Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. október 25.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28/2017.                                J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 25. napján tartottnyilvános üléséről.

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Veszteg Zsolt alpolgármester, Kellner Tamás, Csák József, Horváth Ferenc, Csősz Lajos Csaba, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Balog Zsuzsanna pénzügyicsoportvezető

Meghívottként jelen vannak:

Tumbász István Ferencné bizottsági tag

Somogyi Katalin bizottsági tag

Kenyeres Ervin bizottsági tag

Vidákovics Arnold bizottsági tag

Felső Róbert Gyula díszpolgár

Tumbász István Ferenc díszpolgár

Tarkó Miklós a sportkör elnökhelyettese

Rigó Erzsébet a Sárköz Baráti Kör vezetője

Érdeklődő választópolgárok:

xxx

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 6 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 7 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslatom van: Javasolom felvenni 11. napirendnek a "Macronet System Kft. szerződése" című pontot, 12. napirendnek a "Támogatási kérelem az Akácos utca aszfaltozására" című pontot, 13. napirendnek a "Bajai Tankerületi Központ fejlesztési terve" című pontot, 14. napirendnek pedig "A településkép védelméről szóló rendelet-tervezet kiegészítése" című pontot. Így 15. napirendi pont lenne az "Egyebek" napirendi pont. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a nyilvános ülés napirendjét az előbb elhangzott módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

273/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat

 

Nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1/A. Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt eseményekről

   B. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

         Előadó: Felső Róbert polgármester

2. Aszennyvíz pályázathoz kapcsolódó utólagos csatlakozás II. forduló

         Előadó: Felső Róbert polgármester

3. A2017. évi segélykeret felhasználásának alakulása

        Előadó: Felső Róbert polgármester 

4. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

          Előadó: Juhász Péter jegyző

5. Aszociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása

        Előadó: Felső Róbert polgármester 

6. Feladat-ellátási szerződés a II. számú háziorvosi körzetre vonatkozóan

        Előadó: Felső Róbert polgármester 

7. Megbízási szerződés védőnő helyettesítésére

        Előadó: Felső Róbert polgármester 

8. Aközművelődésről szóló rendelet felülvizsgálata

        Előadó: Felső Róbert polgármester 

9. Nyílászárócsere a családsegítő épületében

         Előadó: Felső Róbert polgármester

10. Döntés a Hungarikum pályázathoz érkezett árajánlatokról

         Előadó: Felső Róbert polgármester

11. Macronet System Kft. szerződése

Előadó: Felső Róbert polgármester

12. Támogatási kérelem az Akácos utca aszfaltozására.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

13. Bajai Tankerületi Központ fejlesztési terve

            Előadó: Felső Róbert polgármester

14. Atelepüléskép védelméről szóló rendelet-tervezet kiegészítése

            Előadó: Felső Róbert polgármester

15. Egyebek

 

Intézkedést nem igényel

 

1/A. napirendi pont

Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt eseményekről.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Kint voltam Németországban, Regensburgban, ami egy nagyon érdekes út volt. Mivel a polgármester ellen egy eljárás folyik, jelenleg az alpolgármester asszony van a város élén,  aki nekem nagyon szimpatikus volt. Ő mondta a köszöntő beszédet és mielőtt elment a rendezvényről, külön oda jött hozzám és azt mondta, reméli, hogy hamarosan újra találkozni fogunk. Ebben az évben a focicsapat volt kint Kastl-ban, ezért 2018-ban az ottani csapat szeretne majd hozzánk jönni, egy úgynevezett edzőtáborba. Mivel itt egy nagyobb létszámú csoportról lesz szó, ezért úgy döntöttünk, hogy beadnánk egy uniós testvér-települési pályázatot erre a célra. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

274/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat

 

Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről

 

A képviselő-testület a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Intézkedést nem igényel

 

1/B. napirendi pont

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztésben foglaltakat.)

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

275/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 

A képviselő-testület elfogadta a jelentést a lejárt határidejű határozatokról.

 

Intézkedést nem igényel.

 

2. napirendi pont

A szennyvíz pályázathoz kapcsolódó utólagos csatlakozás II. forduló.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A rendelettervezetbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelettervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 18/2017. (X.26.) önkormányzati rendeletét a szennyvíz hálózathoz történő utólagos csatlakozás feltételeiről.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.)

 

3. napirendi pont

A 2017. évi segélykeret felhasználásának alakulása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat szintén megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság Ez egy tájékoztató, szavaznunk nem kell róla. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

4. napirendi pont

Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta. Szavaznunk erről sem kell. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

5. napirendi pont

A szociális célú tűzifa támogatásról szóló  rendelet elfogadása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A rendelettervezetbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelettervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 19/2017. (X.26.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa támogatásról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.)

 

6. napirendi pont

Feladat-ellátási szerződés a II. számú háziorvosi körzetre vonatkozóan.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Érsekcsanád Község Önkormányzata (Érsekcsanád, Dózsa György út 77., képviselője Felső Róbert polgármester) és a „KIREDOKI Kft. közötti egészségügyi alapellátásra vonatkozó feladat ellátási szerződést - közös megegyezéssel - 2017. december 31. napjával megszünteti. 2.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád Község Önkormányzata (Érsekcsanád, Dózsa György út 77., képviselője Felső Róbert polgármester) és az „ITEP DOKI Bt.  (6500 Baja, Dózsa György út 11/a., képviselője: dr. Elsner Péter) közötti egészségügyi alapellátásra vonatkozó - előterjesztésben bemutatott - feladat ellátási szerződésben foglaltakat elfogadja. 3.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírásával. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

276/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat

 

II. háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződése

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Érsekcsanád Község Önkormányzata (Érsekcsanád, Dózsa György út 77., képviselője Felső Róbert polgármester) és a „KIREDOKI Kft. közötti egészségügyi alapellátásra vonatkozó feladat ellátási szerződést - közös megegyezéssel - 2017. december 31. napjával megszünteti.

 

2.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád Község Önkormányzata (Érsekcsanád, Dózsa György út 77., képviselője Felső Róbert polgármester) és az „ITEP DOKI Bt.  (6500 Baja, Dózsa György út 11/a., képviselője: dr. Elsner Péter)közötti egészségügyi alapellátásra vonatkozó - előterjesztésben bemutatott - feladat ellátási szerződésben foglaltakat elfogadja.

 

3.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírásával.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 15 nap

 

Felső Róbert polgármester: Ide tartozik még a korábban meghozott rezsi költségek átvállalásáról szóló döntés kiterjesztése az új alapellátást végző ITEP DOKI Bt. részére. A Pénzügyi és Ügyrendi bizottság a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megállapítja, hogy 227/2017. (IX.18.) Kt. sz. határozatával 2017. szeptember 1-től számított 1 éven keresztül a "KIREDOKI" Kft. szolgáltató részére térítésmentesen biztosította a háziorvosi rendelő víz, gáz és áram költségét. 2.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy az 1.) pontban szereplő feltételekkel - a háziorvosi rendelőre vonatkozó - víz, gáz és áram költségének átvállalását az egészségügyi alapellátást a továbbiakban végző „ITEP DOKI Bt.  (6500 Baja, Dózsa György út 11/a., képviselője: dr. Elsner Péter) részére is biztosítja. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

277/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat

 

Háziorvosi szerződés felülvizsgálata

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megállapítja, hogy 227/2017. (IX.18.) Kt. sz. határozatával 2017. szeptember 1-től számított 1 éven keresztül a "KIREDOKI" Kft. szolgáltató részére térítésmentesen biztosította a háziorvosi rendelő víz, gáz és áram költségét.

 

2.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy az 1.) pontban szereplő feltételekkel - a háziorvosi rendelőre vonatkozó - víz, gáz és áram költségének átvállalását az egészségügyi alapellátást a továbbiakban végző „ITEP DOKI Bt.  (6500 Baja, Dózsa György út 11/a., képviselője: dr. Elsner Péter) részére is biztosítja.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: folyamatos

 

7. napirendi pont

Megbízási szerződés védőnő helyettesítésére.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád Község Önkormányzata és Szebelédiné Góth Mária védőnő közötti - előterjesztésben bemutatott - megbízási szerződést jóváhagyja. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

278/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat

 

Védőnő helyettesítésére vonatkozó megbízási szerződés utólagos jóváhagyása

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád Község Önkormányzata és Szebelédiné Góth Mária védőnő közötti - előterjesztésben bemutatott - megbízási szerződést jóváhagyja.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 15 nap

 

8. napirendi pont

A közművelődésról szóló rendelet felülvizsgálata.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a közművelődésről szóló - előterjesztésben bemutatott - rendelettervezetet véleményeztetésre jóváhagyja. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

279/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat

 

A közművelődésről szóló rendelettervezet véleményezése

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a közművelődésről szóló - előterjesztésben bemutatott - rendelettervezetet véleményeztetésre jóváhagyja.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: folyamatos

 

9. napirendi pont

Nyílászárócsere a családsegítő épületében.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   épületének felújítása keretében az utcai helyiség 3 ablakát kell cserélni (utcafronti nagy ablak, továbbá  2 db kisméretű bukó ablak). A  felújításra a képviselő-testület 254.000 Ft kiadási előirányzatot biztosít a tartalék terhére. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

280/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat

 

Családsegítő Szolgálat épületében történő ablakcsere

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   épületének felújítása keretében az utcai helyiség 3 ablakát kell cserélni (utcafronti nagy ablak, továbbá  2 db kisméretű bukó ablak)

 

A  felújításra a képviselő-testület 254.000 Ft kiadási előirányzatot biztosít a tartalék terhére.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 2017. november 30.

 

10. napirendi pont

Döntés a Hungarikum pályázathoz érkezett árajánlatokról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a "Sárközi értékek az érsekcsanádi Szüreti felvonuláson" című, HUNG-2017-4548 pályázat azonosító projekt szóróanyagának elkészítésével megbízza a Gondolatindító Kft-t. (6500 Baja, Telcs Ede utca 2/B. képviseli: Szőke Tamás ügyvezető). 2.) A szóróanyag elkészítésének költsége Bruttó 349.999 Ft. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

281/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat

 

"Sárközi értékek az érsekcsanádi Szüreti felvonuláson" - szóróanyag készítése

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a "Sárközi értékek az érsekcsanádi Szüreti felvonuláson" című, HUNG-2017-4548 pályázat azonosító projekt szóróanyagának elkészítésével megbízza a Gondolatindító Kft-t. (6500 Baja, Telcs Ede utca 2/B. képviseli: Szőke Tamás ügyvezető).

 

2.) A szóróanyag elkészítésének költsége Bruttó 349.999 Ft.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 30 nap

 

11. napirendi pont

Macronet System Kft. szerződése

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád Község Önkormányzata (székhely: 6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 77. képviseli: Felső Róbert polgármester) és a Macronet System Kft. (Székhely: 6500 Baja, Radnóti utca 2.képviseli: Parti János ügyvezető) közötti - előterjesztésben bemutatott - bérleti szerződés megkötését támogatja. 2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés aláírásával. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

282/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat

 

Macronet Kft. - bérleti szerződés megkötése

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád Község Önkormányzata (székhely: 6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 77. képviseli: Felső Róbert polgármester) és a Macronet System Kft. (Székhely: 6500 Baja, Radnóti utca 2.képviseli: Parti János ügyvezető) közötti - előterjesztésben bemutatott - bérleti szerződés megkötését támogatja.

 

2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés aláírásával.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 8 nap

 

12. napirendi pont

Támogatási kérelem az Akácos utca aszfaltozására.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Felvetődött, hogy szerencsés lenne a Belügyminisztériumba írni egy levelet annak kapcsán, hogy a mi adósságkonszolidációnk egy olyan beruházás hitelére vonatkozott, mely beruházás előnyeit viszont a tankerület élvezi. Így viszont a megtakarításokból nem tudunk fejleszteni, pedig az volt az eredeti szándék. Ráadásul a hitelfelvétel miatt meg más fejlesztési forrástól estünk el, így tulajdonképpen vesztesei lettünk egy beruházásnak. Elképzelhető, hogy év végén felszabadulnak bizonyos központi költségvetési források, és a Magyar Közlönyben is lehet látni, hogy nagyon sok település részesül valamilyen kiegészítő támogatásban. Sokan hallottak róla például, hogy Baja városa 80.000.000 Ft-ot kapott két szökőkút készítésére. Ezek egyedi döntések, vagyis nem kell mögötte pályázatot keresni.

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztéshez csatolt - "Támogatási kérelem az Akácos utca útburkolat építéshez" tárgyban írt - levél tartalmát.)

 

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megállapítja, hogy Érsekcsanádon az adósságkonszolidációban érintett hitelállomány nagy része azért keletkezett, mert azt olyan ingatlanok energiakorszerűsítési pályázathoz szükséges önerő biztosítására vette igénybe, amelyek működtetését a beruházást követően jogszabályi előírásoknak megfelelően állami működtetésre adott át. Emiatt Érsekcsanád Község Önkormányzata nem részesülhetett az adósságkonszolidációban nem érintett települések központi támogatásából. A felújítás eredményét ugyanakkor nem az önkormányzat, hanem a Járási Tankerület élvezi. 2.) Az 1.) pontban foglaltak miatt Érsekcsanád Község Önkormányzatának forráshiány miatt nem volt lehetősége a község egyetlen aszfaltozatlan utcájában útburkolat építésére, bár a beruházásra engedélyes tervekkel rendelkezik. 3.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy jelen ellentmondás feloldása miatt az előterjesztés mellékletét képező levelet a Belügyminiszternek, a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, valamint a térség országgyűlési képviselőjének küldje meg. Aki a határozatai javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

283/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat

 

Támogatási kérelem az Akácos utca aszfaltozására

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megállapítja, hogy Érsekcsanádon az adósságkonszolidációban érintett hitelállomány nagy része azért keletkezett, mert azt olyan ingatlanok energiakorszerűsítési pályázathoz szükséges önerő biztosítására vette igénybe, amelyek működtetését a beruházást követően jogszabályi előírásoknak megfelelően állami működtetésre adott át. Emiatt Érsekcsanád Község Önkormányzata nem részesülhetett az adósságkonszolidációban nem érintett települések központi támogatásából. A felújítás eredményét ugyanakkor nem az önkormányzat, hanem a Járási Tankerület élvezi.

 

2.) Az 1.) pontban foglaltak miatt Érsekcsanád Község Önkormányzatának forráshiány miatt nem volt lehetősége a község egyetlen aszfaltozatlan utcájában útburkolat építésére, bár a beruházásra engedélyes tervekkel rendelkezik.

 

3.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy jelen ellentmondás feloldása miatt az előterjesztés mellékletét képező levelet a Belügyminiszternek, a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, valamint a térség országgyűlési képviselőjének küldje meg.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: 2017. november 3.

 

13. napirendi pont

Bajai Tankerületi Központ fejlesztési terve

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A járási tankerület legnagyobb állami működtetésű vidéki önálló fenntartású működő általános iskolája az érsekcsanádi. Ugyanakkor az óvodai adatok is nálunk a legmagasabbak. A járásban egyetlen olyan óvoda van, ahol több gyermek van, mint nálunk, az pedig a vaskúti óvoda. Javasolom, hogy a fejlesztési terv elfogadásával egyidejűleg egy olyan véleményt adjunk ki, hogy a jövőbeni fejlesztéseknél ezeket a tényszerű dolgokat kiemelt jelentőséggel vegyék figyelembe. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a Bajai Tankerületi Központ által elkészített - 2017-2022. időszakra vonatkozó - fejlesztési tervet elfogadja. A fejlesztési tervből megállapítható, hogy az érsekcsanádi Bíber János Általános Iskola a Bajai Járás legnagyobb tanulólétszámú önálló vidéki általános iskolája. Az iskola utánpótlását biztosító Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda pedig a Bajai Járás legnagyobb gyermeklétszámú önálló vidéki óvodája. 2.) Tekintettel az 1.) pontban foglaltakra a képviselő-testület felkéri a Bajai Tankerületi Központot, hogy a jövőben a fejlesztési céljaik konkrét meghatározásánál minderre legyenek tekintettel, hiszen az érsekcsanádi Bíber János Általános Iskola a Bajai Járás legbiztonságosabban fenntartható általános iskolája. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

284/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat

 

Bajai Tankerületi Központ Fejlesztési tervének elfogadása

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a Bajai Tankerületi Központ által elkészített - 2017-2022. időszakra vonatkozó - fejlesztési tervet elfogadja. A fejlesztési tervből megállapítható, hogy az érsekcsanádi Bíber János Általános Iskola a Bajai Járás legnagyobb tanulólétszámú önálló vidéki általános iskolája. Az iskola utánpótlását biztosító Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda pedig a Bajai Járás legnagyobb gyermeklétszámú önálló vidéki óvodája.

 

2.) Tekintettel az 1.) pontban foglaltakra a képviselő-testület felkéri a Bajai Tankerületi Központot, hogy a jövőben a fejlesztési céljaik konkrét meghatározásánál minderre legyenek tekintettel, hiszen az érsekcsanádi Bíber János Általános Iskola a Bajai Járás legbiztonságosabban fenntartható általános iskolája.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: azonnal

 

14. napirendi pont

A településkép védelméről szóló rendelet-tervezet kiegészítése.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Egy dolog maradt ki a rendeletből, mégpedig az, hogy mi van akkor, ha valaki nem jön be egyeztetni. Mi előírtuk ugyan, hogy be kell jönni, de mi van, ha nem jön be.

 

Csák József képviselő: Mi van akkor, ha valakit nem érdekel a 100.000 Ft-os büntetés sem, mert könnyen ki tudja fizetni?

 

Felső Róbert polgármester: Az egy dolog, mert az a bírság. De a mondat úgy szól, hogy "az érintett ingatlan tulajdonosát az e rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesülése érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi." Tehát ha valaki csinált egy kerítést, amire mi azt mondtuk, hogy nem lehet, akkor azt elbontatjuk a büntetés mellett.

 

Veszteg Zsoltalpolgármester: És mi van akkor, ha nem fizetik be a bírságot és az előírt bontást sem csinálják meg? Mi fog történni ezután.

 

Juhász Péterjegyző: Újra megbírságoljuk.

 

Veszteg Zsoltalpolgármester: Mikor? 1 hét múlva vagy 1 hónap múlva? Ki fogja lebontani, ha ő nem?

 

Juhász Péterjegyző: Senki, csak a bírság van.

 

Veszteg Zsoltalpolgármester: Akkor viszont 1.000.000 Ft legyen a büntetés.

 

Felső Róbert polgármester: Bele lehet tenni egy -tól -ig határt. Azon belül majd eldöntjük, hogy milyen mértékű legyen a bírság. Akkor két módosító javaslat van. Az egyik a bírság kiszabásának ismételhetőségére, a másik pedig a törvényben lehetőségként szereplő maximális bírság kiszabás lehetőségének megteremtésére vonatkozik. Ennek megfelelően a határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településkép védelméről szóló rendelet-tervezet a településképi kötelezés és bírság fejezettel kerüljön kiegészítésre az alábbiak szerint: - A polgármester – törvényben foglaltak szerint – településképi kötelezési eljárást folytat le, és az érintett ingatlan tulajdonosát az e rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesülése érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi. - A településképi követelmények településképi kötelezésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlan tulajdonosával szemben 10.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő településképi bírság szabható ki. A bírság a kötelezettség teljesítéséig ismételhető, de a bírságok összege az 1.000.000 Ft-ot nem haladhatja meg. - A kiszabott településképi bírságot az ingatlantulajdonos a településképi kötelezésben meghatározott teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül köteles megfizetni Érsekcsanád Község Önkormányzata 11732033-15336646 számú számlaszámára. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

285/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat

 

A településkép védelméről szóló rendelet-tervezet kiegészítése

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településkép védelméről szóló rendelet-tervezet a településképi kötelezés és bírság fejezettel kerüljön kiegészítésre az alábbiak szerint:

 

·         A polgármester – törvényben foglaltak szerint – településképi kötelezési eljárást folytat le, és az érintett ingatlan tulajdonosát az e rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesülése érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi.

 

·         A településképi követelmények településképi kötelezésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlan tulajdonosával szemben 10.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő településképi bírság szabható ki. A bírság a kötelezettség teljesítéséig ismételhető, de a bírságok összege az 1.000.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

 

·         A kiszabott településképi bírságot az ingatlantulajdonos a településképi kötelezésben meghatározott teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül köteles megfizetni Érsekcsanád Község Önkormányzata 11732033-15336646 számú számlaszámára.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 2017. december 31.

 

 

15. napirendi pont

Egyebek

 

Felső Róbert polgármester: A könyvtár fejlesztési pályázatnál kaptunk egy hosszabbítást, mert még nincs eredménye a könyvtár bővítésnek. Az energetika pályázatunkat és a cselekvő közösséges pályázatunkat pedig jogosultság után felterjesztették döntésre.

 

Vidákovics Arnold bizottsági tag:Amikor itt voltak a szennyvizesek, akkor nem lehetett volna ráhúzni valamilyen formátumra az általuk keletkezett kátyúkra a...?

 

Felső Róbert polgármester:Nem. A fidic mérnök egyértelműen azt mondta, hogy innentől idáig. Mi ebben a történetben meghívott vendégek vagyunk. Amivel többet kevertek be, azt még szétrakták néhány kátyúba, de a Fidic mérnököt mi nem kötelezhetjük semmire.

 

Vidákovics Arnold bizottsági tag:A kivitelezővel sem lehetne egyeztetni, hogy oldja meg a problémát?

 

Felső Róbert polgármester:A kivitelező már ezt sem akarta megcsinálni, ezt is vitatta. Az összes település polgármestere azt mondta, hogy ez a sávos helyreállítás nem jó. Sajnos nincs pénz arra, hogy az utakat helyreállítsák. Nekünk ott volt a pénz, de sajnos a törvény nem adta meg a lehetőséget, hogy ebben gondolkodjunk.

A Démász megküldte a közvilágítási szerződést, amely aláírásra is került. A Démász jelezte felénk, hogy a faluban a csoportos cseréket végre fogják hajtani, de azt gondolom, hogy egy gyorsító tényező lehet, ha a következő határozatot elfogadjuk: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordul a Démász Zrt. felé, hogy az Érsekcsanád Község Önkormányzata és a Démász Zrt. közötti 2017/071/01 azonosítójú közvilágítási célú eszközök üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződéstervezet aláírása után az Érsekcsanád településen lévő kompakt fénycsövek csoportos cseréjét, valamint a lámpatestek búráinak takarítását haladéktalanul végezze el. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

286/2017. (X.25.) Kt. sz. határozat

 

Közvilágításnál használt kompakt fénycsövek csoportos cseréjével kapcsolatos döntés

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordul a Démász Zrt. felé, hogy az Érsekcsanád Község Önkormányzata és a Démász Zrt. közötti 2017/071/01 azonosítójú közvilágítási célú eszközök üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződéstervezet aláírása után az Érsekcsanád településen lévő kompakt fénycsövek csoportos cseréjét, valamint a lámpatestek búráinak takarítását haladéktalanul végezze el.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 8 nap

 

Veszteg Zsoltalpolgármester: Az előző témát még nem fejeztük be. A kátyúk rendbehozatala esetleg önerőből is lehetséges volna. Azt már megbeszéltük, hogy ők nem csinálják meg, de arról volt szó, hogy az önkormányzat vesz néhány köbméter anyagot és lekátyúzzuk a legrosszabb részeket. Ezt megcsináljuk még a fagy előtt?

 

Felső Róbert polgármester:Az a probléma, hogy ebben a pillanatban nem látszik, hogy teljesen biztonságosan nem leszünk mínuszban az év végén, és december 31-én nem lehetünk mínuszban. A szennyvízből visszajövő pénz, ami benne van a költségvetésünkbe, sőt kiadás is van rá tervezve, azaz előre el lett költve, 2018. január 15-e előtt nem valószínű, hogy be fog érkezni a költségvetésünkbe. A lovas versenyre még nem kaptuk meg az aláírt szerződést sem, nemhogy a pénzt. Ugyanez a helyzet a Hungarikum pályázattal. Áll benne a pénzünk.

 

Veszteg Zsoltalpolgármester:Értem, akkor megcsináljuk tavasszal?

 

Vidákovics Arnold bizottsági tag:Tavaszra kétszer ekkora kátyúk lesznek. Beszéljük meg, hogy hol kellene megcsinálni, akár én is megelőlegezem és megcsinálom.

 

Felső Róbert polgármester:Jó, nézzük meg, hogy ekkora területről van szó. A szerződést akkor úgy kötjük meg, hogy akkor kelljen kifizetnünk neked, amikor a szennyvíz pénz megjön. December 20-án lejár a hitelszerződésünk, addigra vissza kell tornáznunk magunkat bőven pluszba, és addig nem lesz új folyószámla hitelkeretünk, ameddig nem lesz új költségvetésünk. A kiadási oldalunk teljesült, csak a bevételi oldalunk nem.

 

Veszteg Zsoltalpolgármester:A könyvtárnál nézzük meg a jelenlegi internetre szóló szerződést, hogy milyen hűségidő van esetleg és szóba került már az is, hogy vizsgáljuk meg a könyvtárban a telefonvonal szükségességét. Javasolom, hogy mondjuk fel az ottani vezetékes telefonszolgáltatást, teljesen feleslegesnek tartom és nagy havi kiadással jár.

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a nyilvános ülést bezárom.  

 

 

 

 

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share