Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. szeptember 18.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/2017.                                J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 18. napján tartottrendkívüli nyilvános üléséről.

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Veszteg Zsolt alpolgármester, Kellner Tamás, Csák József, Csősz Lajos Csaba, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Meghívottként jelen vannak:

Molnárné Agócs Éva bizottsági tag

Érdeklődő választópolgárok:

xxx

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai rendkívüli nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 5 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 6 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban nincs módosító javaslatom. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendkívüli nyilvános ülés napirendjét a meghívón szereplő tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

224/2017. (IX.18.) Kt. sz. határozat

 

Rendkívüli nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1.) Hozzájáruló nyilatkozat a tankerület iskolafejlesztési pályázatához.

            Előadó: Felső Róbertpolgármester 

2.) Hozzájáruló nyilatkozat a II. számú háziorvosi körzet praxisának fenntartásáról.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

3.) Egyebek

 

Intézkedést nem igényel

 

1. napirendi pont

Hozzájáruló nyilatkozat a tankerület iskolafejlesztési pályázatához.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A pályázatban három cél van. Az egyik szárnyon a mosdók átalakításai, illetve akadálymentesítés, a másik a sportudvar rendbetétele, a harmadik pedig egy fedett kerékpártároló kialakítása. Mindhárom jó cél, de azért megkérdezhettek volna minket is erről, mielőtt beadták a pályázatot. A beruházók nem mi leszünk, a szerződésünk pedig kezeli azt, hogy ők hogyan tudnak ott bármit megvalósítani és hogyan kell majd beszámolniuk erről a képviselő-testületnek. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy "Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése" nevű EFOP-4.1.3-17 számú pályázat végrehajtásához szükséges - előterjesztésben bemutatott - tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatban foglaltakkal egyetért, és megbízza a polgármestert annak aláírásával. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

225/2017. (IX.18.) Kt. sz. határozat

 

"Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése" nevű EFOP-4.1.3-17 számú pályázat végrehajtásához szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírása

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy "Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése" nevű EFOP-4.1.3-17 számú pályázat végrehajtásához szükséges - előterjesztésben bemutatott - tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatban foglaltakkal egyetért, és megbízza a polgármestert annak aláírásával.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: azonnal

 

2. napirendi pont

Hozzájáruló nyilatkozat a II. számú háziorvosi körzet praxisának fenntartásáról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Aki dr.Bárdos Erikhez jár az tudja, hogy egy héten két alkalommal az unokaöccse szokta őt helyettesíteni. Vele kapcsolatban egyébként nagyon jók a visszajelzések. Úgy néz ki, hogy valószínűleg 2018. január 1-től Péter átvenné Eriktől a praxist. Ezzel kapcsolatban be szeretne adni egy pályázatot, amihez viszont az kell, hogy kiadjunk egy nyilatkozatot, miszerint még legalább 4 évre ellátási szerződést kötünk vele. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Érsekcsanád II. számú háziorvosi körzet praxisjogával kapcsolatban beadott kérelemben szereplő szándéknyilatkozat aláírásával egyetért. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

226/2017. (IX.18.) Kt. sz. határozat

 

Érsekcsanád II. számú háziorvosi körzet praxisjogával kapcsolatos döntés

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Érsekcsanád II. számú háziorvosi körzet praxisjogával kapcsolatban beadott kérelemben szereplő szándéknyilatkozat aláírásával egyetért.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: azonnal

 

Felső Róbert polgármester: Minden augusztusban meghozzuk azt a döntést, hogy a II. háziorvosi körzet rendelőjénél a rezsiköltségeket mi vállaljuk. Ez most sem történhet másképp, főleg mivel bent van egy pályázatunk is ezzel kapcsolatban. Javasolom, hogy ezt a döntésünket újabb egy évre hozzuk meg. A határozati javaslat: Érsekcsanád Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2017. szeptember 1-től számított 1 éven keresztül a "KIREDOKI" Kft. szolgáltató részére térítésmentesen biztosítja a háziorvosi rendelő víz, gáz és áram költségét. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

 

227/2017. (IX.18.) Kt. sz. határozat

 

Háziorvosi szerződés felülvizsgálata

 

Érsekcsanád Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2016. szeptember 1-től számított 1 éven keresztül a "KIREDOKI" Kft. szolgáltató részére térítésmentesen biztosítja a háziorvosi rendelő víz, gáz és áram költségét.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: folyamatos

 

Veszteg Zsoltalpolgármester: Nagyon hosszú távon ezt nem tartom jó dolognak és most már nem 1-2 éve hoztunk ilyen döntést. Tudom, hogy van bent egy pályázatunk, amivel nem történik semmi, de az orvosi rendelőnél a folyosón ezer fok van, mert nem kell fizetnie semmit. Elvárható lenne, hogy a gondos gazda hozzáállásával történjen a fűtés.

 

Felső Róbert polgármester: Annak nincs akadálya, hogy amint ez a dolog lemegy, akkor meghívjuk a Pétert és ezt a dolgot letisztázzuk vele. Amennyiben a pályázat nem nyer, akkor mondhatunk bármit, viszont ha nem , akkor nem lehet bevételünk az épületen.

A szüreti bál rendezvényre van betervezve a tánccsoportok fellépési díja, zenekari díj, reprezentáció, egy szóróanyag, amin az értékeket bemutatnánk. Emellett van még 10 db sörgarnitúra beszerzése, amelynek összege 550.000 Ft bruttóban. A hungarikumos pályázatunk nyertes lett - az országgyűlési képviselőnk tájékoztatása szerint - de erről írásban még nem kaptunk értesítést. Ezzel kapcsolatban azt tudom elképzelni, hogy volt betervezve - de ebben az évben biztosan nem lesz megcsinálva - 1.400.000 Ft mart aszfaltozásra. Amennyiben úgy gondoljuk, akkor annak terhére bevállalhatjuk a garnitúrák megvásárlását. Azt meg tudjuk csinálni, hogy a mart aszfaltozásra tervezett pénzt általános tartalékba helyezzük és most döntünk arról, hogy ez beszerezhető legyen. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor két határozatot hoznánk meg. Az első határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat költségvetésében a  3. Települési feladatok  dologi kiadási kiemelt előirányzatát 1.400.000 Ft-tal csökkenti és ezzel egyidőben a tartalék előirányzatát 1.400.000 Ft-tal  megnöveli. A határozatban foglaltakat a számviteli nyilvántartásban meg kell jeleníteni. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

228/2017. (IX.18.) Kt. sz. határozat

 

Költségvetési átcsoportosítás

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat költségvetésében a  3. Települési feladatok  dologi kiadási kiemelt előirányzatát 1.400.000 Ft-tal csökkenti és ezzel egyidőben a tartalék előirányzatát 1.400.000 Ft-tal  megnöveli.

 

A határozatban foglaltakat a számviteli nyilvántartásban meg kell jeleníteni.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: azonnal

 

Felső Róbert polgármester:A második határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a HUNG-2017. kódszámú,  Sárközi értékek az érsekcsanádi Szüreti Felvonuláson c. pályázathoz kapcsolódóan 550.000 Ft kiadási előirányzatot (K6) biztosít a tartalék előirányzata terhére. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a pályázati  támogatás terhére – a támogatási szerződés megkötését követően – a tartalék előirányzatát visszapótolja. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

229/2017. (IX.18.) Kt. sz. határozat

 

Sörgarnitúrák beszerzése

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a HUNG-2017. kódszámú,  Sárközi értékek az érsekcsanádi Szüreti Felvonuláson c. pályázathoz kapcsolódóan 550.000 Ft kiadási előirányzatot (K6) biztosít a tartalék előirányzata terhére.

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a pályázati  támogatás terhére – a támogatási szerződés megkötését követően – a tartalék előirányzatát visszapótolja.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: azonnal

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a rendkívüli nyilvános ülést bezárom.  

 

 

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share