem ide, hogy Rabi Ervinnel egy iskolába jártunk a középiskolában és a főiskolán is. Nem építészmérnök, hanem településmérnök vagyok. Véleményem szerint egy település arculatát egy építész nem annyira érzékenyen tudja megfogalmazni, mert ő az egyes épületekből a legjobbat akarja kihozni, ami nem biztos, hogy a környezetébe úgy illeszkedik, hogy az valóban egy szép településképet fog létrehozni. Erre szolgál az arculati kézikönyv. Eddig volt a helyi építési szabályzat, amely mindenféle szabályokat tartalmazott az építés rendjére vonatkozóan. Most egy önkéntes jogkövetést próbálnak felsőbb szintről sugallni és ennek az arculati kézikönyv az egyik eszköze. Ez azért készül, hogy a településen élők ezt a kézikönyvet megismerjék, az ebben lévő ajánlásokat magukénak érezzék. A kézikönyvnek lesz egy rendeleti következménye, amelyet településképi rendeletnek fognak hívni. A helyi építési szabályzatból sok minden kikerült, és ezeket kell újra megfogalmazni, Érsekcsanádra formálni és megalkotni ebben a rendeletben. Az első lépés egy előzetes tájékoztató, ahol most is vagyunk. Készítettem fotókat a településről, amely alapján készítek majd egy dokumentációt, remélhetőleg Ervinnel és a képviselő-testülettel közösen. Tehát most egy kezdeti adatgyűjtési fázisban vagyunk, amelyben várjuk a lakossági javaslatokat is. Az elkészült anyagot lehet majd többször is véleményeztetni a lakossággal.

 

(Veszteg Zsolt alpolgármester megérkezett, a képviselő-testület létszáma 6 főre változott.)

 

Felső Róbert polgármester: Amennyiben valakinek van ötlete arra, hogy egy településkép hogyan kellene, hogy kinézzen, vagy mi az, ami nem tetszik, akkor azt 8 napon belül lehetne jelezni Gyura Eszternél. Így az észrevételekkel már a munka megkezdésekor lehetne majd foglalkozni. A kézikönyv új házak építésénél a tervező részére fog majd útmutatást nyújtani.

 

Szabados Róbert lakos: A kézikönyv a magánterületekre és a közterületekre egységesen vonatkozik majd? A közművekre is vonatkozik?

 

Sándor Gabriella településmérnök: Inkább a közterületekre vonatkozik, illetve a magánterületekre annyiban, hogy az ottani építési tevékenység meghatározza a település arculati részét. A közművesítési rész a helyi építési szabályzatban van benne.

 

Csák József képviselő: Lehetne itt azt is szabályozni, hogy az ereszcsatornát ne lehessen átvinni a járda felett és ott egy csúzli ággal alátámasztani?

 

Sándor Gabriella településmérnök: Ilyen kérdéseknél bizonytalan vagyok. Például, ha azt mondjuk, hogy a gazdasági terület lakóterületi részén, vagy a lakóterület felé csatlakozó oldalhatárán 10 méteres 3 szintes növényállományt írunk elő, akkor amennyiben ezt a zajvédelem miatt írjuk elő, akkor ez a helyi építési szabályzatban jelenik meg, ha pedig esztétikai szempontból, akkor a településképi rendeletben.

 

Rabi György Ervin: Számomra ez esztétikai dolog és kívánatos lenne, hogy ilyen ne legyen. Azzal tisztában kell lenni, hogy visszafelé nem működik a dolog. Amennyiben például van ilyen csatorna a faluban azt ez a rendelet nem lesz hivatott leszedetni. A rendelet arra lesz jó, hogy a jövőben ne legyen már ilyen.

 

Takácsné Kellner Mária képviselő: Szerintem ez egy nagyon nehéz munka. Rengeteget kell dolgozni és rengeteg összetűzés lesz. Figyelni is kell ezekre a dolgokra és szankcionálni. Jelenleg nincs mód az egységesítésre, ennek a lehetőségét esetleg 50 év múlva látom. Most ennek nem látom értelmét. Sok olyan ház is van, ami bontásra érett.

 

Sándor Gabriella településmérnök: Eddig volt egy helyi építési szabályzat, amelyben minden szabály rögzítve volt. A település jelenlegi képe ennek is köszönhető. Most az a helyzet állt elő, hogy bizonyos szabályokat ki kellett húzni a helyi építési szabályzatból, amelyek most átkerülnek ebbe az arculati kézikönyvbe.

 

Felső Róbert polgármester: Ezt azért látom egy kicsit másképp, mert vannak vadító és még vadítóbb példák. Annak látom értelmét, hogy ezt megakadályozzuk. Ez az anyag irányokról szól, utána szépen lassan alakulnak majd a dolgok. Természetesen ezzel nem tudjuk lebontani a rossz állapotban lévő házakat, de majd ha lebontásra kerülnek a jövőben, akkor az újonnan épülő házak már a kézikönyv szerint meghatározott arculatba illeszkedhetnek.

 

Rabi György Ervin tervező: Hosszú távban kell gondolkodnunk. Itt nem az a feladat, hogy 5 éven belül megvalósuljon valami, hanem az a cél, hogy egy keretet adjon az egésznek, amiből ne legyenek nagy kiugrások se lefelé, se felfelé. Nem az a cél, hogy mindent keretek közé szorítsunk - például legyen minden ház zöld - hanem tágabb és ésszerű keretek közé kellene ezt hoznunk. Arról pedig, hogy van-e ennek értelme, arról lehet vitázni, de ezt meg kell csinálnunk, mert törvényi előírás.

 

Heipl József NNÖ Elnök: Az arculati kézikönyv a temetőkre is vonatkozik? Ezt is rendezni kellene, mert nem lehet eljárni a sírok között például kerekesszékkel.

 

Tumbász István Ferenc díszpolgár: A katolikus temetőben most úgy van, hogy két méterek el vannak hagyva és úgy kezdődnek a sírsorok. Erre az egyházközségnek külön szabályzata van.

 

Rabi György Ervin tervező: Volt már szó azokról a védett épületekről, amelyek benne voltak a Helyi Építési Szabályzatban. Nem tudom, hogy a lakosság mennyire tudott arról, hogy melyek voltak ezek az épületek. Véleményem szerint közzé kellene tenni a listát arról, hogy melyek voltak ezek az épületek és milyen okból. Amennyiben majd belekerülnek bizonyos épületek védettként a kézikönyvbe, akkor az ne úgy kerüljön bele, hogy a lakosok nem tudnak róla.

 

Sándor Gabriella településmérnök: A Miniszterelnökség által kiadott szakmai előkészítő anyag tartalmaz negatív példákat is. Úgy gondoltam, hogy én az Érsekcsanádra vonatkozó anyagba nem teszek bele ilyen rossz példákat, mert amit lát az ember, az meg is ragadja akár az van odaírva, hogy rossz, akár az, hogy jó. Minden téren a jó példákat javasolom beletenni az anyagba.

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm főépítész asszonynak, hogy eljött. Térjünk át a következő napirendi pontra.

 

2. napirendi pont

Közérdekű kérdések, javaslatok.

 

Felső Róbert polgármester: A könyvtártól érkezett egy kérelem, amely szerint a nyitva tartást valós viszonyokra kellene átfordítani. Az óraszám ugyanaz marad, csak figyelembe van véve, hogy mikor látogatják az olvasók a könyvtárat. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: 1. Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Érsekcsanád Dózsa György u. 52. szám alatt működő nyilvános könyvtár nyitva tartását 2017. július 10. napjától az alábbiak szerint határozza meg: hétfő: 8-16, kedd: 8-17, szerda: 8-12, csütörtök: 8-16, péntek: 8-13, szombat: 8-9, Összesen heti 35 óra. 2. A határozatról a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár értesítendő. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

162/2017. (VII.06.) Kt. sz. határozat

 

Könyvtár nyitva tartásának módosítása

 

1. Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Érsekcsanád Dózsa György u. 52. szám alatt működő nyilvános könyvtár nyitva tartását 2017. július 10. napjától az alábbiak szerint határozza meg:

 

hétfő:              8-16

kedd:              8-17

szerda:           8-12

csütörtök:      8-16

péntek:           8-13

szombat:        8-9      

Összesen heti 35 óra.

 

2. Ahatározatról a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár értesítendő.

 

Határidő: 2017. július 10.

 

Felelős: Kovácsné Tordai Anikó könyvtáros

 

Felső Róbert polgármester: A megyei önkormányzatnak volt egy szervezése az energetikai pályázatokkal kapcsolatban, mivel a pályázati felhívás megváltozott. Nagyon rosszkor változott meg a felhívás, hiszen már sok önkormányzat kész volt a pályázattal, ráadásul a pályázat beadási határidejét is előrehozták másfél hónappal. Így másfél hónapunk van arra, hogy egy olyan anyag készüljön el, amihez minden, ami eddig megvolt használhatatlan. A változás két fő része, hogy olyan értékeket emeltek be, ami eddig nem volt. Az egyik, hogy a költségeket tekintve minden másfél millió forintnak kell hoznia legalább egy tonna szén-dioxid kibocsátás csökkenést. A Művelődési házra elvileg 38.000.000 Ft-ot kaptunk volna, azonban a Művelődési háznak a jelenlegi szén-dioxid kibocsátása 21 tonna, ami a hűtő-fűtő rendszer megvalósulása esetén 2 tonnára csökkenthető le, vagyis 27-28.000.000 Ft-os összprojektben gondolkodhatunk. Viszont ebbe az összegbe nem biztos, hogy bele fog férni az, amivel el lehet érni a 2 tonnás végső állapotot. Ez mindenkinek átírta a pályázatát. A 44 beadott pályázatból az új korlátnak 8 darab pályázat felelne meg. A következő másfél hónapban újra kell mindent számolni, aminek az is lehet végeredménye, hogy nem lehet beadni a pályázatot. Azt kellene eldönteni, hogy vállaljuk-e a kockázatot, hogy esetleg műszakilag nem lehet kihozni a projektet támogathatóra, azonban az elvégzett munkát ellentételezni kell. Vagyis ki kell fizetni az energetikust és a tervezőt akkor is, ha a végső számításnak az az eredménye, hogy nem lehet beadni a pályázatot. A költségvetésünkben egyébként van olyan rész, hogy a pályázat előkészítése. Két dolgot csinálhatunk, vagy azt mondjuk, hogy nem foglalkozunk vele, vagy foglalkozunk vele és megpróbálunk olyan anyagot kihozni, ami beadható. Mivel a forrás a rendelkezésünkre áll, én az utóbbit javasolnám. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete vállalja a TOP-3.2.1-16 kódszámú, “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében benyújtandó pályázat beadásához szükséges számítások plusz költségét annak ismeretében, hogy a számítások vége azt is eredményezheti, hogy a pályázat nem kerülhet beadásra. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

163/2017. (VII.06.) Kt. sz. határozat

 

A TOP-3.2.1-16 kódszámú, “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében benyújtandó pályázat bedaásával kapcsolatos döntés

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete vállalja a TOP-3.2.1-16 kódszámú, “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében benyújtandó pályázat beadásához szükséges számítások plusz költségét annak ismeretében, hogy a számítások vége azt is eredményezheti, hogy a pályázat nem kerülhet beadásra.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: 2017. augusztus 15.

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülést bezárom.  

 

 

 

 

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share