Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2014. március 20.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8/2014.                                  J e g y z ő k ö n y v

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20. napján tartottrendkívüli nyilvános üléséről.

Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbert polgármester, Veszteg Zsolt, Csák József, Horváth Ferenc, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Balog Zsuzsanna pénzügyivezető

Meghívottként jelen vannak:

xxx

Érdeklődő választópolgárok:

xxx

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán

Felső Róbert: Köszöntök mindenkit mai ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 4 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 5 fő, a képviselő–testület határozatképes. A rendkívüli nyilvános ülés napirendjével kapcsolatban kiegészítenivalóm nincs. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendkívüli nyilvános ülés napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

47/2014.(III.20.) Kt.sz. határozat

Rendkívüli nyilvános ülés napirendjének elfogadása.

1. Határozat módosítása a Művelődési Ház tető-felújítási ügyében.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

2. Egyebek

1. napirendi pont

Határozat módosítása a Művelődési Ház tető-felújítási ügyében.

Felső Róbert: Csaba megcsinálta az árajánlatot, amely a munkadíjjal és az anyagköltséggel együtt bruttó 442.940 Ft.  Zsuzsa, hozzá kellene ehhez tenni valamit?

Balog Zsuzsanna: Ezt jobban körülírnám. Érsekcsanád Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 32/2014.(II.18.) Kt.számú határozatban elfogadott műszaki tartalmat ki kellett bővíteni több munkanemmel. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a már megkötött vállalkozói szerződés felbontásra kerüljön. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy munkavégzés nem történt. A képviselő-testület a VIDOCSA BAU Kft. (Érsekcsanád, Akácos utca 41.) munkadíját 2.111.459 Ft értékben hagyja jóvá. A képviselő-testület megbízza a polgármestert az új szerződés megkötésével.

Felső Róbert: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki az előbb elhangzott határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

48/2014.(III.20.) Kt.sz. határozat

Művelődési Ház tetőfelújításával kapcsolatos döntés

1. Érsekcsanád Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 32/2014.(II.18.) Kt.számú határozatban elfogadott műszaki tartalmat ki kell bővíteni több munkanemmel.

2. Aképviselő-testület jóváhagyja, hogy a már megkötött vállalkozói szerződés felbontásra kerüljön.

3. Aképviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Művelődési Házban a mai napig munkavégzés nem történt.

4. Aképviselő-testület a VIDOCSA BAU Kft. (Érsekcsanád, Akácos utca 41.) munkadíját 2.111.459 Ft értékben hagyja jóvá.

5. Aképviselő-testület megbízza a polgármestert az új szerződés megkötésével.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

2. napirendi pont

Egyebek

Felső Róbert: A Szabadidőparkban a színpad már át lett helyezve, de a tetejét még le kellene betonozni, amire kellene 100.000 Ft. Ez még belefér a 600.000 Ft-os általános tartalékba is.

Balog Zsuzsanna:A Művelődési Ház és az óvoda tetőszerkezetének felújítása nincs benne a költségvetésben.

Felső Róbert: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szabadidőparkban kialakított színpad betonozására 100.000 Ft kiadási előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

49/2014.(III.20.) Kt.sz. határozat

Szabadidőparkban lévő színpad betonozására előirányzat biztosítása

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szabadidőparkban kialakított színpad betonozására 100.000 Ft kiadási előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 15 nap

Felső Róbert: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm a munkát, a nyilvános ülést bezárom.

kmf.

        Felső Róbert                                                                                         Juhász Péter

        polgármester                                                                                             jegyző

Share