Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. szeptember 25.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/2017.                                J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 25. napján tartottnyilvános üléséről.

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Veszteg Zsolt alpolgármester, Kellner Tamás, Csák József, Horváth Ferenc, Csősz Lajos Csaba, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Balog Zsuzsanna pénzügyicsoportvezető

Meghívottként jelen vannak:

Tumbász István Ferencné bizottsági tag

Molnárné Agócs Éva bizottsági tag

Schultz Máté bizottsági tag

Bálint Márta iskolaigazgató

György Erika óvodavezető

Felső Róbert Gyula díszpolgár

Tüske János díszpolgár

Tumbász István Ferenc díszpolgár

Kovácsné Tordai Anikó könyvtáros

Melcher Mártacsaládgondozó

Taba Bálint Dániel a sportkör elnöke

Tarkó Miklós a sportkör elnökhelyettese

Rigó Erzsébet a Sárköz Baráti Kör vezetője

Érdeklődő választópolgárok:

xxx

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 6 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 7 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslatom van: Javasolom felvenni 16. napirendi pontnak "Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó munkaterve" című pontot. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a nyilvános ülés napirendjét az előbb elhangzott módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

230/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

Nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1/A. Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt eseményekről.

1/B. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

2/A. A helyi védettségű épületek meghatározása a Települési Arculati Kézikönyvhöz.

2/B. Arculati kézikönyvhöz kapcsolódó rendelettervezetek jóváhagyása véleményezésre.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

3. Sebességkorlátozó tábla kihelyezésére vonatkozó kérelem.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

4. Vodafone bérleti díjváltozással kapcsolatos kérelme.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

5. Digi Kft. bérleti szerződése.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

6. Számítástechnikai eszközök értékesítése.

            Előadó: Juhász Péter jegyző

7. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról.

            Előadó: Juhász Péter jegyző

8. A2017. évi segélykeret felhasználásának alakulása.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

9. Ebösszeírás.

            Előadó: Juhász Péter jegyző

10. Aszennyvíz pályázathoz kapcsolódó utólagos csatlakozás.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

11. Keresetkiegészítéshez kapcsolódó módosítás.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

12. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

13. 2018. évi falunap szervezésének megindítása.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

14. Tájékoztató a bölcsődei típusok feltételrendszeréről.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

15. Vis Maior határozat módosítása.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

16. Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó munkaterve.

            Előadó: György Erika óvodavezető.

17. Egyebek

 

Intézkedést nem igényel

 

1/A. napirendi pont

Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt eseményekről.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztésben foglaltakat.)

 

Felső Róbert polgármester: Az épületenergetika korszerűsítési pályázatunk beadásra került és ma volt a hiánypótlási határidő. Ezt elvileg beadta a pályázatírónk. Mivel ez az energetikusnak egy plusz, előre nem várt feladat volt, ezért neki jár plusz pénz is, amelynek összegéről Ervin azt mondta nekem, hogy 100.000 Ft lesz. Erről nekem be kell számolnom a testületnek, ezt most megtettem. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

231/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről

 

A képviselő-testület a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Intézkedést nem igényel

 

1/B. napirendi pont

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztésben foglaltakat.)

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

232/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 

A képviselő-testület elfogadta a jelentést a lejárt határidejű határozatokról.

 

Intézkedést nem igényel.

 

2/A. napirendi pont

A helyi védettségű épületek meghatározása a Települési Arculati Kézikönyvhöz.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbi épületek kerüljenek helyi védettségű kategóriába a településképi rendeletben: Római Katolikus templom (383/1 hrsz), Plébánia (383/3 hrsz), Református templom (385 hrsz), Parókia (385 hrsz), Kálvária, Községháza épülete (387 hrsz), Könyvtár utcai homlokzata a bejárati kapuval (782 hrsz), Művelődési ház épülete (490 hrsz), Petőfi Sándor utca 1. szám alatti ingatlan (286/4 hrsz), Deák Ferenc utca 29. szám alatti ingatlan (405/2 hrsz), Deák Ferenc utca 64. szám alatti ingatlan (360/1 hrsz), Széchenyi István utca 4. szám alatti ingatlan (586 hrsz), Széchenyi István utca 14. szám alatti ingatlan (582/1 hrsz), Széchenyi István utca 16. szám alatti ingatlan (580/3 hrsz), Petőfi Sándor utca 26. szám alatti ingatlan (264 hrsz), Dózsa György út 82. szám alatti ingatlan (808 hrsz). Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

233/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

Helyi védettségű épületek meghatározása a Települési Arculati Kézikönyvhöz és a településképi rendelethez

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbi épületek kerüljenek helyi védettségű kategóriába a településképi rendeletben:

 

Római Katolikus templom (383/1 hrsz)

Plébánia (383/3 hrsz)

Református templom (385 hrsz)

Parókia (385 hrsz)

Kálvária

Községháza épülete (387 hrsz)

Könyvtár utcai homlokzata a bejárati kapuval (782 hrsz)

Művelődési ház épülete (490 hrsz)

Petőfi Sándor utca 1. szám alatti ingatlan (286/4 hrsz)

Deák Ferenc utca 29. szám alatti ingatlan (405/2 hrsz)

Deák Ferenc utca 64. szám alatti ingatlan (360/1 hrsz)

Széchenyi István utca 4. szám alatti ingatlan (586 hrsz)

Széchenyi István utca 14. szám alatti ingatlan (582/1 hrsz)

Széchenyi István utca 16. szám alatti ingatlan (580/3 hrsz)

Petőfi Sándor utca 26. szám alatti ingatlan (264 hrsz)

Dózsa György út 82. szám alatti ingatlan (808 hrsz)

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 2017. december 31.

 

2/B. napirendi pont

Arculati kézikönyvhöz kapcsolódó rendelettervezetek jóváhagyása véleményezésre.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló - előterjesztésben bemutatott - rendelettervezetet véleményeztetésre jóváhagyja. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

234/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

A településkép védelméről szóló rendelettervezet véleményezése

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló - előterjesztésben bemutatott - rendelettervezetet véleményeztetésre jóváhagyja.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: folyamatos

 

3. napirendi pont

Sebességkorlátozó tábla kihelyezésére vonatkozó kérelem.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat szintén megtárgyalta a Településfejlesztési bizottság, és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: 1. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az érsekcsanádi üdülőterületen lévő Diófa utcában jelenleg lévő 30 km-es sebességkorlátozást előíró KRESZ táblát kicseréli 5 km-es sebességkorlátozást előíró KRESZ táblára. 2. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tábla beszerzéséről intézkedjen. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

 

235/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

Diófa utcában KRESZ tábla cseréje (30 km-es tábla 5 km-es táblára)

 

1. Aképviselő-testület úgy határozott, hogy az érsekcsanádi üdülőterületen lévő Diófa utcában jelenleg lévő 30 km-es sebességkorlátozást előíró KRESZ táblát kicseréli 5 km-es sebességkorlátozást előíró KRESZ táblára.

 

2. Aképviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tábla beszerzéséről intézkedjen.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 60 nap

 

4. napirendi pont

Vodafone bérleti díjváltozással kapcsolatos kérelme.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt által - az érsekcsanádi hidroglóbusz területén - működtetett bázisállomás területbérleti éves díjának 543.000 Ft-ra történő csökkentését elfogadja, azzal a feltétellel, hogy a bérleti szerződés 2.1.4. pontja kerüljön kiegészítésre az alábbiakkal: "A Bérlő az előzetes írásbeli állásfoglalását a Bérbeadó megkeresését követő 15 napon belül köteles megadni. A Bérlő köteles a hozzájárulást megadni, amennyiben a harmadik fél tevékenysége a Bérlő tevékenységét bizonyítottan nem zavarja." 2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti díj összegének elfogadásáról szóló nyilatkozat aláírásával és szolgáltatóhoz történő megküldésével. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

236/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

Vodafone Magyarország Zrt. - bérleti díjváltozás elfogadása

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt által - az érsekcsanádi hidroglóbusz területén - működtetett bázisállomás területbérleti éves díjának 543.000 Ft-ra történő csökkentését elfogadja, azzal a feltétellel, hogy a bérleti szerződés 2.1.4. pontja kerüljön kiegészítésre az alábbiakkal:

 

"A Bérlő az előzetes írásbeli állásfoglalását a Bérbeadó megkeresését követő 15 napon belül köteles megadni. A Bérlő köteles a hozzájárulást megadni, amennyiben a harmadik fél tevékenysége a Bérlő tevékenységét bizonyítottan nem zavarja."

 

2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti díj összegének elfogadásáról szóló nyilatkozat aláírásával és szolgáltatóhoz történő megküldésével.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 8 nap

 

5. napirendi pont

Digi Kft. bérleti szerződése.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád Község Önkormányzata és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. közötti - előterjesztésben bemutatott - bérleti szerződés megkötésével egyetért azzal, hogy a bérleti szerződéstervezet 6.4. pontjának "A felek megállapodnak, hogy a bérbeadó a jelen szerződést a jelen pontban meghatározott eseten kívül felmondással nem szüntetheti meg" mondat helyébe a következő lép: "A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a jelen Szerződést - indokolás megtétele mellett - 180 napos felmondási idővel felmondhatja." Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

237/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

Digi Kft. bérleti szerződésével kapcsolatos döntés

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanád Község Önkormányzata és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. közötti - előterjesztésben bemutatott - bérleti szerződés megkötésével egyetért azzal, hogy a bérleti szerződéstervezet 6.4. pontjának "A felek megállapodnak, hogy a bérbeadó a jelen szerződést a jelen pontban meghatározott eseten kívül felmondással nem szüntetheti meg"mondat helyébe a következő lép:

 

"A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a jelen Szerződést - indokolás megtétele mellett - 180 napos felmondási idővel felmondhatja."

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 15 nap

 

6. napirendi pont

Számítástechnikai eszközök értékesítése.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatalban használt és az ASP pályázat kapcsán lecserélt informatikai eszközök az előterjesztésben bemutatott lista szerint kerüljenek érékesítésre. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

238/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

Számítástechnikai eszközök értékesítése

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatalban használt és az ASP pályázat kapcsán lecserélt informatikai eszközök az előterjesztésben bemutatott lista szerint kerüljenek érékesítésre.

 

Felelős: Juhász Péter jegyző

 

Határidő: folyamatos

 

7. napirendi pont

Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta, azt kiegészíteni nem kívánom. Erről döntést nem kell hoznunk. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

8. napirendi pont

A 2017. évi segélykeret felhasználásának alakulása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta, azt kiegészíteni nem kívánom. Erről sem kell döntenünk. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

9. napirendi pont

Ebösszeírás.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: A képviselő-testület úgy határozott, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján történő ebösszeírásra 2017. november hónapjában kerüljön sor. A feladat elvégzésével a jegyzőt bízza meg azzal, hogy 2018. február 28-ig számoljon be az ebösszeírás eredményéről. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

239/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

2017. évi ebösszeírás

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján történő ebösszeírásra 2017. november hónapjában kerüljön sor. A feladat elvégzésével a jegyzőt bízza meg azzal, hogy 2018. február 28-ig számoljon be az ebösszeírás eredményéről.

 

Határidő: 2018. február 28.

 

Felelős: jegyző

 

10. napirendi pont

A szennyvíz pályázathoz kapcsolódó utólagos csatlakozás.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a szennyvíz hálózathoz történő utólagos csatlakozás feltételeiről szóló - előterjesztésben bemutatott - rendelettervezetet véleményeztetésre jóváhagyja. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

240/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

A szennyvíz hálózathoz történő utólagos csatlakozás feltételeiről szóló rendelettervezet véleményezése

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a szennyvíz hálózathoz történő utólagos csatlakozás feltételeiről szóló - előterjesztésben bemutatott - rendelettervezetet véleményeztetésre jóváhagyja.

 

Felelős: jegyző

 

Határidő: 5 nap a megküldésre

 

 

11. napirendi pont

Keresetkiegészítéshez kapcsolódó módosítás.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésbe foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

241/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

Költségvetési átcsoportosítás

 

1.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat költségvetésében az egyes feladatok között az alábbi átcsoportosítást hajtja végre, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 77.§ szerinti keresetkiegészítés előirányzatai között :

 

Feladat

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Települési feladatok

90.000

+ 155.000

245.000

Közművelődési feladatok

34.000

-

34.000

Könyvtári feladat

32.000

-12.000

20.000

Védőnői szolgálat

101.000

- 101.000

-

Családsegítő szolgálat

42.000

- 42.000

-

Összesen:

292.000

0

292.000

 

2.) Az átcsoportosítást a számviteli nyilvántartásokon haladéktalanul át kell vezetni.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: azonnal

 

12. napirendi pont

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az ott szereplő határozati javaslatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

242/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához csatlakozás

 

1.) Érsekcsanád Község Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozik a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, vállalva a meghirdetett általános szerződési feltételek betartását.

Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő:2017. október 2.

Felelős:     Felső Róbert polgármester

 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban hozott döntésnek megfelelően a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati kiírásához a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.ersekcsanad.hu honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.

Határidő:2017. október 09.

Felelős:     Felső Róbert polgármester

 

3.) A képviselő-testület sikeres pályázatok támogatási összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja, felkéri a jegyzőt ezen összeg szerepeltetésére az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetében.

 

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

 

Felelős: Juhász Péter  jegyző

 

13. napirendi pont

2018. évi falunap szervezésének megindítása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018. évi falunapon több fél play-back előadó kerüljön szerződtetésre a különböző korosztályok véleményének figyelembe vételével. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

243/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

A 2018. évi falunap megszervezése - fellépők meghatározása

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018. évi falunapon több fél play-back előadó kerüljön szerződtetésre a különböző korosztályok véleményének figyelembe vételével.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: folyamatos

 

14. napirendi pont

Tájékoztató a bölcsődei típusok feltételrendszeréről.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 2017. októberében megjelenő Csanádi Hirdető újságon keresztül mérje fel a családi bölcsődei ellátás szolgáltatást otthon működtetni kívánó személyek számát. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

244/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

Bölcsődei ellátás szolgáltatással kapcsolatos felmérés

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 2017. októberében megjelenő Csanádi Hirdető újságon keresztül mérje fel a családi bölcsődei ellátás szolgáltatást otthon működtetni kívánó személyek számát.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: folyamatos

 

15. napirendi pont

Vis Maior határozat módosítása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Pénzügyi és Ügyrendi bizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

245/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

Vis maior pályázat benyújtása  -  a 2017. július 24-i  rendkívüli erejű viharban megrongálódott Művelődési Ház helyreállításával kapcsolatos 222/2017. (IX.04.) Kt.sz. határozat módosítása

 

1.)   Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén  úgy határozott, hogy a Magyar Államkincstár  BÁCS-ÁPI/123-4/2017. számú hiánypótlási felhívása nyomán a tárgyban hivatkozott 222/2017. (IX.04.) Kt. sz. határozatának 3.) pontját  hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat lépteti:

„3.) A káresemény forrásösszetétele:

 

Megnevezés

2017. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

6.747.077,-Ft

29,93

Biztosító kártérítése

55.010,-Ft

0,24

Egyéb forrás

0,-Ft

0

Vis maior támogatási igény

15.743.179,-Ft

69,83

Források összesen:

22.545.266,-Ft

100,00”

 

2.)   A képviselő-testület megbízza a polgármestert a hiánypótlás benyújtásával.

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 2017. szeptember  26.

 

Felső Róbert polgármester: Ezzel kapcsolatban műszaki ellenőr megbízására is tett javaslatot a bizottság. A javaslat: 1. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a tárgy szerinti pályázat műszaki ellenőrzésével megbízza az Arkett KFT-t (6347 Érsekcsanád, Béke tér 1.) bruttó 266.700 Ft összegben. 2. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a műszaki ellenőri megbízás elkészítésével. 3. A műszaki ellenőrzés kiadását az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezni kell. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

246/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

Műszaki ellenőr megbízása (Az Érsekcsanádi Művelődési Ház részleges tetőszerkezeti felújítása)

 

1. Aképviselő-testület úgy határozott, hogy a tárgy szerinti pályázat műszaki ellenőrzésével megbízza az Arkett KFT-t (6347 Érsekcsanád, Béke tér 1.) bruttó 266.700 Ft összegben.

 

2. Aképviselő-testület megbízza a polgármestert a műszaki ellenőri megbízás elkészítésével.

 

3. Aműszaki ellenőrzés kiadását az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezni kell.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 8 nap

 

16. napirendi pont

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2017/2018-as nevelési évre szóló munkatervének elfogadása

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

Felső Róbert polgármester: A Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2017/2018-as nevelési évre szóló munkatervét elfogadja. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

247/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2017/2018-as nevelési évre szóló munkatervének elfogadása

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2017/2018-as nevelési évre szóló munkatervét elfogadja.

 

Felelős: György Erika óvodavezető

 

Határidő: folyamatos

 

17. napirendi pont

Egyebek

 

Juhász Péterjegyző: A veszélyes fák kivágására kértünk árajánlatot Fazekas Lacitól. Volt már egy ilyen a testület előtt, ez most egy újabb kör. Ebben kellene most állást foglalnunk.

 

Veszteg Zsoltalpolgármester:Ilyen összegekért nem javasolom a fák kivágását. Ugyanilyen veszélyesek voltak a fák a Deák Ferenc utca végén is.

 

Felső Róbert polgármester:A dilemma az, hogy a fák közterületen vannak és mi vagyunk a tulajdonosok. A lakos jelezte, hogy az ő háza veszélyben van és abban az esetben, ha gond van és mi nem csináltunk semmit, akkor átvállaljuk azt a felelősséget, ami esetleg egy káresemény után következményként keletkezhet.

 

Juhász Péterjegyző:Veszélyes fát kötelező kivágatni.

 

Horváth Ferenc képviselő:Mikor számít veszélyes fának egy fa?

 

Juhász Péterjegyző:Szakértőt szoktam felkérni ennek megállapítására. A nyári vihar után volt egy elképzelés, hogy ezeket a gócpontokat szüntessük meg lehetőleg úgy, hogy a települési támogatásokból fizessük majd ki a költséget. Emiatt beletettünk egy erre vonatkozó jogcímet a támogatási rendeletbe. Innentől kezdve a Magyar Állam adja ehhez a pénzt. Ez úgy fog kinézni, hogy a lakos fog kapni egy támogatás, de nem pénzben, hanem azzal, hogy azt a pénzt a fa kivágására fordítjuk. Lehetőség még, hogy keresünk egy másik vállalkozót, amelyik esetleg olcsóbban elvégezné ezt a munkát.

 

Csák József képviselő:Hívok egy másik embert, akinek van jogosultsága veszélyes fák kivágására és kérek tőle is egy árajánlatot, hogy legyen egy viszonyítási alapunk.

 

Juhász Péterjegyző:Józsi, annyit kérnék, hogy ennek valamilyen határideje legyen, mert két éve várunk már erre, hogy megjöjjön az ajánlat. Nem szeretném, ha ez elhúzódna és valakire rádőlne a fa, utána pedig egymásra nézünk és mutogatunk.

 

Csák József képviselő:Kettő héten belül meglesz.

 

Veszteg Zsoltalpolgármester:Nekem elvi aggályaim vannak azzal, hogy valaki beültet a háza elé egy fát ésszerűtlenül, de amíg nem lóg bele a vezetékbe, addig nem zavarja, hogy ott van, viszont ha már a házát fenyegeti egy esetleges kidőlés, akkor bejön az önkormányzathoz, hogy az vágja ki. A települési segélyt szerintem lehetne másra is költeni. Azzal egyetértek, hogy kérjünk még egy árajánlatot.

 

Felső Róbert polgármester:Valószínűleg, amikor ezeket a fákat odaültették, még nem kellett engedélyt kérni senkitől. Ettől függetlenül a fák közterületen vannak és a felelősség a miénk egy esetleges káresemény bekövetkezésekor. Ráadásul ezeket a veszélyes fákat be is jelentették.

 

Veszteg Zsoltalpolgármester:Javasolom, hogy a falut videózzuk le ilyen szempontból is, és amikor életbe lép az ezeket szabályozó anyag, akkor követeljük meg, hogy a lakos vágassa ki a háza előtt lévő fát, mielőtt még veszélyesség válik. Egyébként, ha holnap bejönne ide mindenki, hogy előtte veszélyes fa van, akkor 50.000.000 Ft-ot is elkölthetnénk ilyen célra. Azt miből fizetnénk ki?

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek a kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megbízza a Csák József képviselőt, hogy az Érsekcsanádon lévő - az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatalban bejelentett - veszélyes fák kivágására  2017. október 15-i határidővel kérjen árajánlatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

248/2017. (IX.25.) Kt. sz. határozat

 

Ajánlat kérése veszélyes fák kivágására

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megbízza a Csák József képviselőt, hogy az Érsekcsanádon lévő - az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatalban bejelentett - veszélyes fák kivágására  2017. október 15-i határidővel kérjen árajánlatot.

 

Felelős: Csák József képviselő

 

Határidő: 2017. október 15.

 

Felső Róbert polgármester: A NIF Zrt.-nek holnap lesz egy megbeszélése azzal kapcsolatban, hogy lejár a közútkezelői hozzájárulás az 51-es főút megerősítése és a kerékpár út kapcsán.

Az üdülőterületen csinálunk egy lomtalanítást 2017. október 9-én, amit a szolgáltató ingyen elvégez.

Németországban az "Érsekcsanád" hajón lesz majd egy ülés, ahová meg vagyunk hívva és elvileg - ha vállalom - még nekem is kellene valamit beszélnem. Ez október 13-14-én lesz és majd meglátom, hogy el tudok-e menni a határidők és a hiánypótlások miatt.

A múltkori ülésen a háziorvosi ellátás kapcsán merült fel, hogy miben és hogyan is gondolkodjunk. Elhívjuk majd Pétert és elmondjuk neki, hogy mi az elvárás, egyben tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Vaskúton évek óta próbálják betölteni az egyik háziorvosi praxist, Dusnokon pedig szolgálati lakás adnának a háziorvosnak, ingyen kapja a rendelőt, illetve amíg nincs meg a kártyaszáma, addig közalkalmazotti státuszba veszik fel. Tegnap voltunk Nemesnádudvaron, ahol azt mondta a Szilárd, hogy ma egy ilyen praxisnak az ára 45-50.000.000 Ft között van. Mi nagyon jó helyzetben vagyunk azzal, hogy két háziorvosunk is van. Hozzáteszem, hogy az érsekcsanádi háziorvosoknak - eltérően a környékbeliektől - kell hogy fizessenek iparűzési adót.

Bálint Márta igazgató asszony jelezte, hogy néhány mondatot szeretne mondani. Nagyon örülök, hogy itt van köztünk és hogy eljött hozzánk tájékoztatni minket néhány dologról. Nagyszerű dolog, hogy az iskola felújításának egyik lépcsőfoka megtörténhet.

 

Bálint Márta iskolaigazgató: Nem a pályázatról szeretnék most beszélni, hanem inkább az iskoláról mondanék néhány adatot. 193 tanuló jár jelenleg az általános iskolába. Az első, a második és a harmadik évfolyamon egy osztály van, a negyedik, az ötödik és a hatodik évfolyamon két osztályt indítottunk, a hetedik és a nyolcadik évfolyamon pedig egy-egy osztály van. Egészen arányos a fiúk és a lányok száma, a fiúk 94-en a lányok 99-en vannak. Érdekesség, hogy nagycsaládos szerkezetben 111 gyermek él. Az iskolában teljes munkaidőben 17 pedagógus dolgozik egy vezetővel és egy helyettessel. Az óraadó pedagógusok száma pedig kettő fő. Minden tantárgyat szakos pedagógus tanít. Ezen kívül még egy iskolatitkár, három takarító és egy karbantartó dolgozik az iskolában. Működik az iskolában egy tanulószoba a felső tagozatosok részére. Sajátos nevelési igényű tanulónk 14 fő. Öt egyház végez hitoktatást Érsekcsanádon, a katolikus egyház nyolc évfolyamon 62 fővel, a református egyház 7 csoportban 22 fővel, a baptista egyház 4 csoportban 8 fővel, a nazarénus gyülekezet nyolc csoportban 55 fővel, a Hit gyülekezet pedig három csoportban 10 fővel. Rajtuk kívül 36-an tanulnak etika tárgyat. A pedagógiai program szerint az iskolában csak az angol nyelvet tanítjuk, a felső tagozaton emelt szinten. Én már többször tettem javaslatot arra, hogy legalább szakkör szinten a német nyelv oktatására legyen lehetőség, tizenöt gyermek, illetve szülője jelezte, hogy lenne ilyen igénye. A testnevelésről szeretném még elmondani, hogy nagy segítség nekünk, hogy nem csak a tornaszobát és a hátsó udvart, hanem a Szabadidőparkot és a focipályát is használhatjuk ilyen célra. 63 tanuló tanul zenét 3 tanszakon, 9 zenetanárral. Ebben az évben elballagott a nyolcadik osztály 23 tanulóval, közülük 6 tanuló gimnáziumba ment, 15 tanuló szakgimnáziumba, 2 tanuló pedig szakközépiskolába, ami régen szakmunkásképző iskola volt. A 23 tanulóból 22-t felvettek az általa megjelölt első helyre, 1 tanulót pedig a másodikként megjelölt helyre vettek fel. Ez nagyon szép eredmény. Az elmúlt tanévben az önkormányzat segítségével 18 tanuló úszás oktatása valósulhatott meg, valamint ebben az évben Erdélybe tudtunk elutazni a hetedik osztályosokkal az önkormányzat segítségével. Hálásak vagyunk az önkormányzat és a szülők támogatásáért.

 

Felső Róbert polgármester: Köszönjük. Érdekes számokat hallottunk. Ki merem jelenteni, hogy a Bajai Járási Tankerület által működtetett vidéki iskolák között a legnagyobb gyermeklétszámú iskola az érsekcsanádi. Annak érdekében, hogy még többet ki lehessen hozni ezekből a pályázatokból, azt kérem, hogy minél jobban működjünk együtt, várunk téged az ülésekre is, várjuk az információkat, mert az az igazság, hogy nagyon örülünk Érsekcsanád 23.000.000 Ft-jának, de valahogy Bácsborsód nyolcvanmilliójával, vagy Bácsbokod négyszázharminchétmilliójával szemben ezt nem nagyon tudom hová tenni, bár megértem, hogy azok az épületek energetikailag nullák voltak, a mi épületeink pedig energetikailag - köszönhetően ennek a Norvég-projektnek - éppen olyan állapotba került, hogy ezek a dolgok már nem voltak lényegesek. Hozzáteszem, hogy a világítás korszerűsítésétől kezdve sok mindent bele lehetett volna tenni a pályázatba, és ha közösen menedzseljük ezeket a programokat, akkor ebből a 23.000.000 Ft-ból sokkal több is lehet majd. Ehhez viszont tényleg az kell,  hogy közösen tegyük meg a lépéseket. Köszönjük, hogy itt vagy.

 

Bálint Márta iskolaigazgató: Köszönöm szépen a lehetőséget.

 

(A továbbiakban Taba Bálint a sportkör elnöke átadta polgármester úrnak az Érsekcsanádi KSKE labdarúgó csapat új címere alapján készült asztali zászlót.)

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a nyilvános ülést bezárom.  

 

 

 

 

kmf.

        Felső Róbert