Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2014. március 31.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9/2014.                                  J e g y z ő k ö n y v

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31. napján tartottnyilvános üléséről.

Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbert polgármester, Veszteg Zsolt, Csák József, Aranyos Dániel, Horváth Ferenc, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Balog Zsuzsanna pénzügyivezető

Meghívottként jelen vannak:

Xxx

Érdeklődő választópolgárok:

Xxx

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán

Felső Róbert: Köszöntök mindenkit mai ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 5 képviselő és a polgármester jelen van, ez összesen 6 fő, a képviselő–testület határozatképes. A nyilvános ülés napirendjével kapcsolatban kiegészítenivalóm nincs. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a nyilvános ülés napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

53/2014.(III.31.) Kt.sz. határozat

Nyilvános ülés napirendjének elfogadása

1.a. Beszámoló az utóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.

   b. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

2. ATérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény Alapító Okiratának módosítása

            Előadó: Felső Róbert polgármester

3. Beszámoló a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

4. Beszámoló a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

5. Óvoda középtávú továbbképzési programja

            Előadó: György Erika mb. óvodavezető

6. Bizottsági céltartalék biztosítása

            Előadó: Felső Róbert polgármester

7. Nyári gyermekétkeztetés pályázata

            Előadó: Felső Róbert polgármester

8. Vagyonátvételi megállapodás jóváhagyása

            Előadó: Felső Róbert polgármester

9. Tárgyi eszközök nyilvántartó program beszerzése

            Előadó: Juhász Péter jegyző

10. Egyebek

1/a. napirendi pont

Beszámoló az utóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert: Megtörtént a sétány helyszíni ellenőrzése, amelyen részt vett a kivitelező és a műszaki ellenőr is. Az ellenőrzés pozitív jegyzőkönyv felvételével ért véget. Több helyen elhangzott, hogy a sétány szabálytalan, rossz keresztszelvények vannak benne, és nem értik, hogy miért kellett kiemelni. Szeretném rögzíteni, hogy a sétány használatbavételi engedélyt kapott, ami azt jelenti, hogy minden az építési engedélyes terveknek megfelelően készült el. Általában az szokott lenni a felhozott érv, hogy más helyen a gyalogos utak és a kerékpárutak nincsenek kiemelve. Erre az a válasz, hogy ez nem gyalogút és nem kerékpárút, hanem sétány. Egyébként az az oka a kiemelésnek, hogy az útról lefolyó víz ne folyjon rá a sétányra, amely megfagyva különösen balesetveszélyessé válhat.

A közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nem nyújtottuk be, mivel úgy ítéltük meg, hogy olyan kicsi az országos keret, és olyan sok a munka a pályázattal, ráadásul nem ez most a legfontosabb feladatunk, hisz rengeteg határidős teendő is van.

A Művelődési Házat befejezték. A holnapi napon jönnek a napelemesek, és kezdik a beszerelést.

Kastl-ban megtörténtek a választások. Stefán hatvanvalahány százalékkal nyert, és az ő pártja 8 fővel vesz részt a 14 fős testületben. Hans nem került be  a testületbe, illetve Walter helyett a felesége lett képviselő.

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

54/2014.(III.31.) Kt.sz. határozat

Beszámoló az utóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről

A képviselő-testület elfogadta az elmúlt ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolót.

Intézkedést nem igényel.

1/b. napirendi pont

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert: Az előterjesztésben foglaltakat kiegészíteni nem kívánom. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

55/2014.(III.31.) Kt.sz. határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

A képviselő-testület elfogadta a jelentést a lejárt határidejű határozatokról.

Intézkedést nem igényel.

2. napirendi pont

A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény alapító okiratának módosítása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert: Az előterjesztésben foglaltakat kiegészíteni nem kívánom. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

56/2014.(III.31.) Kt.sz. határozat

A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása

1.      Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirat módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a mellékletek szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja.

2.      Az alapító okiratot módosító okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat a Társulás tagönkormányzatai képviselő-testületeinek minősített többségű határozataival együtt érvényes.

3.      Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős:  polgármester

Felső Róbert: Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy közel másfél éves munka után sikerült elérni, hogy 2014. május 1-től a társulás az érsekcsanádi ügyekre egy érsekcsanádi dolgozót fog alkalmazni. Melcher Mártáról van szó, aki ezt tanulta, és alkalmas lesz a feladatra. Másrészt annyi ügy van Érsekcsanádon, amely ügyszám meg is érdemli, hogy egy érsekcsanádi dolgozója is legyen a társulásnak.

3. napirendi pont

Beszámoló a Baja és környéke Viziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert: Az előterjesztésben foglaltakat kiegészíteni nem kívánom. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

57/2014.(III.31.) Kt.sz. határozat

Beszámoló a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Intézkedést nem igényel

4. napirendi pont

Beszámoló a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert: A munka hamarosan elkezdődik. Megvolt a projektnyitó rendezvény, ahol a társulás elnökének, Zsigó Róbertnek betegsége, illetve az alelnök más elfoglaltsága miatt engem kértek fel, hogy az önkormányzatok nevében a nyitó rendezvényen beszéljek.

Különösen érdekes lesz, ha a Szőlő utcát emiatt fogják újra felásni, mivel új vezetékeket kell majd lefektetni az ivóvízzel kapcsolatban. A fém vezetékek nagy részét műanyag csövekre fogják kicserélni. Érsekcsanád ebből a szempontból jó helyzetben van, mert ebben az ügyben még Felső István is arra ment rá, hogy a bérleti díj terhére a beruházások ezekre a cserékre irányuljanak. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

58/2014.(III.31.) Kt.sz. határozat

Beszámoló a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről

Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Intézkedést nem igényel

5. napirendi pont

Óvoda középtávú továbbképzési programja.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert: Az előterjesztésben foglaltakat kiegészíteni nem kívánom. Átadom a szót György Erika óvodavezetőnek.

György Erika: Rögtön oda is adom a jegyzőkönyvet, amit a jegyző úrnak ígértem. A pedagógusoknak, óvónőknek, tanítónőknek 7 év alatt 120 pontot kell teljesíteniük. Ez azt jelenti, hogy 7 év alatt 120 órát kell teljesíteniük, ami valamilyen szinten továbbképzést jelent. A 7 év alól mentesül, aki szakvizsgát tesz, vagy szerez bármilyen szinten egy komplex nyelvvizsga bizonyítványt. A többieknek mindenféle továbbképzésre kell járniuk, amit én próbálok figyelemmel kísérni. A továbbképzés költséggel jár, méghozzá nem is kis költséggel. Régebben a munkáltató állta a költség 80 %-át, de erre már nincs ilyen szabály. Innentől kezdve lép életbe az, hogy a dolgozó önmaga finanszírozza a továbbképzésének költségeit. A Pedagógiai Intézet megígérte, hogy amint indul ingyenes lehetőség a továbbképzésre, azonnal szólni fognak. Amennyiben a dolgozó a hét év alatt nem teljesíti a 120 órát, akkor bizony meg lehet szüntetni a munkahelyét. Idáig nem szeretnénk eljutni. Olyan továbbképzéseket próbáltam megjelölni, amelyek segítik az óvodai munkát, és segíti a gyermekek óvodai-iskolai átmenetét.

Horváth Ferenc: Az Állam ilyet előírhat a dolgozónak? Előírhatja, hogy a saját költségén képezze tovább magát?

György Erika: Igen, ez előírás.

Horváth Ferenc: Ez olyan, mintha azt mondanánk a dolgozónak, hogy hét évente levonunk tőle 170.000 Ft-ot.

Veszteg Zsolt: Nálunk ugyanez van a növényvédelemben. Évente le kell vizsgázni, előtte pedig elmenni tanfolyamra, különben nem dolgozhatnánk ebben a szakmában.

Felső Róbert: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda - 2013. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig szóló - középtávú továbbképzési programját elfogadja. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

59/2014.(III.31.) Kt.sz. határozat

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda középtávú továbbképzési programja

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda - 2013. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig szóló - középtávú továbbképzési programját elfogadja.

Intézkedést nem igényel

Felső Róbert: A törvény szerint a szülőket tájékoztatni kell az óvodai beiratkozás rendjéről. A rendelet előírja, hogy a közleménynek mit kell tartalmaznia. Erikával megbeszéltük, hogy mikor lenne értelme a beiratkozásnak, tekintettel arra, hogy a fenntartónak kell a közlemény tartalmát elfogadni.

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival a közlemény tartalmát.)

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: 1. Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a 2014/2015. nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről szóló közleményben foglaltakat elfogadja. 2. A közleményt közzé kell tenni a Csanádi Hirdető újságban, valamint a www.ersekcsanad.hu honlapon. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

60/2014.(III.31.) Kt.sz. határozat

Óvodai beiratkozásról szóló közlemény

1. Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a 2014/2015. nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről szóló közleményben foglaltakat elfogadja.

2. Aközleményt közzé kell tenni a Csanádi Hirdető újságban, valamint a www.ersekcsanad.hu honlapon.

Felelős: Felső Róbert polgármester

Határidő: 15 nap

6. napirendi pont

Bizottsági céltartalék biztosítása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert:A költségvetésünk tartalmaz 3.500.000 Ft-ot, mint kiadási előirányzatot ilyen célokra. A legtöbb egyesületnek szüksége lenne egyrészt pénzre, másrészt legalább annak tudatára, hogy mire számíthat. A május végi ülésen nagyjából látszik majd, hogy az adóbevételeink hogyan alakulnak, és így láthatjuk majd azt is, hogy az a bevételi előirányzat, amire ez a kiadás tervezve van, hogyan fog alakulni. A 3.500.000 Ft-ból eddig 600.000 Ft-ot használtunk fel. Szerintem az lenne a reális, ha kb. 1.900.000 Ft körüli összeget most szétosztana a bizottság, így 1.000.000 Ft maradna biztonsági tartaléknak. Minden egyesület megnyugodhat, mert ez több pénzt fog jelenteni, mint amennyi tavaly volt. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: Érsekcsanád Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság 1.900.000 Ft-ot osszon fel különböző civil szervezeteknek. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

61/2014.(III.31.) Kt.sz. határozat

Közoktatási Bizottság céltartalékának feltöltése

Érsekcsanád Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság 1.900.000 Ft-ot osszon fel különböző civil szervezeteknek.

Felelős: polgármester

Határidő: következő Közoktatási bizottsági ülés

7. napirendi pont

Nyári gyermekétkeztetés pályázata

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztésben foglaltakat.)

Juhász Péter: Érsekcsanádon jelenleg 271 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, amelynek 25 %-a után igényelhetünk önerő nélkül támogatást. Arról kellene dönteni, hogy maradjunk ennél, vagy többet igényeljünk.

Felső Róbert: A költségvetésünkben erre nincs előirányzat, de az is biztos, hogy a 25 %, vagyis a közel 70 gyermek nem kevés. Hogy szóljon a határozati javaslat?

Juhász Péter: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete egyetért a 2014. évben - nyári gyermekétkeztetés céljából - kiírt pályázat önerő nélküli benyújtásával.

Felső Róbert: Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

62/2014.(III.31.) Kt.sz. határozat

Nyári gyermekétkeztetés

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete egyetért a 2014. évben - nyári gyermekétkeztetés céljából - kiírt pályázat önerő nélküli benyújtásával.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. május 7.

8. napirendi pont

Vagyonátvételi megállapodás jóváhagyása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert:Ez az a pályázat, amit Sükösd adott be, és ebből lett az alulról vizesedés az óvodában megoldva, illetve felülről a hőszigetelés. A társulás felbomlott, és ez a vagyon Sükösd könyvelésében van jelen. A Belügyminisztérium állásfoglalása alapján történne a megállapodás aláírása, amivel Sükösd átadná nekünk azt, ami Érsekcsanádon valósult meg.

(Kovács Attiláné képviselő megérkezett, a képviselő-testület létszáma 7 főre változott.)

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Sükösd Nagyközség Önkormányzatával kötendő,  az előterjesztésben  bemutatott megállapodást jóváhagyja és megbízza a polgármestert annak aláírásával. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

63/2014.(III.31.) Kt.sz. határozat

Vagyonátvétel

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Sükösd Nagyközség Önkormányzatával kötendő,  az előterjesztésben  bemutatott megállapodást jóváhagyja és megbízza a polgármestert annak aláírásával.

Felelős: Felső Róbert

Határidő:  2014. április 15.

9. napirendi pont

Tárgyi eszközök nyilvántartó program beszerzése

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert: Az új számítógépeken már nem futnak rendesen a régebbi programok. Jegyző úr azt kérte, hogy a hivatal dologi kiadásainak terhére a képviselő-testület engedélyezze ennek az új programnak a beszerzését. Azt gondolom, hogy ennek nincs akadálya. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

64/2014.(III.31.) Kt.sz. határozat

Tárgyi eszköz nyilvántartó program  beszerzése

A képviselő-testület hozzájárul az E-kata vagyongazdálkodási rendszer beszerzéséhez, az előterjesztésben foglaltak szerint.

Felelős: Juhász  Péter jegyző

Határidő: 2014. április 15.

10. napirendi pont

Egyebek

Felső Róbert: Zsolttal már régebben beszélgettünk róla, hogy szerencsés lenne csinálni egy olyan egyesületet, vagy alapítványt, ami azzal foglalkozna, hogy szebb legyen a falu. Erre van is igény, hiszen Darinkától kezdve többen mondják, hogy jönnének aktívan segíteni, csak kellene valamilyen forma, amin keresztül ez működhetne. Ez a szervezet pályázhatna is, mert például a Leader-pályázatoknál nem mindegy, hogy ha egy ilyen szervezet pályázik, akkor például a bruttó költségek  100 %-ában finanszírozzák a munkákat. Amennyiben a képviselő-testületben van erre akarat, akkor a következő ülésre utánanézünk, hogy ez milyen formában jöhetne létre.

Veszteg Zsolt: Van rengeteg olyan munka, amelyekre egyrészt az önkormányzatnál nincs szakértelem, másrészt sokszor idő sincs. Viszont szívesen jönnének olyan emberek segíteni, akik értenek hozzá, és szeretnének is tenni valamit a köz érdekében.

Kovács Attiláné: Ezt én is támogatom, és az egyesületi forma mellett vagyok mindenképpen, főleg amiatt, hogy rengeteg pályázati lehetőség van előttünk. Viszont javasolom, hogy ne közhasznú egyesületként működjön ez a szervezet, mert akkor 2 évig nem tudunk pályázni.

Felső Róbert: Jó. A következő ülésre utánanézünk.

A Művelődési Háznál felrakták az új cserepet. Védett épületről van szó, így nagyon szigorúan vették a tervek készítését. Felmerült, hogy mi lesz az azbeszt tartalmú palával. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden egyes palát külön be kell csomagolni, és egy hivatalos megsemmisítő helyen lehet leadni. Megpróbáltuk a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft-én keresztül megoldani a dolgokat, de Roland azt mondta, mivel ők nem jogosultak ilyen hulladék kezelésére, így nem tudnak papírt adni arról, hogy mi is történt a palával. Ezek után árajánlatokat kértünk több helyről is. Ma már kaptunk is egy árajánlatot. Ilyen üzem van Mosonmagyaróváron, Algyőn és még egy helyen. Kilogrammonként 43 Ft a leadási ára. 1000 kilogrammal számolva is 50.000 Ft-os összegen belül van a költség.  Erről nem is kell határozatot hoznunk.

Balog Zsuzsanna: Ez egy beruházási kiadás lenne, mégis kellene hozni valamilyen határozatot. A következő lehetne határozati javaslat: 1. Érsekcsanád Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Művelődési Ház tetőfelújítása során a tetőről lekerült azbeszt tartalmú pala elszállíttatásáról gondoskodjon. 2. Az elszállítás módjáról és költségéről a polgármester a következő képviselő-testületi ülésen számoljon be.

Felső Róbert: Aki a Zsuzsa által elmondott határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

65/2014.(III.31.) Kt.sz. határozat

Azbeszt tartalmú pala elszállítása a Művelődési Házból

1. Érsekcsanád Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Művelődési Ház tetőfelújítása során a tetőről lekerült azbeszt tartalmú pala elszállíttatásáról gondoskodjon.

2. Aképviselő-testület 101.000 Ft kiadási előirányzatot biztosít a feladatra az általános tartalék terhére.

3.Az elszállítás módjáról és költségéről a polgármester a következő képviselő-testületi ülésen számoljon be.

Felelős: polgármester

Határidő: következő képviselő-testületi ülés

Felső Róbert: A Rózsadomb utcától kifelé menet van egy sáv. ami az önkormányzat tulajdona. A földhivatal jelezte, hogy az már erdőnek számít, és vagy vágjuk ki a fákat, vagy művelési ágat kellene váltani. A képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy kerüljön kivágásra az ott lévő famennyiség. Miközben én kiküldtem a Karaszi Tibiéket, hogy lehet kitermelni a fákat, közben Józsi talán elindított valamit a művelési ág változásával kapcsolatban.

Juhász Péter: Arról is beszéltünk, hogy nem érdemes átminősíteni a terület nagysága miatt. A legnagyobb gond, hogy nincs senki, aki meg tudná mondani, hol van a határ. Azt el kellene kerülni, hogy a szomszédét vágjuk ki, ezért inkább ki kellene méretni a területet, hogy utána ki lehessen vágni. Kérdés tehát, hogy minősíttessük át, vagy tűzessük ki, hogy utána ki tudjuk vágni.

Veszteg Zsolt: Az átminősítés nem kerül nagy költségbe, de ha utána erdőként kerül nyilvántartásba, akkor emiatt bonyolódna a dolog. Méressük ki, utána pedig vágjuk ki a fákat, ez a javaslatom.

Horváth Ferenc: Zsuzsától szeretném megkérdezni, hogy mennyi pénzem van nekem eddig ezzel a hónappal bezárólag?

Balog Zsuzsanna: 5 havi.

Horváth Ferenc: Ezt az 5 havi tiszteletdíjamat felajánlanám a sportkörnek, mert elég rossz állapotban vannak.

Felső Róbert: Nekik nem tudod felajánlani, csak a bizottságnak.

Horváth Ferenc: Igen, a bizottság részére, hogy az majd adja tovább a sportkörnek. Úgy szeretném, hogy az általam felajánlott pénz a költségvetésben biztosított pénzen felül kerüljön a sportkörhöz. Címzetesen, név szerint kérem, hogy tudatosuljon bennük, hogy az én személyes felajánlásommal nő az ő költségvetésük.

Felső Róbert: Ezt tudjuk nekik mondani, és meg tudjuk jelentetni az újságban is.

Horváth Ferenc: Nem az újsághoz ragaszkodok, hanem ahhoz, hogy ez az összeg pluszként jelenjen meg nekik.

Felső Róbert: Ahhoz, hogy a bizottság ezt a pénzt oda tudja adni, ahhoz valami célt kell találni. Most annyit tudsz mondani, hogy az előbb említett hónapokra járó tiszteletdíjad összegével javasolod a bizottsági céltartalék összegét megnövelni.

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival a határozati javaslatot.)

Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

66/2014.(III.31.) Kt.sz. határozat

Horváth Ferenc - tiszteletdíjról való lemondás

1.)    A képviselő-testület tudomásul veszi Horváth Ferenc képviselő azon bejelentését, hogy az őt megillető képviselői-tiszteletdíj 2013. november- 2014. március havi összegéről lemond.

2.)    A képviselő-testület elfogadja Horváth Ferenc képviselő javaslatát és az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 2. Képviselő-testület működése feladaton tervezett személyi juttatások előirányzatát 132.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 36.000 Ft-tal csökkenti. Ezzel egyidejűleg a civil szervezetek támogatására tervezett előirányzatot 168.000 Ft-tal megnöveli.

3.)    A képviselő-testület tudomásul veszi Horváth Ferenc képviselő  javaslatát, hogy a 2.) pont szerinti előirányzat az Érsekcsanádi Sportkör Egyesület támogatására kerüljön felhasználásra.

Felelős: Csák József bizottsági elnök

Határidő: folyamatos

Veszteg Zsolt:Javaslatom lenne a Vodafone-üggyel kapcsolatban. Mindenkinek bő egy hónapja volt arra, hogy átlépjen az új flottába, és kevesebbet fizessen, mint eddig. Viszont még sokan gondolkodnak rajta, hogy írják alá, vagy ne írják alá. Azt gondolom, hogy ennek határt kellene szabnunk. Egyrészt be kellene fejeznünk ezt az átírást ahhoz, hogy a hivatali flottát is át tudjuk íratni. A régi szerződést pedig fel kellene mondanunk határidővel. ezért azt javasolom, hogy adjunk még két hetet az embereknek az átírásra. Határozzuk meg április 15-ét határidőnek.

Juhász Péter:A következő lehetne az a határozati javaslat: 1. Érsekcsanád Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2014. április 15-ig vállalja az új Vodafone flottába való átírással kapcsolatos ügyintézést. 2. A képviselő-testület javasolja, hogy a határidő lejárta után az aláíratlan szerződéseket küldje vissza a szolgáltatónak és a régi előfizetésnél maradók szerződését 2014. június 30. napjával mondja fel.

Felső Róbert: Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

67/2014.(III.31.) Kt.sz. határozat

Vodafone flottába való átlépéssel kapcsolatos döntés

1. Érsekcsanád Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2014. április 15-ig vállalja az új Vodafone flottába való átírással kapcsolatos ügyintézést

2. Aképviselő-testület javasolja, hogy a határidő lejárta után az aláíratlan szerződéseket küldje vissza a szolgáltatónak és a régi előfizetésnél maradók szerződését 2014. június 30. napjával mondja fel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. április 15.

Heipl József: Biztosan jártok többen gyalog a faluban. Néha rettenetesen büdös van. Meg lehetne hirdetni az újságban a következő fűtési szezonra vonatkozóan, hogy ellenőrizni fogják a faluban azt, hogy ki mivel fűt, és mi okozza ezt a bűzt.

Kovács Attiláné: Ha már ilyen cikket írunk, azt is bele lehetne írni, hogy a szennyvíz nem az utcai árokba való.

Juhász Péter: Most, hogy fel van törve a burkolat a hivatal előtt, megfontolandó lehet a parkoló bővítése az orvosi rendelő irányába. Itt van az egészségház és az orvosi rendelő, de nincs előtte parkoló.

Veszteg Zsolt: Ez a hivatalnak is előnyős lenne.

Felső Róbert: Következő ülésre átnézzük, hogy mit lehet csinálni.

Veszteg Zsolt: Szeretném kérni, hogy a következő 10 program legyen fent a honlapon is, ne csak az újságban.

Felső Róbert: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a nyilvános ülést bezárom.

kmf.

        Felső Róbert                                                                                         Juhász Péter

        polgármester                                                                                              jegyző

Share