Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. november 27.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/2017.                                J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 27. napján tartottnyilvános üléséről.

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Veszteg Zsolt alpolgármester, Kellner Tamás, Csák József, Horváth Ferenc, Csősz Lajos Csaba, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péter jegyző

Balog Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető
 

Meghívottként jelen vannak:

Dr.Munczig Dénesné az Érsekcsanádi Értéktár bizottság tagja

Aranyos Dánielné az Érsekcsanádi Értéktár bizottság tagja

Tumbász István Ferencné bizottsági tag

Somogyi Katalin bizottsági tag

Bálint Márta iskolaigazgató

Kissné Horváth Zsuzsanna művelődésszervező

Felső Róbert Gyula díszpolgár

Tüske János díszpolgár

Kovácsné Tordai Anikó könyvtáros

Tumbász István Ferenc díszpolgár

Taba Bálint Dániel a sportkör elnöke

Tarkó Miklós a sportkör elnökhelyettese

Rigó Erzsébet a Sárköz Baráti Kör vezetője

Érdeklődő választópolgárok:

xxx

     

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 6 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 7 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslatom van: Javasolom felvenni 8. napirendnek a "Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás megszüntetése" című napirendet. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a nyilvános ülés napirendjét az előbb elhangzott módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

298/2017. (XI.27.) Kt. sz. határozat

 

Nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1/A. Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt eseményekről

   B. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

            Előadó: Felső Róbert polgármester 

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

            Előadó: Felső Róbert polgármester 

3. Folyószámlahitel

            Előadó: Felső Róbert polgármester

4. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

            Előadó: Juhász Péter jegyző

5. A2017. évi segélykeret alakulása

            Előadó: Felső Róbert polgármester

6. Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos döntések

            Előadó: Felső Róbert polgármester

7. Erdőgazdálkodó kérelme

           Előadó: Felső Róbert polgármester

8. Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás megszüntetése

            Előadó: Felső Róbert polgármester

9. Egyebek

 

Intézkedést nem igényel

 

1/A. napirendi pont

Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt eseményekről.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A beszámolót kiegészíteni nem kívánom. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

299/2017. (XI.27.) Kt. sz. határozat

 

Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről

 

A képviselő-testület a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Intézkedést nem igényel

 

1/B. napirendi pont

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztésben foglaltakat.)

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

300/2017. (XI.27.) Kt. sz. határozat

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 

A képviselő-testület elfogadta a jelentést a lejárt határidejű határozatokról.

 

Intézkedést nem igényel.

 

2. napirendi pont

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A rendelettervezetbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelettervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 21/2017. (XI.28.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és költségvetési szervei  2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.)  önkormányzati  rendelet módosításáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.)

 

3. napirendi pont

Folyószámlahitel.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy  a számlavezető pénzintézetnél 10.000.000 Ft (Tízmillió forint)  folyószámlahitel felvételét kezdeményezi. 2.) A hitel futamideje: szerződéskötéstől 2018. december  21-ig. 3.) A képviselő-testület vállalja, hogy a hitelt és járulékait  a 2018. évi költségvetésben  tervezi. 4.) A képviselő-testület a hitel és járulékai  biztosítékául felajánlja  az Érsekcsanád belterület 608/1/A/2, 803/1/A/2 hrsz. alatti, törzsvagyon részét nem képező forgalomképes és az 1996. évi XXV. törvény  alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanokat. Az ingatlanokra 10 millió Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogszerződés köttetett  2013. november 27-én.  A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan  forgalomképessé vagy forgalomképtelenné. 5.) A képviselő-testület   a folyószámlahitel  és járulékai fedezetéül az  OTP Bank  Nyrt-nek felajánlja a  helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, továbbá az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt a folyószámlahitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. Az átengedett gépjárműadó és helyi adó bevételekre tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító zálogszerződés köttetett 2014. július 02-án. 6.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a hitel futamideje alatt az önkormányzat fizetési számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy  annak biztosítása érdekében az önkormányzat központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a   helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges  összeget a bank a  fizetési  számlára haladéktalanul átvezesse. 7.) A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára ( beleértve a fizetési számlát és egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében. 8.) A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt  a szerződések és a felhatalmazó levelek aláírására. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

301/2017. (XI.27.) Kt. sz. határozat

 

Folyószámlahitel felvétele

 

1.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy  a számlavezető pénzintézetnél 10.000.000 Ft (Tízmillió forint)  folyószámlahitel felvételét kezdeményezi.

2.) A hitel futamideje: szerződéskötéstől 2018. december  21-ig.

3.) A képviselő-testület vállalja, hogy a hitelt és járulékait  a 2018. évi költségvetésben  tervezi.

4.) A képviselő-testület a hitel és járulékai  biztosítékául felajánlja  az Érsekcsanád belterület 608/1/A/2, 803/1/A/2 hrsz. alatti, törzsvagyon részét nem képező forgalomképes és az 1996. évi XXV. törvény  alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanokat. Az ingatlanokra 10 millió Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogszerződés köttetett  2013. november 27-én.  A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan  forgalomképessé vagy forgalomképtelenné.

5.) A képviselő-testület   a folyószámlahitel  és járulékai fedezetéül az  OTP Bank  Nyrt-nek felajánlja a  helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, továbbá az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt a folyószámlahitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. Az átengedett gépjárműadó és helyi adó bevételekre tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító zálogszerződés köttetett 2014. július 02-án.

6.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a hitel futamideje alatt az önkormányzat fizetési számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy  annak biztosítása érdekében az önkormányzat központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a   helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges  összeget a bank a  fizetési  számlára haladéktalanul átvezesse.

7.) A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára ( beleértve a fizetési számlát és egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében.

8.) A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt  a szerződések és a felhatalmazó levelek aláírására.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: a hitelkérelem benyújtására  2017. december   31. , a további teendőkre folyamatos

 

4. napirendi pont

Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta. Szavaznunk erről nem kell. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

5. napirendi pont

A 2017. évi segélykeret alakulása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta. Szavaznunk erről sem kell. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

6. napirendi pont

Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos döntések.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott hogy az Érsekcsanád településen lévő ingatlanok tetőhéjazataként cserepes lemezfedés is alkalmazható megfelelő zajcsökkentő technológiával. 2.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy az 1.) pontban szereplő döntés a Településképi Arculati Kézikönyvbe és a településképi rendeletbe beépítésre kerüljön. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

302/2017. (XI.27.) Kt. sz. határozat

 

Településképi Arculati Kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatos döntés - Ingatlanok tetőhéjazatával kapcsolatos döntés

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott hogy az Érsekcsanád településen lévő ingatlanok tetőhéjazataként cserepes lemezfedés is alkalmazható megfelelő zajcsökkentő technológiával.

 

2.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy az 1.) pontban szereplő döntés a Településképi Arculati Kézikönyvbe és a településképi rendeletbe beépítésre kerüljön.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 15 nap

 

 

Felső Róbert polgármester: A megkapott összegből 600.000 Ft van még szabad felhasználásra, de a kincstári levélben egyértelműen benne van, hogy nem használható fel nyomtatásra és sokszorosításra. Az egész pénz nem a rendeletalkotásra és nem a rendelet végrehajtására és utólagos ellenőrzésére irányulhat, hanem csak és kizárólag a településképi arculati kézkönyv elkészítésére. Főépítész asszony az arculati kézkönyvhöz jelen pillanatban a saját képeit használta fel, és ő is szerkesztette meg az egészet. Az a kérdés, hogy az elfogadáshoz és a végső formába rendezéshez el tudja-e képzelni, hogy még valakit bevonunk a munkába. Erről majd beszélünk vele. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

7. napirendi pont

Erdőgazdálkodó kérelme.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és két határozatot javasolt elfogadni a képviselő-testületnek. Az első határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád 0275/4 helyrajzi számú erdő művelési ágú területet érintően hozzájárul ahhoz, hogy az erdőgazdálkodói feladatokat a továbbiakban Sipos Sándor Baja, Bajza utca 2. szám alatti lakos lássa el, és  megbízza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírásával. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

303/2017. (XI.27.) Kt. sz. határozat

 

Erdőgazdálkodó kérelmével kapcsolatos döntés

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád 0275/4 helyrajzi számú erdő művelési ágú területet érintően hozzájárul ahhoz, hogy az erdőgazdálkodói feladatokat a továbbiakban Sipos Sándor Baja, Bajza utca 2. szám alatti lakos lássa el, és  megbízza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírásával.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 8 nap

 

Felső Róbert polgármester: A második határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az Érsekcsanád 0275/4 helyrajzi számú erdő és legelő művelési ágú területtel kapcsolatban kezdeményezzen tárgyalást Sipos Sándor Baja, Bajza utca 2. szám alatti erdőgazdálkodóval (részbeni tulajdonossal) az érintett önkormányzati tulajdonban lévő erdő terület legelő részre történő cseréje - önkormányzati tulajdonba kerülése - ügyében. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

304/2017. (XI.27.) Kt. sz. határozat

 

Erdő művelési ágú terület legelőre történő cseréjével kapcsolatos megbízás

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az Érsekcsanád 0275/4 helyrajzi számú erdő és legelő művelési ágú területtel kapcsolatban kezdeményezzen tárgyalást Sipos Sándor Baja, Bajza utca 2. szám alatti erdőgazdálkodóval (részbeni tulajdonossal) az érintett önkormányzati tulajdonban lévő erdő terület legelő részre történő cseréje - önkormányzati tulajdonba kerülése - ügyében.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 30 nap

 

8. napirendi pont

Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás megszüntetése.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és két határozatot javasolt elfogadni a képviselő-testületnek. Az első határozati javaslat: 1.) Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) kijelenti, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás (székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.; törzskönyvi azonosító: 774161; adószám: 15774167-2-03; képviseli: Vedelek Norbert elnök) által aBajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű, KEOP 1.2.0/2.F/09-2010-0078 kódszámú projekt keretében Érsekcsanád községet érintően kiépített víziközműveket térítésmentesen kizárólagos önkormányzati tulajdonba veszi a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodásban foglaltak szerint. 2.) A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakról tájékoztassa a Társulás elnökét és hogy az 1.) pontban hivatkozott megállapodást aláírja. 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott víziközművek működtetéséhez szükséges közmű-üzemeltetési szerződés megkötésére irányuló eljárást avíziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint indítsa meg. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

305/2017. (XI.27.) Kt. sz. határozat

 

A Bajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű, KEOP 1.2.0/2.F/09-2010-0078 kódszámú projekt keretében létesült víziközművek és beszerzett ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló megállapodás megkötéséről, valamint a közmű-üzemeltetési szerződéskötési eljárás megindítása

 

1.)               Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) kijelenti, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás (székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.; törzskönyvi azonosító: 774161; adószám: 15774167-2-03; képviseli: Vedelek Norbert elnök) által aBajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű, KEOP 1.2.0/2.F/09-2010-0078 kódszámú projekt keretében Érsekcsanád községet érintően kiépített víziközműveket térítésmentesen kizárólagos önkormányzati tulajdonba veszi a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodásban foglaltak szerint.

 

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: az 1. melléklet szerinti megállapodás aláírását követően haladéktalanul

 

2.)               A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakról tájékoztassa a Társulás elnökét és hogy az 1.) pontban hivatkozott megállapodást aláírja.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

Határidő: tájékoztatásra haladéktalanul, aláírásra a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának megállapodást jóváhagyó döntését követően haladéktalanul

 

3.)               A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott víziközművek működtetéséhez szükséges közmű-üzemeltetési szerződés megkötésére irányuló eljárást avíziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint indítsa meg.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

Határidő: az 1.) pont szerinti megállapodás aláírását követően haladéktalanul

 

Felső Róbert polgármester: A második határozati javaslat: 1.) Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) elhatározza a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás (székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.; törzskönyvi azonosító: 774161; adószám: 15774167-2-03; képviseli: Vedelek Norbert elnök) 2017. december 31. napjával történő megszüntetését és jóváhagyja a társulási megállapodás felmondásáról és a társulás megszüntetéséről szóló, jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást. 2.) A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakról tájékoztassa a Társulás elnökét és hogy az 1.) pontban hivatkozott megállapodást aláírja. 3.) Képviselő-testület aBajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű, KEOP 1.2.0/2.F/09-2010-0078 kódszámú projekt (továbbiakban: Projekt) 2016. május 7. napjától indult 5 éves fenntartási időszakára a projektben résztvevő települési önkormányzatokkal konzorciumi megállapodást köt jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, 2018. január 1-jei hatálybalépéssel. 4.) A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3.) pontban hivatkozott megállapodást aláírja. 5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Projekt támogatási szerződésének kedvezményezett cseréjére vonatkozó módosítását aláírja. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

306/2017. (XI.27.) Kt. sz. határozat

 

Baja és környéke Víziközmű Önkormányzati Társulás megszüntetéséről, és konzorciumi megállapodás megkötéséről

 

1.)               Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) elhatározza a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás (székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.; törzskönyvi azonosító: 774161; adószám: 15774167-2-03; képviseli: Vedelek Norbert elnök) 2017. december 31. napjával történő megszüntetését és jóváhagyja a társulási megállapodás felmondásáról és a társulás megszüntetéséről szóló, jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodást.

 

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: azonnal

 

2.)               A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltakról tájékoztassa a Társulás elnökét és hogy az 1.) pontban hivatkozott megállapodást aláírja.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

Határidő: tájékoztatásra azonnal, aláírásra a megállapodás tagönkormányzatok képviselő-testületei általi elfogadását és a társulási tanács egyetértő döntésének meghozatalát követően haladéktalanul

 

3.)               A Képviselő-testület aBajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű, KEOP 1.2.0/2.F/09-2010-0078 kódszámú projekt (továbbiakban: Projekt) 2016. május 7. napjától indult 5 éves fenntartási időszakára a projektben résztvevő települési önkormányzatokkal konzorciumi megállapodást köt jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, 2018. január 1-jei hatálybalépéssel.

 

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: azonnal

 

4.)               A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3.) pontban hivatkozott megállapodást aláírja.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

Határidő: a megállapodás tagönkormányzatok képviselő-testületei általi elfogadását és a társulási tanácsi egyetértő döntésének meghozatalát követően haladéktalanul

 

5.)               A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Projekt támogatási szerződésének kedvezményezett cseréjére vonatkozó módosítását aláírja.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

Határidő:a támogatási szerződés közreműködő szervezet részéről történő módosítását és megküldését követően haladéktalanul

 

9. napirendi pont

Egyebek

 

(Felső Róbert polgármester úr tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a Leader pályázati felhívásokról.)

 

Felső Róbert polgármester: Érsekcsanád Község Önkormányzata létrehozta az Érsekcsanádi Értéktár bizottságot. A bizottság az év folyamán többször is ülésezett, és négy helyi települési értékről döntött. A bizottság emellett tárgyalt a hungarikum-pályázaton elnyert támogatás felhasználásáról is, amelynek egyik célja volt egy kiadvány elkészítése. A bizottság 5 fős, elnöke Kellner Tamás képviselő, tagjai pedig Aranyos Dánielné Juliska néni, Dr.Munczig Dénesné Farkas Edit, akiket külön köszöntök a mai napon. Rajtuk kívül tagok még Kissné Horváth Zsuzsanna és Tumbász István Ferenc. A kiadvány elkészült és minden postaládába el fogjuk juttatni.

 

(A kiadvány kiosztásra került a jelenlévők között.)

 

A kiadvány elkészítése nagyon komoly munka volt és a bizottság két - nem önkormányzati dolgozóként segítő - hölgy tagjának a munkáját külön is szeretném megköszönni egy-egy csokor virággal.

 

(Aranyos Dánielné és Dr.Munczig Dénesné részére átadásra került egy csokor virág.)

 

Érsekcsanádról új képeslapok készültek, amelyekhez a képeket Kellnerné Felső Sárika készítette. A képeslapok Takácsné Kellner Marikánál megvásárolhatók és a kávézóban látható egy kiállítás is ezekből a képekből. Mivel Érsekcsanád megjelenik a képeslapokon, amelyek egy bizonyos szinten forgalomba is kerülnek, ezért javasolom, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a település neve ezeken a lapokon megjelenhessen. A határozati javaslatom: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Érsekcsanád elnevezés - mint felirat -  a 2017. november hónapban megjelent - Kellnerné Felső Sára által készített - képeslapokon megjelenjen. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

307/2017. (XI.27.) Kt. sz. határozat

 

Érsekcsanád elnevezés használatával kapcsolatos döntés

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Érsekcsanád elnevezés - mint felirat -  a 2017. november hónapban megjelent - Kellnerné Felső Sára által készített - képeslapokon megjelenjen.

 

Felelős Felső Róbert polgármester

 

Határidő: azonnal

 

Felső Róbert polgármester: Egy évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy Érsekcsanádot elindítjuk a "Virágos Magyarországért" versenyen. A virágosításnak egyébként nem az a célja, hogy egy versenyen helyezést érjünk el, hanem az, hogy virágos, rendezett, szép környezetben éljünk és ha valaki idejön Érsekcsanádra, akkor mindig jó érzéssel szemlélje meg ezt a települést. Emellett persze nagyon jó érzés, ha valakinek a munkáját elismerik. Az elmúlt években többször is kaptunk különböző szponzori díjakat, azonban ebben az évben a dél-alföldi régióban a kétezer feletti lakosságszámú települések között Érsekcsanád az "Év települése" díjat nyerte el. Azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés.

Szerintem nem volt ember, aki ne találkozott volna azzal a hírrel az interneten, hogy nem jól landolt Érsekcsanádon egy kisrepülőgép. Az interneten megindult az ötletelés, amihez több lakos is hozzászólt. Többen kérdezték, hogy milyen szabályok vonatkoznak például a település feletti repülésre. Emiatt megkértem a repülőtér vezetőjét, Michna Ottót, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy mi is történt és ha bárkinek van kérdése hozzá, az tegye fel az ülésen.

 

Michna Ottó repülőtér vezető: 1992-ben itt tanultam meg repülni Érsekcsanádon és nagyon kötődtem ehhez a repülőtérhez, amely abban az időben még teljesen a vízügyhöz tartozott. A vízügy információhiány miatt abban az időben hagyta lejárni a repülőtér engedélyét. Hatéves tortúrával vissza tudtam állítani a repülőtér engedélyét 2008-ban, és elkezdünk dolgozni. Először repülőgépek javításával foglalkozott a cég, majd szépen lassan pilóta oktatással. Európában talán az egyik leghíresebb, legnagyobb oktató repülőtérré nőtte ki magát ez a dolog. Hetente a cég weboldalát és a facebook oldalát százezren nézik meg a világon mindenütt Kínától Hollandiáig a pilóta oktatással kapcsolatban. Jelenleg éves szinten 50-60 pilótát képzünk ki, akik nagygépes pilótaként kerülnek kibocsátásra tőlünk. A kétmotoros és a nagyobb repülőink a pécsi repülőtéren repülnek, amit az érsekcsanádi mellett használunk. Kb. 15 fő, aki folyamatosan itt tartózkodik, ezért kerestem is a faluban szállás lehetőségeket. Nagyon örülnék, ha valaki ebben tudna segíteni. Ezek az emberek általában komoly pénzzel érkeznek ide, így például Baján különböző szolgáltatásokat is igénybe vesznek. Ebből a pénzből lehetne Érsekcsanádon is lecsapódni valamennyinek. Az a pilóta, akiről polgármester úr beszélt, így került ide Érsekcsanádra. Ő már egy képzett pilóta volt, így már bérelte ezt a repülőgépet. Ilyenkor az ő kötelessége felkészülni az útvonalra, útvonaltervet csinálni, üzemanyag-számítást végezni. Az üzemanyagnál fontos, hogy legalább 30 percre elegendő tartalék üzemanyaggal kell, hogy felszálljon. Ez az úriember tulajdonképpen elszámolta magát, és többet repült, mint amennyi üzemanyag volt a repülőben, ezért szállt le a szántóföldre. Az Érsekcsanád körüli repülésről azt kell tudni, hogy a repülőtérnek egy hosszú engedélyeztetési folyamattal iskolaköröket kellett engedélyeztetni. A szabály azt mondja, hogy települések felett a 300 méter alá nem szabad menni. Ez bőven elég arra, hogy bármilyen probléma esetén lakott területen kívül a leszállás megvalósítható legyen. Házi szabályaink szerint mi nem a 300 métert, hanem az 500 métert tartjuk repülési magasságként  az oktatások folyamán. Egyébként ez az év, amikor elég nagy növekedést könyvelhettünk el a cég életében. Az iparűzési adóval kapcsolatban már szerettem volna polgármester úrral tárgyalni. Egyelőre Vaskúton van a cég telephelye, de el tudnám képzelni, hogy áthelyezzem Érsekcsanádra. Egy felmérés szerint az elkövetkező 20 évben 500.000 pilótára lesz szükség nagy gépekre. Ezt szinte lehetetlen előállítani. Magyarországon még vannak oktatók, itt még ezt tudjuk valahogy kezelni, de nyugaton az oktatókból már nagygépes pilótát csináltak és nagyon nehéz a képzés. Nagyon nagy pilótahiány van a világon. Egyébként a weboldalamon is nagyon szívesen helyet biztosítok Érsekcsanádnak. Mindenkit szeretettel várunk, ha valaki repülni szeretne.

 

Felső Róbert polgármester: Köszönjük szépen Ottónak a beszámolót. Szombat délután 15 órakor a Művelődési házban lesz az Egyesületek napja, mindenkit várunk szeretettel. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a nyilvános ülést bezárom.  

 

 

 

 

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share