Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2014. február 26.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7/2014.                                  J e g y z ő k ö n y v

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartottnyilvános üléséről.

Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbert polgármester, Veszteg Zsolt, Aranyos Dániel, Csák József, Horváth Ferenc, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Balog Zsuzsanna pénzügyivezető

Heipl József NKÖ Elnöke

György Erika óvodavezető

Kissné Horváth Zsuzsanna művelődésszervező

Somlói Zoltán KMB rendőr

Hahn Gábor

Tarkó Miklós

Meghívottként jelen vannak:

xxx

Érdeklődő választópolgárok:

xxx

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán

Felső Róbert: Köszöntök mindenkit mai ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 5 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 6 fő, a képviselő–testület határozatképes. A nyilvános ülés napirendjével kapcsolatban kiegészítenivalóm nincs. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a nyilvános ülés napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

37/2014.(II.26.) Kt.sz. határozat

Nyilvános ülés napirendjének elfogadása.

1.   a) Beszámoló az utóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről

      b) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

            Előadó: Felső Róbert polgármester 

2.   Az önkormányzat 2014. évi költségvetése:

      a) Középtávú költségvetési tervezés

      b) Költségvetési rendelet elfogadása

      c) Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról

            Előadó: Felső Róbert polgármester 

3. Acivil szervezetek támogatási rendjéről szóló rendelet elfogadása

            Előadó: Felső Róbert polgármester

4. a) Atelepülési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálata

 b) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálata

                        Előadó: Juhász Péter jegyző

5. Érsekcsanád Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve

            Előadó: Felső Róbert polgármester

6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal előző évi munkájáról

           Előadó: Juhász Péter jegyző

7. Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat tájékoztatása

            Előadó: Felső Róbert polgármester

8.  2013. évi költségvetés módosítása

            Előadó: Felső Róbert polgármester

9. Ingatlan vásárlási kérelem

            Előadó: Felső Róbert polgármester

10. Egyebek.

1/a. napirendi pont

Beszámoló az utóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert: Az előterjesztésben foglaltakat kiegészíteni nem kívánom. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

38/2014.(II.26.) Kt.sz. határozat

Beszámoló az utóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről

A képviselő-testület elfogadta az elmúlt ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolót.

Intézkedést nem igényel.

1/b. napirendi pont

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert: Az előterjesztésben foglaltakat kiegészíteni nem kívánom. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

39/2014.(II.26.) Kt.sz. határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

A képviselő-testület elfogadta a jelentést a lejárt határidejű határozatokról.

Intézkedést nem igényel.

2. napirendi pont

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert:A napirendi pont a) része a középtávú költségvetési tervezés. Az előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

40/2014.(II.26.) Kt.sz. határozat

Középtávú költségvetési tervezés

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt - középtávú tervezésre vonatkozó - kötelezettségének a jelen határozatban foglaltak szerint tesz eleget, és a 2014. költségvetési évet követő 3 év saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a csatolt melléklet szerint határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Felső Róbert: A másik a 2014. évi költségvetési rendelet.

Juhász Péter: Az intézményi egyeztetések megtörténtek.a költségvetéssel kapcsolatban. A költségvetést az óvodavezető és én is támogattuk, egy-két dolgot jegyeztünk csak meg azzal kapcsolatban, hogy mi várható ebben az évben. Például a fénymásoló úgy áll a hivatalban, hogy nem tudjuk meddig fog még menni. Amennyiben úgy alakul, akkor szeretnénk, ha ez előtérbe kerülne az év folyamán.

Felső Róbert: Lényeges, hogy a költségvetésben egyensúly van és nem kellett megszorítást alkalmazni. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.) 

Felső Róbert: Az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

41/2014.(II.26.) Kt.sz. határozat

Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

Intézkedést nem igényel

3. napirendi pont

A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló rendelet elfogadása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

(Kovács Attiláné képviselő megérkezett, a képviselő-testület létszáma 7 főre változott.)

Felső Róbert:A képviselő-testület a múltkori ülésén elfogadta egyfajta formában a rendeletet, amit kiküldtünk három civil szervezetnek. Egyik civil szervezet sem javasolt módosítást. Így tehát a rendeletben meghatározott formában fog a támogatási rendszer működni. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendeletét a civil szervezetek támogatási rendjéről.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.) 

4. napirendi pont

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálata.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert:A rendelettervezet kapcsán a véleményezés megtörtént a szakmai szervezetek részéről.

Juhász Péter:A szilárd hulladékról a környezetvédelmi felügyelőségnek egy javaslata volt: a lomtalanítás során a kihelyezett lomot valamilyen módon őrizni vagy megfigyelni kellene, mert az tarthatatlan, hogy például szétszabdalják a zsákokat. Azt írtam bele a rendeletbe, hogy az önkormányzat a rendőrség és a szolgáltatók bevonásával oldja meg ezt a feladatot.

Felső Róbert:Abban az esetben módosítanunk kell a rendeletet, ha a szolgáltatóval az a megegyezés összejön, amiről a szolgáltató azt mondja, hogy mindenhol így kellene már csinálni.

Juhász Péter:Abban az esetben nem a ház elé lenne kihelyezve a hulladék, hanem egy fix gyűjtőhelyre lehetne bevinni, illetve aki nem tudja odavinni, onnan beszállítják.

Felső Róbert:Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 3/2014.(II.27.) önkormányzati rendeletét a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.) 

Felső Róbert:A folyékony hulladékkal kapcsolatos rendelettervezetbe a vízügyi hatóság véleménye már be van építve. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 4/2014.(II.27.) önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.) 

5. napirendi pont

Érsekcsanád Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert:A közbeszerzési tervet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

42/2014.(II.26.) Kt.sz. határozat

Érsekcsanád Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve.

1) Az önkormányzat a 2014. évben nem tervez a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó árubeszerzést, építési beruházást, szolgáltatás megrendelését.

2)   A közbeszerzési terv év közbeni indokolt esetben történő módosítása a Polgármester feladata, amelyről a módosítást követő ülésen beszámol a képviselő-testületnek.

3)   A közbeszerzési tervet és annak módosításait az önkormányzat honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Felelős:  polgármester

Határidő: folyamatos

6. napirendi pont

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal előző évi munkájáról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Juhász Péter:Az előterjesztésben részletes leírtam ügycsoportokra lebontva, hogy a hivatal milyen feladatokat lát el. Bármi kérdés van ezzel kapcsolatban, azt megválaszolom.

Felső Róbert:Mindenki azt gondolja a faluban, hogy ez az önkormányzat, miközben ez a hivatal. A hivatal munkáját teljesen más szabályozórendszerek szabályozzák. Az önkormányzatnak és a hivatalnak is önálló költségvetése van. A hivatalban bármi történik, azért jegyző úr a felelős. Például a hivatal áll kapcsolatban Csősz Lajossal, hogy hogyan lesz a szennyvíz bekötése.

Juhász Péter:A bérleti díjban már nem.

Felső Róbert:Az egy másik dolog. A hivatal épületébe folyik be a Csősz Lajos szennyvize és a hivatal ürítteti ki. Nem én rendelem meg, hanem a hivatal, és a jegyző úr a felelős azért, hogy a Csősz Lajossal a számlák hogyan lesznek rendezve. Ez nagyon fontos, mert ezt mindenki félreérti. Kell erről határozatot hozni?

Juhász Péter:Igen, lehet. A határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felső Róbert: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a jegyző úr által elmondott határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

43/2014.(II.26.) Kt.sz. határozat

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Intézkedést nem igényel

7. napirendi pont

Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat tájékoztatása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert:A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek:  Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy - tekintettel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/D. § (1) bekezdésére - kezdeményezi az Önkormányzat tulajdonában álló belvízelvezetést, vagy öntözést szolgáló vízfolyások, csatornák átadását, üzemeltetésre és fenntartásra az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi utca 2/C.) felé. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

44/2014.(II.26.) Kt.sz. határozat

Vízgazdálkodási feladatellátással kapcsolatos döntés

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy - tekintettel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/D. § (1) bekezdésére - kezdeményezi az Önkormányzat tulajdonában álló belvízelvezetést, vagy öntözést szolgáló vízfolyások, csatornák átadását, üzemeltetésre és fenntartásra az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi utca 2/C.) felé.

Felelős: Felső Róbert polgármester

Határidő: folyamatos

8. napirendi pont

2013. évi költségvetés módosítása

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert:A tavalyi évi költségvetés utolsó módosításáról van szó. Van egy határozati javaslat és egy rendeletmódosítás. Mindkettőt tárgyalta a Pénzügyi bizottság, és elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: A képviselő-testület a  tárgyban megjelölt határozatát úgy módosítja, hogy a  beszerzés forrása a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai közötti  átcsoportosítással, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának csökkentésével kerül biztosításra. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

45/2014.(II.26.) Kt.sz. határozat

262/2013. (X. 21.) Kt. sz. hat. módosítása

A képviselő-testület a  tárgyban megjelölt határozatát úgy módosítja, hogy a  beszerzés forrása a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai közötti  átcsoportosítással, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának csökkentésével kerül biztosításra.

Intézkedést nem igényel

Felső Róbert: A következő a 2013. évi költségvetési rendelet módosítása. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 5/2014.(II.27.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi költségvetéséről szóló, a 16/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelettel, valamint a 11/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2013. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.) 

9. napirendi pont

Ingatlan vásárlási kérelem

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert:Egy 8.581 m2 nagyságú területről van szó, amelyen van egy olyan rész is, amely a rendezési tervünk szerint védősáv, vagyis nem beépíthető erdő. Nyilvánvalóan ezzel nem lehet semmit csinálni. Csák Józsival tegnap beszélgettünk arról, hogy az lehetne a mi javaslatunk - amennyiben megegyezés születik a vásárlók és a képviselő-testület között - hogy ezt a védősávot leválasszuk, annál is inkább, mert ott egy komoly értékű famennyiség van.

Horváth Ferenc:Azt az árat, amit mások is fizettek, azt mi is megajánljuk, vagyis 600 Ft/m2 árat ajánlunk. Az összeg kifizetését, amennyiben Gábornak is megfelel, háromfelé osztanám el egy éven belül. Első részletben fizetnénk a vételár 40 %-át, a másik két részletben 30-30 %-át.

Felső Róbert:Mikor fizetnétek?

Horváth Ferenc: A szerződés megkötésétől számított 8 napon belül mehetne az első részlet.

Juhász Péter:A kialakítható minimum terület, vagy telek 30 méter. Úgy kell leválasztani a védősávot, hogy ez a 30 méter meglegyen. A fennmaradó rész megosztás után megkapja az új helyrajzi számot, akkor lehet adásvételi szerződést kötni. Amennyiben a vételár meghaladja az 5.000.000 Ft-ot, akkor fel kell ajánlanunk az Államnak.

Felső Róbert:Szerintem ez nem kérdés, mert ha a földmérő megosztja, akkor az egyes helyrajzi számok nem fogják elérni az 5.000.000 Ft-os értéket, még bruttó áron sem.

Veszteg Zsolt:Háromfelé lesz osztva a terület, vagy kétfelé?

Felső Róbert:Háromfelé. Leválasztjuk az erdőt, majd a maradék terület még kétfelé lesz osztva, vagyis összesen három helyrajzi szám lesz.

Juhász Péter:Milyen arányban legyen a megosztás? A földmérőt csak úgy tudjuk megbízni, ha tudjuk az arányokat.

Hahn Gábor:50-50 %-ban.

Horváth Ferenc:Jó, akkor 50-50 %.

Juhász Péter:Feri, a megosztás után melyik terület lesz a tied és melyik a Gáboré?

Hahn Gábor:Én lennék a lenti oldalon, a Ferinek pedig pont a telepével szemben lenne a saját területe. Ez lenne a logikus.

Juhász Péter:Tehát a tojótelep felőli úton lenne a tied. Ki lenne a vevő?

Hahn Gábor:Havitu Bt.

Juhász Péter:A nyugati oldali területnek ki lenne a vevője?

Horváth Ferenc: Horváth Bútor Kft.

Juhász Péter:A másik két részletnek mikor legyen a határideje?

Felső Róbert: 2014. október végéig legyen lerendezve ez a dolog.

Horváth Ferenc:Legyen július 10. a második részlet határideje, a harmadik részlet határideje pedig szeptember 30.

Juhász Péter:Ki viseli a megosztás költségét?

Felső Róbert:A megosztás költségét az önkormányzat, minden egyéb költséget a vevők.

Juhász Péter:A tulajdonjog fenntartását kiköti-e az önkormányzat?

Felső Róbert:Igen.

(Juhász Péter jegyző úr összefoglalta és ismertette a képviselő-testület tagjaival a határozati javaslatot.)

Felső Róbert:Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

Horváth Ferenc: Bejelentem érintettségemet, nem kívánok szavazni.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 nem szavazó mellett az alábbi határozatot hozta:

46/2014.(II.26.) Kt.sz. határozat

Önkormányzati ingatlan eladása

1. Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 826/16 helyrajzi számú terület megosztását az alábbiak szerint kell elvégezni:

- védősávként a lehető legkisebb terület kerüljön leválasztásra,

- a fennmaradó terület 50-50 %-ban kerüljön megosztásra.

2. Aképviselő-testület úgy határozott, hogy a 826/16 helyrajzi számú ingatlan megosztása után a beépítetlen terület keletre eső részét értékesíti a HAVITU Bt. (6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 106. képviselője: Hahn Gábor) részére, a terület nyugatra eső részét értékesíti a Horváth Bútor Kft. (6347 Érsekcsanád, Petőfi Sándor utca 54. képviselője: Horváth Ferenc) részére az alábbi feltételekkel:

·         A képviselő-testület a vételárat 600 Ft + ÁFA/m2 egységárban szabja meg.

·         A vételár megfizetésére a képviselő-testület részletfizetést engedélyez a következők szerint:

                  - az adásvételi szerződés aláírásától számított 8 napon belül a                           vételár 40 %-a,

                  - 2014. június 10-ig a vételár 30 %-a,

                  - 2014. szeptember 30-ig a vételár fennmaradó 30 %-a kerüljön                      megfizetésre.

·         A 826/16 helyrajzi számú ingatlan megosztásának költségét az önkormányzat viseli.

·         Az adásvétel ügyvédi és egyéb díja a vevőt terheli.

·         A képviselő-testület kiköti a tulajdonjog fenntartást az utolsó részlet megfizetéséig.

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Felső Róbert

Határidő: a telekmegosztás tekintetében azonnal, a szerződéskötés tekintetében  a telekmegosztást követően  azonnal

            Határidő: folyamatos 2014. szeptember 30-ig.

            Felelős: polgármester

10. napirendi pont

Egyebek

Felső Róbert: Ma megjött a napelemes pályázat támogatási szerződésének módosítása. Mivel télen nem tudtunk napelemet telepíteni, ezért módosítani kellett a határidőket. A holnapi naptól kezdenek el foglalkozni az eddig kifizetett költségeink visszautalásával. Pénteken hozzák meg a napelemeket. Mivel nagy érdeklődés van a napelemek iránt a lakosság részéről is, ezért azt beszéltük meg a céggel, hogy amíg itt fognak dolgozni, tartani fognak márciusban vagy áprilisban egy fogadóórát, ahol fel lehet tenni mindenkinek a kérdéseit.

Heipl József: Nagyon örülök a mozgáskorlátozottak nevében is, hogy akadálymentes lett például az önkormányzat épülete. Viszont a faluban, ahogy a járdákat csinálják, olyan emelkedőket tesznek bele, hogy ott tolókocsival nem lehet elmenni. Jó lenne, hogy ha valaki járdát készít a háza előtt, akkor azt a hivatal részéről átvenné valaki.

Juhász Péter: Aki járda támogatással építi a járdáját, ott átvesszük az elkészült járdát. Nem tudom, hogy van-e ilyen szándék, de fel lehet mérni a kérdéses járdákat a faluban, és egy dolgot lehet csinálni, hogy az önkormányzat megszünteti ezeket a problémákat.

Felső Róbert: Javasolom, hogy egyelőre mérjük fel a faluban a járdákat.

Horváth Ferenc: Legalább a járdalejtési problémákat szüntessük meg.

Veszteg Zsolt: Javaslom, hogy az önkormányzat szólítsa fel azokat a lakosokat, akik nem dobálják el a havat a házuk előtt.

(A továbbiakban észrevételek, javaslatok hangzottak el a témával kapcsolatban.)

Tarkó Miklós: Szó volt a sportpályával kapcsolatban a nyárfák kivágásáról. Arról volt szó, hogy februárban ki lesznek vágva, most február vége van, és ez még mindig nem történt meg. A kispálya kerítésének a lebontásáról is volt szó, de arról is csönd van. Nem szeretném, hogy ha az a vád érne minket a kispályás futballal kapcsolatban, hogy az ügyükben nem léptünk. A kispályások bennünket eddig nem kerestek meg. Nem fogunk menni nekik könyörögni, hogy gyertek ide focizni.

Felső Róbert: A kispályásoknak a jövő héten lesz megbeszélésük, csak az a kérdés, hogy melyik napon. A kispályás dolog az önkormányzat részéről szervezve van. A fakivágással kapcsolatban mindjárt átadom a szót a Józsinak. Egyébként kikérem magamnak, hogy még a sportkör kezd el nekünk dobálni dolgokat. Ezt kikérem magamnak. Tudomásul kellene venni a sportkörnek, hogy van olyan helyzet is, amikor nincs pénz a számlánkon. Lehet jönni és okoskodni, de ha nincs pénz, akkor nem tudok kötelezettséget sem vállalni. A kötelezettségvállalásnak feltétele, hogy van fedezet a számlán, látjuk mikor fogjuk kifizetni, milyen szerződést kötünk. A sportkör kitalálta, hogy öntözőberendezést vesz, kérik rá az önerőt. Tegnapelőtt kitalálták, hogy hozzuk el mi a berendezést. Amikor megjött az öntözőberendezés, kérték, hogy hozzuk be az önkormányzathoz és őriztessük mi, azzal az érveléssel, hogy az a miénk. De ezt nem mi kértük és nem is mi rendeltük. Ezek után még mi vagyunk kioktatva, ez nem korrekt.

Csák József: Mostanra tudtam elintézni, hogy ez a hatalmas gép ide tudjon érni. A trailerért nem kellett fizetni, a drága üzemóradíjat nem kellett fizetni, mert el tudtam intézni, hogy teljesen ingyen dolgozzon a gép. Olyan fakitermelőt kell találni, akinek a veszélyes fák kidöntéséhez van hivatalos papírja. Mindezt azért, hogy az önkormányzatnak ne kerüljön pénzébe. Egy-két héten belül el lesz ez is intézve.

Felső Róbert: Szeretném hozzátenni, hogy a szerződés szerinti pénzt a sportkörnek átutaltuk. Tegnap bejöttek hozzám, hogy volt aki felajánlotta, hogy traktorral elvontatja a hengert, a sportkör vezetősége azt mondta, hogy nem kell, mert az önkormányzat nem ad pénzt a hengerlésre.

Tarkó Miklós: Ezt ki mondta?

Felső Róbert: Vidákovics Tamás. Azt mondta, hogy odaáll a traktorral.

Tarkó Miklós: Nekünk nem mondta.

Felső Róbert: Tegnap ezért keresett meg engem, hogy van az, hogy mi ezért még fizetünk is, amit ő ingyen csinált, és meg is csinál? Ő megkereste a vezetőséget, és azt mondták neki, hogy a sportkör nem kap pénzt a hengerlésre, és nem kell megcsinálni. Ezt mondta a Vidákovics Tamás, aki tavaly meghengerelte.

Tarkó Miklós: Tavaly nem hengerelte meg a Tamás.

Felső Róbert: Ezen most ne vitatkozzunk, mert nem ez a dolgok lényege. Ami a lényeg, hogy a sportkör eddig megkapott mindent, ami a szerződésben volt. Szeretném elmondani, hogy nincs kifizetve az a bizonyos 400.000 Ft-os közvilágítás számlánk, nincs kifizetve a Művelődési Házban az első két hónap villanyszámlája, ami 256.000 Ft. Ezek nincsenek kifizetve, de a sportkör ki van fizetve. Ezt szeretném a fejekben rendbe rakni, mert mindenhol azt hallom, hogy a sportkör nem kap pénzt, a sportkörrel mindig ki van szúrva. Miközben a támogatások kétharmadát odaadjuk, miközben, amire leszerződtünk, időben átutaltuk. A locsoló-berendezés február 28.-i részlete biztosan nem fog átmenni, mert nincs pénz a számlán. Amint márciusban elkezdenek bejönni az adók, és kifizettük a kötelező számlákat, át fog menni minden. 4.670.000 Ft volt az Állami támogatásunk erre a hónapra, viszont 5.500.000 Ft volt a fizetés, 1.700.000 Ft a gyermekétkeztetés, 800.000 Ft a közvilágítás, és vannak még a kötelező feladat-ellátási helyeink, ahol a rezsiköltségeket is ki kell kifizetni. Általában nem hiszik el, hogy nulla forint van a bankszámlánkon.

Veszteg Zsolt: A kerítéshez szeretnék hozzászólni. Azt várják mindig, hogy ez a három ember, aki az önkormányzatnál dolgozik, huszonöt ember munkáját végezze el. azt a kerítést kiszedhettétek volna ti is.

Tarkó Miklós: Kaptunk rá engedélyt?

Felső Róbert: Igen. Itt voltunk az ülésen és megbeszéltük, hogy kiszedhető az a kerítés.

Kovács Attiláné: Más témában szeretnék egy dolgot kérdezni. A szennyvízzel kapcsolatban a kivitelezőket meg lehetne keresni, hogy a felső részeken a keresztutcáknál, ahol átvágták az utat, megsüllyedt a zúzott kővel feltöltött rész, ami nagyon sok helyen már balesetveszélyes.

Felső Róbert: Bármilyen hihetetlen is, de mi nem állunk jogviszonyban ebben a kérdésben. Pénteken Vaskúton lesz koordináció, én ott ezt jelzem a mérnök team-nek, akik felszólítják a fővállalkozót, akinek pedig az a dolga, hogy az alvállalkozóval rendezze például ezt a dolgot is. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm a munkát, a nyilvános ülést bezárom.

kmf.

        Felső Róbert                                                                                         Juhász Péter

        polgármester                                                                                             jegyző

Share