Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. július 12.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/2017.                                J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 12. napján tartottrendkívüli nyilvános üléséről.

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Kellner Tamás, Horváth Ferenc, Csősz Lajos Csaba, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Meghívottként jelen vannak:

xxx

Érdeklődő választópolgárok:

xxx

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai rendkívüli nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 4 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 5 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslatom nincs. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a nyilvános ülés napirendjét a meghívón szereplő tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

164/2017. (VII.12.) Kt. sz. határozat

 

Rendkívüli nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1. Szennyvíz létesítményjegyzék áttekintése és állásfoglalás kialakítása.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

2. Egyebek.

 

Intézkedést nem igényel

 

1. napirendi pont

Szennyvíz létesítményjegyzék áttekintése és állásfoglalás kialakítása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A táblázatban szereplő adatokat jegyző úr Gyura Eszterrel majd átnézi. A Bajai Polgármesteri hivataltól érkezett levél 2. oldalán a következőket írják: "Ezzel egyidejűleg tisztelettel kérem Tamás Márta polgármester asszonyt és Felső Róbert polgármester urat, hogy az Érsekcsanád-Baja távvezeték (Érsekcsanád táblázatának "Hálózat és távvezeték" lapfülén a "Külterületi szennyvíz nyomóvezeték" elnevezésű 66-69. sorai) jövőbeni tulajdonjoga vonatkozásában szíveskedjenek egymással egyeztetni és megállapodni, majd a fenti formában a megadott határidőig - lehetőség szerint közös levélben - tájékoztatni arról, hogy a távvezeték Érsekcsanád Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonába, vagy Sükösdi Nagyközségi Önkormányzat és Érsekcsanád Község Önkormányzata osztatlan közös tulajdonába kerüljön-e, és osztatlan közös tulajdon esetében milyen tulajdoni hányaddal szükséges számolnunk, tehát milyen elvek mentén, milyen arányban kívánják megosztani a vagyont a két önkormányzat között. (lakosságszám-arányosan, érdekeltségi egységek arányában, stb.)" Egyeztettünk polgármester asszonnyal és a sükösdi képviselő-testület is kialakította álláspontját ma reggeli ülésén. Két vélemény ütközött, amiből számunkra - ahogy ezt el is mondtam polgármester asszonynak - mindkettő elfogadható. Az egyik, amit a pénzügyesek támogatnak, hogy Érsekcsanád község kizárólagos tulajdonába kerüljön a távvezeték. Ennek oka, hogy amikor a társulás megszűnik és megkapja az önkormányzat a tulajdont, akkor így egyszerűbb azt aktiválni, nyilvántartani és a biztosítási részét is kezelni. Viszont azt is tudni kell, hogy a múltban, amikor ezt a projektet csinálták, akkor a finanszírozási oldalról minden ilyen kérdés úgy lett megközelítve, hogy szét lett osztva a költség érdekeltség-arányosan. Ez a múlt, a mostani kérdés a jövőről szól, arról, hogy a jövőben is meg akarjuk-e tartani ezt, vagy a számvitelileg egyszerűbb megoldást választjuk. Számunkra mindkét lehetőség elfogadható. Sükösd azt választotta, hogy a távvezeték érdekeltség-arányosan kerüljön szétosztásra, tehát szeretnének tulajdonosok lenni a vezetékben. Ez könyvelésileg némi többletmunkát fog jelenteni, de én is azt gondolom, hogy ezt egyszer kell elvégezni és utána teljesen tiszta lesz a helyzet. A helyükben nekem is ez lett volna a javaslatom. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Érsekcsanád-Baja szennyvíz távvezeték jövőbeni tulajdonjoga érdekeltségi egységek arányában kerüljön megosztásra Érsekcsanád Község Önkormányzata és a Sükösdi Nagyközségi Önkormányzat között. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

165/2017. (VII.12.) Kt. sz. határozat

 

Érsekcsanád-Baja szennyvíz távvezeték tulajdonjogáról szóló döntés

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Érsekcsanád-Baja szennyvíz távvezeték jövőbeni tulajdonjoga érdekeltségi egységek arányában kerüljön megosztásra Érsekcsanád Község Önkormányzata és a Sükösdi Nagyközségi Önkormányzat között.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: folyamatos

 

2. napirendi pont

Egyebek

 

Felső Róbert polgármester: A sportkör pályázati támogatást nyert el a sportpályán egy sétány kialakítására. Ez a pályázati támogatás a 726 helyrajzi számú sporttelepen kiépülő sétány megépítésére vonatkozhat. Azonban a 726-os helyrajzi szám és az út között van egy nagyjából 18-20 méteres távolság, amire a sportkör nem építhet, csak az önkormányzat. Első körben az volt a vélemény, hogy a sportkör megépíti a sétányt, elszámol vele, kijönnek ellenőrizni, majd mi folytatjuk az építést. Viszont már most le kell fektetni a csövet a villanyvezetéknek, így felmerült, hogy utána mi hogyan csatlakozunk majd erre rá. Egy újabb körös egyeztetés után azt mondták, hogy ez így érthető, dokumentálható és megoldható az, hogy a sportkör a maga részével foglalkozik, mi pedig megcsináltatjuk ezzel együtt a maradék 20 métert. Erre a munkára várunk egy árajánlatot. A határozati javaslatom a következő: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 726-os helyrajzi szám vége és a Szabadidőpark útnak használt része között található egy 20 méteres szakasz a 727-es helyrajzi számon. 2.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a fennmaradó 20 méteres részre a 726-os helyrajzi számon megvalósítandó sétánnyal azonos kivitelben út építését tervezi. 3.) A képviselő-testület a kivitelezési munkákra 400.000 Ft-os keret előirányzatot biztosít, amelynek felhasználása árajánlat alapján történik. 4.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a munka elvégzésének pontos összegéről számoljon be a képviselő-testületnek. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

166/2017. (VII.12.) Kt. sz. határozat

 

Sétány építésével (727 hrsz) kapcsolatos döntés

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 726-os helyrajzi szám vége és a Szabadidőpark útnak használt része között található egy 20 méteres szakasz a 727-es helyrajzi számon.

 

2.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a fennmaradó 20 méteres részre a 726-os helyrajzi számon megvalósítandó sétánnyal azonos kivitelben út építését tervezi.

 

3.) A képviselő-testület a kivitelezési munkákra 400.000 Ft-os keret előirányzatot biztosít, amelynek felhasználása árajánlat alapján történik.

 

4.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a keretösszegen belül rendelje meg a munkát, és annak pontos összegéről számoljon be a képviselő-testületnek.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: folyamatos

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a rendkívüli nyilvános ülést bezárom.  

 

 

 

 

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share