Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. június 15.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/2017.                                J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 15. napján tartottrendkívüli nyilvános üléséről.

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Veszteg Zsolt alpolgármester, Kellner Tamás, Csák József, Horváth Ferenc, Csősz Lajos Csaba, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Meghívottként jelen vannak:

xxx

Érdeklődő választópolgárok:

xxx

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai rendkívüli nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 6 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 7 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslatom van: Javasolom levenni a napirendről a meghívón elsőként szereplő "Könyvtár beszámolója" pontot, mivel erről a pontról a közoktatási bizottság ülésén ezt követően tudunk majd részletesen beszélni. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az előbb elhangzott módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

134/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozat

Rendkívüli nyilvános ülés napirendjének elfogadása

1. Civil alap tartalék feltöltése.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

2. Egyebek

Intézkedést nem igényel

1. napirendi pont

Civil alap tartalék feltöltése.

Felső Róbert polgármester: Átnéztük több döntésünket, illetve a beérkező kérelmeket, amelyek alapján a következő a határozati javaslatom: 1.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Civil Keret előirányzatát 688.000 Ft-tal növeli a tartalék terhére. 2.) A civil keret összegét 413.498 Ft-tal megemeli a 2017. évben benyújtásra kerülő pályázatok előkészítésére tervezett előirányzat terhére. 3.) Az előirányzatok változását a számviteli nyilvántartásokon haladéktalanul át kell vezetni. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

135/2017. (VI.15.) Kt. sz. határozat

Civil Keret előirányzatának növelése

1.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Civil Keret előirányzatát 688.000 Ft-tal növeli a tartalék terhére.

2.) A civil keret összegét 413.498 Ft-tal megemeli a 2017. évben benyújtásra kerülő pályázatok előkészítésére tervezett előirányzat terhére.

3.) Az előirányzatok változását a számviteli nyilvántartásokon haladéktalanul át kell vezetni.

Felelős: Felső Róbert

Határidő: azonnal

2. napirendi pont

Egyebek.

Kellner Tamás:Számítógépet szerelni voltam tegnap egy hölgynél, aki több kérdést is feltett nekem. Az egyik, hogy hol van az ő szennyvíz bekötési pénze. Itt arra a pénzre gondolt, amiből az utcai bekötések meg lettek csinálva. Amennyiben ezt nem fizetjük ki, akkor hol van az ő 500.000 Ft-ja, mert ő kiszámolta, hogy ennyi jár neki az évek alatt. Kérdezte még, hogy az hogy lehet, hogy Vaskúton valaki több pénzt kap, valaki pedig kevesebbet. Azután azt kérdezte, hogy ha mi elszámolunk, ő honnan fogja tudni, hogy az hivatalos? Megjegyzést fűzött a polgármester úr által kiküldött levélhez is, mivel az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal fejléccel ment ki, így nem tudja, hogy most akkor a hivatal vagy társulás számol el a pénzzel. Amikor eljöttem, megveregette a vállam és azt mondta, hogy tudjuk Tamáskám, hogy azt a pénzt eltüntetitek.

Csák József:Fel is jelenthetnéd rágalmazásért.

Felső Róbert polgármester:Hétfőn voltam Bonyhádon a társulat ügyeinek intézőjénél, akinek elmondtam, hogy milyen elszámolást képzelek el a lakossággal. Azt mondta, hogy ilyent még senkinek nem csinált, de én úgy gondolom, hogy egyértelműen, tételesen legyen leírva, hogy milyen költségei voltak a társulásnak. Ebben benne lesz az a szám is, amely veszteséget jelent és nem fizetők miatt kerül bele. Ezekben az ügyekben jegyző úr el fog járni, de a befolyt összeg már nem kerül bele a lakossági elszámolásba. Ezért forszírozza Szabados Róbert, hogy az elszámolásig a lehető legnagyobb összeg legyen behajtva a nem fizetőktől.

Horváth Ferenc:Lesz olyan, aki a részletes elszámolásból sem ért majd semmit.

Felső Róbert polgármester:Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a rendkívüli nyilvános ülést bezárom.  

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share