Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. május 30.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/2017.                                J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 30. napján tartottnyilvános üléséről.

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Veszteg Zsolt alpolgármester, Kellner Tamás, Csák József, Horváth Ferenc, Csősz Lajos Csaba képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Tumbász István Ferencné bizottsági tag

Vidákovics Arnold bizottsági tag

György Erika óvodavezető

Melcher Mártacsaládgondozó

Meghívottként jelen vannak:

Xxx

Érdeklődő választópolgárok:

3 fő

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 5 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 6 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslatom van: 17. napirendi pontnak javasolom felvenni "A Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló" című pontot, 18. napirendi pontnak pedig javasolom felvenni "A Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló" című pontot, az ezekkel kapcsolatos anyagot kiküldük. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a nyilvános ülés napirendjét az előbb elhangzott módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

114/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

Nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1/A. Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt eseményekről

   B. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

            Előadó: Felső Róbert polgármester

2/A. beszámoló az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi gazdálkodásáról

   B. Ellenőrzési jelentés

            Előadó: Felső Róbert polgármester

3. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

          Előadó: Juhász Péter jegyző

4. A2017. évi segélykeret felhasználásának alakulása

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

5. Tájékoztató a talajterhelési díj beszedéséről       

        Előadó: Juhász Péter jegyző

6. Az óvodai gyereklétszám alakulása

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

7/A. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése

        Előadó: Juhász Péter jegyző

   B. Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről

         Előadó: Melcher Márta családgondozó

8. Az ipari park fejlesztésének előkészítése

         Előadó: Felső Róbert polgármester

9. Lakossági vélemények a Művelődési Ház felújítására

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

10. Háziorvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos kérelem

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

11. Szúnyoghálók beszerzése a Művelődési Házba

         Előadó: Felső Róbert polgármester

12. Apartnerségi egyezetetés szabályairól szóló rendelet

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

13. Az ipari övezet bővítéséről szóló határozat módosítása

          Előadó: Felső Róbert polgármester

14. Sportöltöző használata

          Előadó: Felső Róbert polgármester

15. Pénzmaradvány felosztása

          Előadó: Felső Róbert polgármester

16. Rendőrségi beszámoló

          Előadó: Felső Róbert polgármester

17. AFelső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

            Előadó: Felső Róbert polgármester

18. ABaja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

            Előadó: Felső Róbert polgármester

19. Egyebek

 

Intézkedést nem igényel

 

1/A. napirendi pont

Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt eseményekről.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Eljutottunk oda, hogy a művelődési házunkkal kapcsolatos pályázatunk beadásában a németek partnerek lesznek. Leegyeztettük az ő Leader egyesületükkel, hogy hozzá tudnak-e járulni a pályázat beadásához. Most úgy áll a helyzet, hogy a magyar Leader egyesület adja be a pályázatot, egy együttműködési megállapodás kíséretében. Az együttműködési megállapodás nagyjából megvan, még a mai napon is egyeztettünk ezzel kapcsolatban. Holnap a bácsalmási polgármester úr aláírja magyar részről a megállapodást. Csütörtökön megyek ki Németországba, ahol este képviselő-testületi ülés lesz, amelyen én is részt veszek. Pénteken reggel 9 órakor Amberg-ban az ottani Leader egyesület vezetője fogja aláírni a megállapodást. Szombaton és vasárnap a volt magyar diákoknak lesz egy pünkösdi rendezvénye. Ők is be lesznek csatolva a pályázatba. Két nap szabadságomat már kiírtam és ha megjövök, akkor - terveim szerint - pár napra én is veszek még ki szabadságot, hogy az időarányos tervhez képest legyen nagyobb előrehaladás. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

115/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről

 

A képviselő-testület a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Intézkedést nem igényel

 

1/B. napirendi pont

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztésben foglaltakat.)

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

116/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 

A képviselő-testület elfogadta a jelentést a lejárt határidejű határozatokról.

 

Intézkedést nem igényel.

 

2/A. napirendi pont

Beszámoló az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi gazdálkodásáról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A rendelettervezetbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelettervezetben foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.)

 

 

 

2/B. napirendi pont

Ellenőrzési jelentés.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Pénzügyi és Ügyrendi bizottság tárgyalt az ügyben és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a 2016. évben végzett belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentést és az ellenőrzés alapján elkészült intézkedési tervet - az előterjesztésben bemutatott tartalommal - elfogadja. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

117/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

Éves ellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadása

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a 2016. évben végzett belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentést és az ellenőrzés alapján elkészült intézkedési tervet - az előterjesztésben bemutatott tartalommal - elfogadja.

 

Felelős: Felső Róbert  polgármester

 

Határidő: azonnal

 

3. napirendi pont

Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Pénzügyi és Ügyrendi bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta. Erről nem kell határozatot hoznunk. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

(Takácsné Kellner Mária képviselő megérkezett, a képviselő-testület létszáma 7 főre változott.)

 

4. napirendi pont

A 2017. évi segélykeret felhasználásának alakulása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Pénzügyi és Ügyrendi bizottság az előterjesztésbe foglaltakat megtárgyalta. A tervezetten felül van még 5.681.000 Ft-os keretünk. Erre az összegre a nyár folyamán fogunk felhasználási célt találni. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

5. napirendi pont

Tájékoztató a talajterhelési díj beszedéséről.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntöm a víziközmű társulat megjelent tagjait, egyben tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a tegnapi napon a társulat ülésezett, ahol elfogadták a pénzügyi beszámolót. Az ülésen tisztáztuk, hogy vannak olyan személyek, akik 50.000 Ft-ot sem fizettek még be eddig. Ezeknél a személyeknél a társulat kérte jegyző urat, hogy lépjen az összegek behajtása ügyében. Amikor elkezdődik az elszámolás, akkor a még nem befolyt összeg a többiek által veszteségként kerül megfizetésre. Majd amikor ezek az összegek befolynak, az már az önkormányzat számlájára folyik be és nem jut vissza a lakossághoz, vagyis az lenne a jó, ha minél jobban befolyna az elmaradás az elszámolás előtt. Az elszámolásra készülve a társulat megadta a felhatalmazást az elnöknek, hogy megkösse a szerződést az elszámoláshoz szükséges szakmai munkára, amelyre fedezetet is biztosított. Tehát a társulat arra készül, hogy hamarosan megindítja a lakossági elszámolást. Terveink szerint ennek időpontja a 2017. július 3-ai héten lesz. A tervünk az volt, hogy a múlt héten Baja várostól megérkezik az az anyag, ami a holnapi ülésen kezeli a képviselő-testületünk kérését, amely arról szólt, hogy szeretnénk tudni a végső százalékokat. Pénteken megérkezett az e-mail a  társulási ülésre, de ez a napirendi pont nem szerepelt rajta. Nekem annyit mondtak az ügyintézők, hogy az ülésen fogjuk megtudni, hogy ez az ügy hogyan áll. Véleményem szerint ez nem jelenthet sok jót. De ne szaladjunk előre, a holnapi ülés után már többet tudunk majd. Ezt követően lehet majd kiszámolni, hogy mennyi az egy ingatlanra jutó összeg. Tudni kell, hogy a Bajavíz Kft. már tavaly év végén is jelezte, hogy az Érsekcsanádon lévő átemelő, ami Sükösd szennyvizét emeli, esős időben megközelíthetetlen, ugyanis az oda vezető mezőgazdasági utat az esőben közlekedő traktorok olyan szinten bejárják, hogy utána ott az átázott talajon nem lehet közlekedni. Viszont mivel dugulás mindig van, ezért oda biztosítani kell a bejárást. Sajnos ebben az ügyben nem mutogathatunk más településre, mert Érsekcsanádról is érkeznek az átemelőkhöz olyan dolgok, amelyek eldugítják a rendszert. Egyszer leégett a motor, amikor egy munkáskabát volt benne, többször volt benne döglött kakas, állati belsőségek táskában, ami Érsekcsanádról jött. A lényeg, hogy ennek a telepnek a megközelítését biztosítani kell, hisz dugulás esetén gondok lehetnek. Azt mondtam a Bajavíz Kft. ügyvezetőjének, ahhoz, hogy ezzel a dologgal foglalkozzunk, két dolog szükséges. Az első, hogy a Fidic mérnöknek le kell írni, hogy ez egy olyan probléma, ami a szennyvíz beruházásnak nem támogatott része. Ezt a Fidic mérnök a Bajavíz Kft. felé az ügyvezető úr elmondása szerint megtette. Ez azért lényeges, mert ez azt jelenti, hogy a szennyvízberuházás részeként a lakossági elszámolásban szerepelhet. A másik feltétel, hogy Sükösd is járuljon hozzá az út rendbetételéhez érdekeltségarányosan. Sükösd ezt a kérdést nem is vitatta. Nekik az a legnagyobb problémájuk, hogy a lakossággal már elszámoltak és nem látják a 12.000.000 Ft körüli összeg fedezetét a munkára. A munka költsége egyébként az ügyvezető úr szerint összesen 20.000.000 Ft körüli összeg lenne, amiből Érsekcsanád része nagyjából 8.000.000 Ft. Sükösd most igyekszik megtalálni a szükséges összeget az elvégzendő munkára. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

6. napirendi pont

Az óvodai gyermeklétszám alakulása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A testület már többször tárgyalt az ügyben és eszerint történt meg a normatíva igénylése. Erről szavaznunk nem kell. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

7/A. napirendi pont

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Juhász Péterjegyző: Az előterjesztésben foglaltakat kiegészíteni nem kívánom.

 

Felső Róbert polgármester: A Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság tárgyalt az ügyben. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: 1.)   Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése tárgyában  készült beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 2.)  Az értékelésről tájékoztatni szükséges a megyei kormányhivatal gyámügyi osztályát. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

118/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése tárgyában készült beszámoló elfogadása

 

1.)   Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése tárgyában  készült beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

 

2.)  Az értékelésről tájékoztatni szükséges a megyei kormányhivatal gyámügyi osztályát.

 

Határidő: 15 nap

 

Felelős: Juhász Péter jegyző

 

7/B. napirendi pont

Beszámoló  a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester:A Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság tárgyalt az ügyben, és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

119/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

 

Intézkedést nem igényel

 

8. napirendi pont

Az ipari park fejlesztésének előkészítése.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta. Erről nem kell döntenünk. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

9. napirendi pont

Lakossági vélemények a Művelődési Ház felújítására.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester:Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta, ahol megállapításra került, hogy a vélemények nagy része a pályázatban kezelve van. Szemetest még vásárolunk, a szúnyoghálók napirenden vannak és véleményünk szerint amíg az épület beázik, addig a színpadi függöny nem biztos, hogy kihagyhatatlan és elsőszámú hiány. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

10. napirendi pont

Háziorvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos kérelem.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a BÁCSKA-MED Gyógyító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmében foglaltakat megismerte és úgy határozott, hogy 370 Ft/év/fő összeggel támogatni kívánja a központi háziorvosi, házi-gyermekorvosi ügyelet működését. 2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás forrására tegyen javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

120/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

Háziorvosi ügyelet működésére forrás biztosítása

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a BÁCSKA-MED Gyógyító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmében foglaltakat megismerte és úgy határozott, hogy 370 Ft/év/fő összeggel támogatni kívánja a központi háziorvosi, házi-gyermekorvosi ügyelet működését.

 

2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatás forrására tegyen javaslatot.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: azonnal

 

11. napirendi pont

Szúnyoghálók beszerzése a Művelődési Házba.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta, ahol abban maradtunk, hogy az alukeretes változatot választjuk. Első körben az udvarra néző ablakokra, majd az utcai részre kerülnek felszerelésre a szúnyoghálók. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

12. napirendi pont

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta. Egyrészt van egy határozat, ami egy másik határozat visszavonásáról szól: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 10/2015. (I.26.) Kt. sz. határozatát visszavonja. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

121/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

10/2015. (I.26.) Kt. sz. határozat visszavonása

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 10/2015. (I.26.) Kt. sz. határozatát visszavonja.

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: Felső Róbert polgármester           

 

Felső Róbert polgármester: A másik dolog, amiről döntenünk kell, maga a rendelet. A rendezési tervnél határozatban szabályoztuk, hogy kivel egyeztetünk, de itt a törvény már rendeletalkotási kötelezettséget ír elő. A rendelettervezetben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendeletét a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.)

 

13. napirendi pont

Az ipari övezet bővítéséről szóló határozat módosítása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az ipari övezet bővítéséről szóló 266/2016. (XI.24.) Kt. sz. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 1.) A Képviselő-testület településfejlesztés céljából az ipari övezet bővítésének érdekében meg kívánja vásárolni a 0265/18 hrsz-ú Szántósi István Érsekcsanád, Hunyadi János utca 30. szám alatti lakos tulajdonát képező szántó és erdő művelésű mezőgazdasági ingatlant. 2.) A határozat egyebekben változatlan marad. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

122/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

Az ipari övezet bővítéséről szóló 266/2016. (XI.24.) Kt. sz. határozat módosítása

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az ipari övezet bővítéséről szóló 266/2016. (XI.24.) Kt. sz. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

1.      A Képviselő-testület településfejlesztés céljából az ipari övezet bővítésének érdekében meg kívánja vásárolni a 0265/18 hrsz-ú Szántósi István Érsekcsanád, Hunyadi János utca 30. szám alatti lakos tulajdonát képező szántó és erdő művelésű mezőgazdasági ingatlant.

 

2.      A határozat egyebekben változatlan marad.

 

Határidő: 8 nap

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

14. napirendi pont

Sportöltöző használata.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülésre készítse el az érsekcsanádi sportöltöző nem működési célú használatáról szóló szabályzat előterjesztését. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

123/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

Sportöltöző használatával kapcsolatos szabályzat készítésére javaslattétel

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülésre készítse el az érsekcsanádi sportöltöző nem működési célú használatáról szóló szabályzat előterjesztését.

 

Felelős: jegyző

 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés

 

Felső Róbert polgármester: Ügyrendi javaslatom van. Javasolom a "Rendőrségi beszámoló" című pontot 19. napirendi pontként tárgyalni. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

124/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

Ügyrendi döntés napirend módosításáról

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a "Rendőrségi beszámoló" pontot 19. napirendi pontként kívánja tárgyalni.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: azonnal

 

15. napirendi pont

Pénzmaradvány felosztása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Pénzügyi és Ügyrendi bizottság két határozatot javasolt elfogadni a képviselő-testületnek.

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot.)

 

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

125/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

Előirányzatok nyilvántartásba vétele

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében – módosított előirányzatként- az alábbi kiadási és bevételi előirányzatokat veszi nyilvántartásba

Feladat megnevezése

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

                (Ft)

1. Önkormányzati feladatok

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

 

2.193.000

1. Önkormányzati feladatok

2016. évi költségvetési maradvány (B8131

1.242.000

1. Önkormányzati feladatok

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

 

-5.000

1. Önkormányzati feladatok

Tartalék (K513)

959.000

1.   Önkormányzati feladatok

Elvonások és befizetések (K502)

786.000

1. Önkormányzati feladatok

Dologi kiadás (K3 Házirovosi Ügyelet kiadásai)

1.090.000

3. Települési feladatok

Személyi juttatás (K1)

Munkaadót terhelő járulékok és szocho (K2)

447.000

153.000

8. Gyermekétkeztetési feladatok

Szünidei étkeztetés dologi kiadásai (K3)

-5.000

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: költségvetési rendelet következő módosítása

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatot.)

 

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

126/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

Előirányzatok nyilvántartásba vétele

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében – módosított előirányzatként- az alábbi kiadási és bevételi előirányzatokat veszi nyilvántartásba

 

Feladat megnevezése

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege                

              (Ft)

1. Önkormányzati feladatok

Egyéb működési célú  támogatások bevételei államháztartáson belül (B16)

 

13.025.000

4. Közfoglalkoztatás

Személyi juttatás (K1)

Munkaadót terhelő járulék és szocho (K2)

Dologi kiadás (K3)

11.232.000

1.235.000

558.000

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: költségvetési rendelet következő módosítása

 

 

 

16. napirendi pont

A Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta. Annyival egészíteném ki az ott elhangzottakat, hogy az ivóvízminőség-javító program, mint beruházás következményeként a Bajavíz Kft-nek olyan kiadásai vannak, amelyek a veszteségéhez jelentősen hozzá fognak járulni. A társulás ügyintézőjétől az az információ jött be korábban, hogy nem kell izgulni,van egy garanciális alap, amellyel élni lehet, ha probléma merül fel. Most kiderült, hogy ebből az alapból nagyon nehéz költeni, ugyanis a kivitelező mindig vitatja annak jogosságát. Jellemző, hogy Nemesnádudvaron még most sem működik a rendszer. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

127/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

A Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása

 

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

 

Intézkedést nem igényel

 

17. napirendi pont

A Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

128/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

A Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása

 

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

 

Intézkedést nem igényel

 

18. napirendi pont

Egyebek

 

Felső Róbert polgármester: A csapadékvizes anyagot kiküldtem. A szerződés megjött, a támogatói okiraton dolgoznak.

Mivel az ipari park pályázatunk most kezdődik, lényeges, hogy kezdeményeztük a Meggyfa utca és József Attila utca elnevezések feltüntetését a térképen az utcák folytatásánál, valamint elneveztük a tojótelepi utat. A kérelmünknek megfelelően a térképen feltüntetésre kerültek a kért adatok.

Az alapvető jogok biztosa felé elment a levél, amire jegyző úr már választ is kapott, mégpedig azt, hogy az alapvető jogok biztosa nincs megkötve annak tekintetében, hogy kit is kell adott ügyben megkeresnie. Ezt nem is vitatjuk, csak elég érdekes, hogy pont azt nem keresi meg, akiről szó van. A doktornő egyébként behozta a papírokat, amit megküldtünk a hatóságnak.

A Bajai Járási Hivatal Építésügyi hatóságától érkezett egy tájékoztató anyag a változásokról.

Budapesten téma volt, hogy kamerák felvételei alapján büntettek meg autósokat, akik tilosban parkoltak. Ezzel kapcsolatban a Belügyminisztériumnak készült egy állásfoglalása arról, hogy a bírságot a helyszínen kell kiszabni, nem kamerák felvételei alapján.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy "Érsekcsanád község Kultúrájáért" kitüntetésben részesíti Tóth-Mihó Erikát és Tóth Zoltánt, "Érsekcsanád Község Oktatásáért" kitüntetésben részesíti Józsvai Mártát, "Érsekcsanád Község Sportjáért" kitüntetésben részesíti a bajnoki aranyérmet szerző Érsekcsanádi KSKE ifjúsági labdarúgó csapatát valamint Tarkó Miklóst az Érsekcsanádi KSKE elnökhelyettesét. Gratulálunk mindenkinek.

Ezúton tolmácsolom György Erika óvodavezető meghívását 2017. június 2-ára, amikor sor kerül a nagycsoportosok óvodai ballagására a Művelődési Házba. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor térjünk át a következő napirendi pontra!

 

19. napirendi pont

Rendőrségi beszámoló.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

(András István rendőr ezredes, a Bajai Rendőrkapitányság vezetője és Horváth Róbert rendőr őrnagy, a Közrendvédelmi Osztály vezetője megérkezett az ülésre.)

 

Felső Róbert polgármester: Üdvözlöm András István rendőr ezredes urat, aki a Bajai Rendőrkapitányságot vezeti, illetve Horváth Róbert rendőr őrnagy urat, aki a Közrendvédelmi Osztály vezetője. Őrnagy úr arról tájékoztatott, hogy különböző határszéli munkák és egyebek miatt ketten tudnak a mai ülésünkön részt venni. A rendőrégi beszámolót mindenkinek kiküldtük. Ez a beszámoló statisztikákra épül, amely sok mindent megmutat, ugyanakkor sok mindent nem mutat meg. Lehet, hogy én vagyok naiv, de azzal az adattal nem tudok mit kezdeni, hogy Érsekcsanád község területén 2016. évben a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 100.000 lakosra vetített aránya 1.141 db. Értem persze, de Érsekcsanád esetében százezer lakosról beszélni, az sokaknak megfoghatatlan. Átadom a szót a rendőrség képviselőinek.

 

Horváth Róbert rendőr őrnagy: Üdvözlök mindenkit. A 100.000 lakos egy meghatározott irányszám, ami alapján össze kell állítanunk az önkormányzati beszámolót. Szeretném megköszönni a rendőrkapitányság nevében azt a segítőkészséget, amivel a polgármester, a képviselő-testület és a lakosság segíti a körzeti megbízott és a kapitányság munkáját. Nehéz időszakot élünk át, mivel a déli határ miatt helyzet a rendőri erők átcsoportosítására is hatással van. Mindenki úgy van ezzel a dologgal, hogy inkább most legyen ott a határnál a rendőr, mint hogy utána itt szedegesse össze a különböző állampolgárságú személyeket, akik nem lehet tudni, hogy mit csinálnának egy-egy településen. A határnál kell most helytállnunk és ezt a helyzetet meg is fogjuk oldani közösen az állampolgárokkal. A bűncselekmények számának emelkedése elsősorban az ittas vezetések számának növekedése miatt következett be. A beszámolót mással nem szeretném kiegészíteni.

 

András István rendőr ezredes: Köszöntök én is mindenkit és köszönöm a meghívást. Embertelen sok munkával fejeztük be a 2016-os évet és azt hittük, hogy ez az év könnyebb lesz, de nem lett könnyebb. Majdnem minden nap este 8-9 óra után megyünk haza és nagyon korán kell kelnünk. Ahhoz, hogy rend legyen, nem csak a rendőrségre van szükségünk, hanem a lakosságra és önökre is, akik segítenek bennünket ötletekkel, tanácsokkal, információkkal. A kollégám már említette, hogy nap mint nap nekünk is mennünk kell a határra. Amennyiben nem mennénk, akkor azok a problémák, amelyekkel ott találkozunk, ide jönnének a mélyebb részekre, ami nem volna jó. A múlt hét végén is betámadták a kerítést, ahová bizony kellett a fizikai erő is a rendőrök részéről. Olyan helyen támadták be, ahol még nem teljesen végeztek a munkálatokkal. Amint teljesen kész lesz a kettős kerítés, akkor lehet majd egy kicsit visszavonni onnan az erőinket. A közbiztonság mindig olyan, amilyennek önök érzik. Azt amit a beszámolóban leírunk, az mind statisztika. Ezért is nagyon fontos az együttműködés a képviselő-testülettel, a lakossággal és egyéb rendészeti szervekkel. Minden jelzést és információt szívesen fogadunk, a 112-es ingyenes számon tudnak nekünk telefonálni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

 

Felső Róbert polgármester: Véleményem szerint, azzal, hogy a képviselő-testület hozzájárult a rendőrautó polgármesteri hivatal garázsában történő parkolásához, hozzájárult a közbiztonság növekedéséhez is, hisz mindenki azt látja, hogy a rendőrségi kocsival itt mozognak a faluközpontban. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

 

Felső Róbert Gyula díszpolgár: Az Érsekcsanádon elkövetett bűncselekmények száma például Bátmonostorral összevetve milyen arányt mutat?

 

András István rendőr ezredes: Ez egy képlékeny dolog. A mi területünkön 600 olyan bűncselekmény volt, ami a határzárral kapcsolatos. Amennyiben ezt levesszük az összes bűncselekmény számából, akkor 1796 bűncselekmény keletkezett volna az illetékességi területünkhöz tartozó 27 településen. Nekünk viszont az összes bűncselekmény számmal kell számolnunk, azonban a 600 határzáras cselekmény a közbiztonságot nem befolyásolja. Összességében elmondható, hogy Bács-Kiskun megyében kivételesen jó a közbiztonság helyzete. Bátmonostoron is hasonló a helyzet, bár egy kicsit több a bűncselekmények száma, például az embercsempész hálózatok lefülelése miatt.

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: 1.) Érsekcsanád Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bajai Rendőrkapitányság Érsekcsanád Község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja. 2.) A képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a Bajai Rendőrkapitányságnak a község közbiztonságáért tanúsított teljesítményéért. 3.) A képviselő-testület külön köszönetét fejezi ki Somlói Zoltán Körzeti Megbízottnak ezen feladatok ellátásban nyújtott tevékenységéért. 4.) A határozatról a Bajai Rendőrkapitányság értesítendő.

Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

129/2017. (V.30.) Kt. sz. határozat

 

Rendőrségi beszámoló elfogadása

 

1.) Érsekcsanád Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bajai Rendőrkapitányság Érsekcsanád Község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.

2.) A képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a Bajai Rendőrkapitányságnak a község közbiztonságáért tanúsított teljesítményéért.

3.) A képviselő-testület külön köszönetét fejezi ki Somlói Zoltán Körzeti Megbízottnak ezen feladatok ellátásban nyújtott tevékenységéért.

4.) A határozatról a Bajai Rendőrkapitányság értesítendő.

 

Intézkedést nem igényel

 

Felső Róbert polgármester:Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a nyilvános ülést bezárom.  

 

 

 

 

 

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share