Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. augusztus 28.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22/2017.                                J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 28. napján tartottnyilvános üléséről.

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Veszteg Zsolt alpolgármester, Kellner Tamás, Csák József, Horváth Ferenc, Csősz Lajos Csaba, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Meghívottként jelen vannak:

Tumbász István Ferencné bizottsági tag

Somogyi Katalin bizottsági tag

Kenyeres Ervin bizottsági tag

Heipl József NNÖ Elnöke

György Erika óvodavezető

Kissné Horváth Zsuzsanna művelődésszervező

Felső Róbert Gyula díszpolgár

Tumbász István Ferenc díszpolgár

Kovácsné Tordai Anikó könyvtáros

Tarkó Miklós a sportkör elnökhelyettese

Rigó Erzsébet a Sárköz Baráti Kör vezetője

Érdeklődő választópolgárok:

xxx

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 6 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 7 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban nincs módosító javaslatom. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a nyilvános ülés napirendjét a meghívón szereplő tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

213/2017. (VIII.28.) Kt. sz. határozat

 

Nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1/A. Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt eseményekről.

1/B. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

2. A2017. évi költségvetés módosítása.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

3. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítása.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

4. Ahelyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése és a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

            Előadó: Juhász Péter jegyző

5. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról.

            Előadó: Juhász Péter jegyző

6. A2017. évi segélykeret felhasználásának alakulása.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

7. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata.

            Előadó: Juhász Péter jegyző

8. Elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

9. Macronet Kft. kérelme

            Előadó: Felső Róbert polgármester

10. Egyebek

 

Intézkedést nem igényel

 

1/A. napirendi pont

Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt eseményekről.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A pályázatokkal folyamatosan dolgozunk. Elvileg holnap van a határideje az energetikai pályázatnak. Úgy néz ki, hogy beltartalmat sikerült úgy alakítani, hogy az beleférjen az összegbe és hozza is elvárt értékeket. Ezen kívül folyamatosan dolgozunk a cselekvő közösséges pályázaton, ami úgy néz ki, hogy össze is fog állni.

A sok vihar kapcsán meteorológiai részről felmerült, hogy sokszor nincsenek olyan meteorológiai adatok, amely alapján valamivel pontosabb előrejelzéseket lehetne elérni. Ezzel kapcsolatban az Országos Meteorológiai Szolgálat szeretne beadni egy pályázatot mérőhelyek kialakítására, amiből az egyik lehetne Érsekcsanádon is. Részünkről szerintem lenne erre fogadókészség, de pontosan tudni kellene, hogy ez mivel jár és műszakilag hogyan kerülne kialakításra. Fognak küldeni egy anyagot, azután kijönnek, megnézik a falut, utána tudunk majd tárgyalni a továbbiakról.

Sokan kérdezik, hogy mi van a palával. A szakértő dolgozik rajta, most méri fel, hogy mi az a reális mennyiség, ami a faluban keletkezhetett. Jegyző úr talált a Magyar közlönyben egy júniusi, 4-5 települést érintő káreseményt, ahol úgy döntött a Kormány, hogy ezeknek a településeknek a lakossági kárát rendezi.

Alföldi Attila tegnap volt nálam, és mondta, hogy holnap kezdik el a munkát a Deák Ferenc utcában. Építési törmelékkel teli konténert kb. 5 darabot vittünk el eddig.

A szüreti bállal kapcsolatban érdekes, hogy eddig még nem kaptunk visszajelzést a hungarikumos pályázatunkkal kapcsolatban. Ugyanakkor 1 hónap múlva itt a szüreti bál, és az azzal kapcsolatos minden kiadványon fel kellene tüntetni a pályázat esetleges sikerességét. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

214/2017. (VIII.28.) Kt. sz. határozat

 

Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről

 

A képviselő-testület a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Intézkedést nem igényel

 

1/B. napirendi pont

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztésben foglaltakat.)

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

215/2017. (VIII.28.) Kt. sz. határozat

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 

A képviselő-testület elfogadta a jelentést a lejárt határidejű határozatokról.

 

Intézkedést nem igényel.

 

2. napirendi pont

A 2017. évi költségvetés módosítása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival a rendelettervezetben foglaltakat.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben bemutatott rendelettervezetet javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelettervezetben foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 13/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.)

 

3. napirendi pont

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben bemutatott rendelettervezetet javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelettervezetben foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 14/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendeletét az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.)

 

4. napirendi pont

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló  rendelet hatályon kívül helyezése és a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat szintén megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság, és az előterjesztésben bemutatott rendelettervezetet javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelettervezetben foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 15/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendeletét a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.)

 

5. napirendi pont

Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta, azt kiegészíteni nem kívánom. Erről döntést nem kell hoznunk. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

6. napirendi pont

A 2017. évi segélykeret felhasználásának alakulása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta, azt kiegészíteni nem kívánom. Erről sem kell döntenünk. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

7. napirendi pont

Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

216/2017. (VIII.28.) Kt. sz. határozat

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről, felülvizsgálatának szükségességéről

 

Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. § (4) bekezdése szerint áttekintette a 1606/2013. (VI.26.) Kt. számú határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP), és azt felülvizsgálva további egy évre elfogadta azzal  a kiegészítéssel, hogy 2018-ban új HEP készítése válik esedékessé.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a HEP közzétételéről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján.

 

Felelős: jegyző

 

Határidő: 3 nap

 

8. napirendi pont

Elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és az ott szereplő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

217/2017. (VIII.28.) Kt. sz. határozat

 

Elővásárlási jog bejegyzése

 

1.) Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Érsekcsanád 807/1, 389, 803/1, 020/9, 0239/54, 817/5, 817/6, 051/17, 0229/2, 0247, 730/8, 830/8, 0253/5, 0118/1, 051/20 hrsz-ú ingatlanokra elővásárlási jog bejegyzését rendeli el a helyi építési szabályokról szóló 5/2017. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott településrendezési célok megvalósítása érdekében.

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanok tulajdonosait az elővásárlási jog érvényesítéséről Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének képviseletében eljárva alakszerű hatósági határozatban tájékoztassa.

 

3.) A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős: polgármester

 

9. napirendi pont

Macronet Kft. kérelme.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete engedélyezi a Macronet System Kft-nek (6500 Baja, Radnóti utca 2.), hogy az érsekcsanádi Művelődési Ház épületének hátsó tűzfalára egy internetes átjátszó antenna egységet (egység és a hozzátartozó elektromos szekrény) helyezzen el. 2.) Az egység a Településfejlesztési bizottság által megjelölt helyen kerülhet kihelyezésre. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

218/2017. (VIII.28.) Kt. sz. határozat

 

Macronet System Kft. kérelme

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete engedélyezi a Macronet System Kft-nek (6500 Baja, Radnóti utca 2.), hogy az érsekcsanádi Művelődési Ház épületének hátsó tűzfalára egy internetes átjátszó antenna egységet (egység és a hozzátartozó elektromos szekrény) helyezzen el.

 

2.) Az egység a Településfejlesztési bizottság által megjelölt helyen kerülhet kihelyezésre.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: 15 nap

 

10. napirendi pont

Egyebek

 

Felső Róbert polgármester: A Településfejlesztési bizottság tárgyalt a Művelődési ház Vis Maior pályázatával kapcsolatos tervezői megbízásról és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: 1. Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megbízza az Arkett Kft-t (6347 Érsekcsanád, Béke tér 1a) tárgyi pályázathoz kapcsolódó tervezési munka elvégzésével. A képviselő-testület a tervezési munkára 210.000 Ft + Áfa  kiadási előirányzatot biztosít a költségvetésben a pályázati feladatok előkészítésére tervezett előirányzat terhére. 2. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a munka megrendelésével és a szerződés megkötésével. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

219/2017. (VIII.28.) Kt. sz. határozat

 

Vis Maior pályázat (Művelődési ház tetőszerkezete) benyújtásához kapcsolódó tervezési munkák megrendelése

 

1. Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megbízza az Arkett Kft-t (6347 Érsekcsanád, Béke tér 1a) tárgyi pályázathoz kapcsolódó tervezési munka elvégzésével. A képviselő-testület a tervezési munkára 210.000 Ft + Áfa  kiadási előirányzatot biztosít a költségvetésben a pályázati feladatok előkészítésére tervezett előirányzat terhére.

 

2. Aképviselő-testület megbízza a polgármestert a munka megrendelésével és a szerződés megkötésével.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő:  azonnal

 

Felső Róbert polgármester: A Szabadidőparkban lévő lovaspihenő visszaépítésével kapcsolatban a Településfejlesztési bizottság a következő határozatot javasolja elfogadni: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az érsekcsanádi Szabadidőparkban vihar következtében megsérült Lovaspihenő újjáépítésével megbízza a Vidocsa-Bau Kft-t (6347 Érsekcsanád, Akácos utca 41.) 2.) A kivitelezési munka ellenértékét a képviselő-testület bruttó   3.695.840 Ft összegben hagyja jóvá.  A kiadás forrását a képviselő-testület  3.695.840 Ft összegben a biztosítói kártérítés, 120.000 Ft összegben a tartalék terhére biztosítja. 3.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

220/2017. (VIII.28.) Kt. sz. határozat

 

Lovaspihenő újjáépítése az érsekcsanádi Szabadidőparkban - kivitelező megbízása

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az érsekcsanádi Szabadidőparkban vihar következtében megsérült Lovaspihenő újjáépítésével megbízza a Vidocsa-Bau Kft-t (6347 Érsekcsanád, Akácos utca 41.)

 

2.) A kivitelezési munka ellenértékét a képviselő-testület bruttó   3.695.840 Ft összegben hagyja jóvá.  A kiadás forrását a képviselő-testület  3.695.840 Ft összegben a biztosítói kártérítés, 120.000 Ft összegben a tartalék terhére biztosítja.

 

3.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő:  2017. szeptember 10.  (szerződéskötésre)

                   2018. április 30. (műszaki átvételre)

 

Felső Róbert polgármester: Szeptembertől feláll a Digitális Jólét Program hálózata.

Hamarosan várható az önkormányzatnál egy tűzvédelmi ellenőrzés.

Elfogadták az óvoda akadálymentesítési pályázatának záró fenntartási jelentését.

Ugyancsak elfogadták a napelemes pályázat 2-es számú fenntartási jelentését. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

 

Veszteg Zsoltalpolgármester: 2017. szeptember 15-én lesz megint egy falutisztítási "Te szedd" akció, amelyben várhatóan részt vesz Érsekcsanád Község Önkormányzata az iskolával közösen. Aki szeretne, nyugodtan csatlakozhat.

A másik észrevételem a Macronet Kft. kérelmével kapcsolatos. Megkérdezhetnénk őket, hogy mennyire ragaszkodnak a Művelődési ház épületéhez? Lehet, hogy jó lenne nekik egy másik épület is, például a víztorony épülete.

 

Felső Róbert polgármester: Megkérdezzük őket. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a nyilvános ülést bezárom.  

 

 

 

 

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share