Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. április 27.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/2017.                                J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 27. napján tartottnyilvános üléséről.

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Veszteg Zsolt alpolgármester, Kellner Tamás, Csák József, Horváth Ferenc, Csősz Lajos Csaba, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Tumbász István Ferencné bizottsági tag

Kenyeres Ervin bizottsági tag

Heipl József NNÖ Elnöke

György Erika óvodavezető

Kissné Horváth Zsuzsanna művelődésszervező

Felső Róbert Gyula díszpolgár

Tüske János díszpolgár

Somlói Zoltán KMB rendőr

Tarkó Miklós a sportkör elnökhelyettese

Rigó Erzsébet a Sárköz Baráti Kör vezetője

Meghívottként jelen vannak:

xxx

Érdeklődő választópolgárok:

3 fő

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 6 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 7 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslatom van: Az eredetileg 10. napirendi pontként szereplő "BM pályázat benyújtása" pontot javasolom 1. napirendi pontként tárgyalni. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a nyilvános ülés napirendjét az előbb elhangzott módosítással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

86/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat

 

Nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1. BM pályázat benyújtása

          Előadó: Felső Róbert polgármester

2/A. Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt eseményekről

   B. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

            Előadó: Felső Róbert polgármester

3/A.  A településszerkezeti terv jóváhagyása

   B. A helyi építési szabályokról szóló rendelet elfogadása

            Előadó: Felső Róbert polgármester

4. Az ipari terület fejlesztésével kapcsolatos pályázat előkészítése

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

5. Az óvodafelújítási pályázathoz kapcsolódó bútorbeszerzésre érkezett árajánlatok értékelése

          Előadó: Felső Róbert polgármester

6. Közterülethasználati díjak felülvizsgálata

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

7. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

          Előadó: Juhász Péter jegyző

8. A2017. évi segélykeret felhasználásának alakulása

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

9. ABajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolója

           Előadó: Kocsis László tűzoltóparancsnok

10. Az önkormányzat középhosszú távú fejlesztési koncepciójának és gazdasági programjának felülvizsgálata

          Előadó: Felső Róbert polgármester

11. Egyebek.

 

Intézkedést nem igényel

 

1. napirendi pont

BM pályázat benyújtása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek.

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival a határozati javaslatot.)

 

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

87/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  támogatása iránti pályázat

 

1.) A képviselő-testület  úgy határozott, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. sz. mellékletének  II.2. c)   pontja szerint a   a helyi önkormányzatokért felelős miniszter  által az államháztartásért  felelős miniszterrel közösen  közzétett pályázati kiírás szerint  a tárgy szerinti pályázatot benyújtja.

 

2.) Pályázati alcél: belterületi utak, járdák, hidak felújítása

 

3.) A megvalósítandó cél:

·       építési célok:  Érsekcsanád,  Zrínyi és Petőfi utcák meghatározott szakaszainak burkolatfelújítása

·       egyéb közvetlen költségek: tervezés,  műszaki ellenőrzés

 

4.) A fejlesztés költségei:

                               

építési munkák:

17.551.217,-Ft

egyéb közvetlen költség:

850.000,-Ft

Összesen:

18.401.217,-Ft

    ebből: támogatás :

15.000.000,-Ft

                önerő:

3.401.217,-Ft

 

5.) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a  fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt biztosítja, az rendelkezésre áll.

 

6.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert  a pályázat benyújtásával.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 2017.  május  02.

 

2/a. napirendi pont

Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az óvodában volt egy a megszokottnál nagyobb áramfogyasztási érték. Erika azonnal jött és beszéltünk a dologról. Az oka az egésznek az volt, hogy mind a három épületben ahol napelem van, az év végén szoktuk a várható pluszt elfogyasztani, mivel az nem értékesíthető. A hivatali épületben ezért lett megcsinálva a karácsonyi díszkivilágítás, a Művelődési házban elkezdtünk a klímával fűteni, az óvodában pedig az éjszakai árammal működő fűtésrészt átkapcsoltuk nappali áramra. Mivel az óvoda karbantartója több hétig kórházi kezelésen volt, ezért ezt addig nem tudta figyelni. Mindezek miatt az a döntésünk született, hogy ne az év végén korrigáljunk, hanem az év elején. A következő havi fogyasztás nyilvánvalóan már nem lesz akkora.

A Merkbau Kft-től visszaérkezett a levél, hogy nem tudják szétválasztani a garancia felmondását az egyes épületekre mivel egy szerződés van az összes épületre. Most azon kell dolgoznunk, hogy a fenntartási alap szummázása ne érjen el minket. Amennyiben az iskola épületére is nekünk kell biztosítani a következő években a fenntartási alapot, akkor ez 5 év alatt 30.000.000 Ft-jába kerülhet a falunak. Egy dolgot sikerült már elérni, hogy az értékesített áramot nem kell visszafizetniük. Ettől megmenekültek, nekünk viszont óriási kárt okoztak.

Jövő héten kell tartanunk egy újabb ülést, mivel az energetikai pályázatunkhoz is kell 3 árajánlatot kérnünk.

A Települési arculati kézikönyv létrehozásához főépítészt kell majd alkalmaznunk. Ajánlatunk van sok és megkértem Rabi Ervint, hogy mondja meg, kivel szokott ő itt a környéken dolgozni. Első körben olyan személyt kellene megbízni, aki itt van a közelben és le lehet vele ülni megbeszélni a kérdéses dolgokat. Rabi Ervint ebbe a dologba mindenképpen be kell majd vonnunk. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

88/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat

 

Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről

 

A képviselő-testület a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.

 

Intézkedést nem igényel

 

2/B. napirendi pont

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival az előterjesztésben foglaltakat.)

 

Felső Róbert: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

89/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 

A képviselő-testület elfogadta a jelentést a lejárt határidejű határozatokról.

 

Intézkedést nem igényel.

 

3/A. napirendi pont

A Településszerkezeti terv jóváhagyása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta. Az ülésen már jeleztem, hogy van egy hely, amivel kapcsolatban van egy testületi döntés, hogy hogyan kell szerepelnie, de véletlenül Z2-es besorolás helyett MA besorolást kapott. Ez a jelzés a rajzon véletlenül nem lett kijavítva. Emiatt a következő határozatot javasolom elfogadni: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete kéri Szilberhorn Erzsébet tervező asszonyt, hogy a településszerkezeti tervben a 828/2 helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolási feltüntetését MA általános mezőgazdasági terület jelzésről javítsa Z2 védelmi zöldterület jelzésre a képviselő-testület döntésének megfelelően. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

90/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat

 

Településszerkezeti tervvel kapcsolatos javítás kérése

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete kéri Szilberhorn Erzsébet tervező asszonyt, hogy a településszerkezeti tervben a 828/2 helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolási feltüntetését MA általános mezőgazdasági terület jelzésről javítsa Z2 védelmi zöldterület jelzésre a képviselő-testület döntésének megfelelően.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: azonnal

 

Felső Róbert polgármester: A második határozati javaslat a településszerkezeti terv jóváhagyásával kapcsolatos: Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 9/B §. (2) bekezdésben biztosított jogkörében a következő döntést hozza: I. „Érsekcsanád településszerkezeti terve és településszerkezeti leírása” tárgyú 109/2006. (VIII.28.) Kt. számú határozatot visszavonja. II. A mellékletek szerint jóváhagyja a következőket: 1. Igazgatási terület 1:16 000 méretarányú T-1 jelű településszerkezeti terve és annak Dunapart és belterületi térség 1:10 000 méretarányú T-2 jelű részletterve, 2. Szerkezeti terv leírása, 3. Változások, 4. Területi mérleg, 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása, 6. A biológiai aktivitásérték számítás eredménye. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

91/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat

 

Településszerkezeti terv jóváhagyása

 

Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 9/B §. (2) bekezdésben biztosított jogkörében a következő döntést hozza:

 

I. „Érsekcsanád településszerkezeti terve és településszerkezeti leírása” tárgyú 109/2006. (VIII.28.) Kt. számú határozatot visszavonja.

 

II.

A mellékletek szerint jóváhagyja a következőket:

1. Igazgatási terület 1:16 000 méretarányú T-1 jelű településszerkezeti terve és annak Dunapart és belterületi térség 1:10 000 méretarányú T-2 jelű részletterve

2. Szerkezeti terv leírása

3. Változások

4. Területi mérleg

5. Aterületrendezési tervvel való összhang igazolása

6. Abiológiai aktivitásérték számítás eredménye

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: azonnal

 

Felső Róbert polgármester: A helyi építési szabályokról szóló rendelettervezetben foglaltakhoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelettervezetben foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendeletét a helyi építési szabályokról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.)

 

4. napirendi pont

Az ipari terület fejlesztésével kapcsolatos pályázat előkészítése.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Településfejlesztési bizottság tárgyalt az ügyben és két határozatot javasolt elfogadni a képviselő-testületnek. Az első határozati javaslat: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az ipari terület bővítéséhez megvásárolni szándékozott 0265/59 hrsz. terület értékbecslésével megbízza Kuczor Ferenc  értékbecslőt, és felkéri a polgármestert a munka megrendelésére. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

92/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat

 

Értékbecslő megbízása területvásárlás előkészítéséhez

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az ipari terület bővítéséhez megvásárolni szándékozott 0265/59 hrsz. terület értékbecslésével megbízza Kuczor Ferenc  értékbecslőt, és felkéri a polgármestert a munka megrendelésére.

 

Határidő: 2017. május 20.

 

Felelős: Polgármester

 

Felső Róbert polgármester: A második javaslat a konzorciumi megállapodás elfogadásáról szól: Érsekcsanád Község Képviselő-testülete egyetért a TOP-1.1.1-16 kódszámú, az ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötésével a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel. A képviselő-testület megbízza a polgármestert az előterjesztésben bemutatott tartalmú megállapodás aláírásával. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

93/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat

 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadása

 

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete egyetért a TOP-1.1.1-16 kódszámú, az ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötésével a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel. A képviselő-testület megbízza a polgármestert az előterjesztésben bemutatott tartalmú megállapodás aláírásával.

 

Határidő: 2017. május 20.

 

Felelős: Polgármester

 

5. napirendi pont

Az óvodafelújítási pályázathoz kapcsolódó bútorbeszerzésre érkezett árajánlatok értékelése.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: A Településfejlesztési bizottság tárgyalt az ügyben és a következő határozatot javasolta elfogadásra a képviselő-testületnek: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó eszközbeszerzésre érkezett árajánlatokat megismerte. 2.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy Berta Zsolt egyéni vállalkozót (6347 Érsekcsanád, Kossuth Lajos utca 36/A.) bízza meg az árajánlatban megjelölt részfeladatok elvégzésére. A bútorbeszerzés forrását (2.700.000 Ft) az önkormányzat költségvetése tartalmazza. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

94/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat

 

Óvodafelújítási pályázathoz kapcsolódó bútorbeszerzésre érkezett árajánlatok értékelése

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázati felhíváshoz kapcsolódó eszközbeszerzésre érkezett árajánlatokat megismerte.

 

2.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy Berta Zsolt egyéni vállalkozót (6347 Érsekcsanád, Kossuth Lajos utca 36/A.) bízza meg az árajánlatban megjelölt részfeladatok elvégzésére. A bútorbeszerzés forrását (2.700.000 Ft) az önkormányzat költségvetése tartalmazza.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: azonnal

 

6. napirendi pont

Közterülethasználati díjak felülvizsgálata.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az ügyben a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság tárgyalt és a következő határozatot javasolta elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a Baráth és társai Kft. részére adott 2661/2002. iktatószámú határozattal módosított 799/2002. iktatószámú közterülethasználati engedélyt 2017. június 1-jétől visszavonja. 2.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Baráth és társai Kft. részére a továbbiakban a község közterületének rendjéről és használatáról szóló hatályos rendeletben foglaltak alapján állapítható meg a közterülethasználati díj. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

95/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat

 

Közterülethasználati díj felülvizsgálata

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete a Baráth és társai Kft. részére adott 2661/2002. iktatószámú határozattal módosított 799/2002. iktatószámú közterülethasználati engedélyt 2017. június 1-jétől visszavonja.

 

2.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Baráth és társai Kft. részére a továbbiakban a község közterületének rendjéről és használatáról szóló hatályos rendeletben foglaltak alapján állapítható meg a közterülethasználati díj.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: 2017. május 31.

 

Felső Róbert polgármester: A bizottsági ülésen abban maradtunk, hogy a rendelethez most nem nyúlunk hozzá, viszont az év második felében belecsúszunk a Települési Arculati Kézikönyv készítésébe, ami több dologban is érinteni fogja a közterület használatát. Akkor kezdünk majd el foglalkozni a rendelet egységes átdolgozásával. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

7. napirendi pont

Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette az előterjesztésben foglaltakat a képviselő-testület tagjaival.)

 

Felső Róbert polgármester: Erről szavaznunk nem kell. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

8. napirendi pont

A 2017. évi segélykeret felhasználásának alakulása.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Ebben az évben eddig 14 gyermek után fizettünk ki születési támogatást és már most tudunk további 20 gyermek születéséről. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben is 30 felett lesz a születések száma Érsekcsanádon. Most éppen készítünk egy anyagot a faluról, csak néhány adat még hiányzott és azt vártuk. A járásban kettő olyan település van, ahol az elmúlt 5-6 évben folyamatosan nőtt a lakosság létszáma. Az egyik Nagybaracska, a másik Érsekcsanád.

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette az előterjesztésben foglaltakat a képviselő-testület tagjaival. Takácsné Kellner Mária képviselő elment, a képviselő-testület létszáma 6 főre változott.)

 

Erről sem kell szavaznunk. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

 

9. napirendi pont

A Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolója.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) Érsekcsanád Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolóját elfogadja. 2.) A határozatról a Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság értesítendő. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

96/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat

 

A Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság által készített beszámoló elfogadása

 

1.) Érsekcsanád Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolóját elfogadja.

 

2.) A határozatról a Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság értesítendő.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 15 nap

 

10. napirendi pont

Az önkormányzat középhosszú távú fejlesztési koncepciójának és gazdasági programjának felülvizsgálata.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester:A szakkörös pályázathoz kapcsolódóan volt egy kérdőív, amit ki lehetett tölteni az interneten. Bizottsági ülésen abban maradtunk, hogy ilyen kérdőíves formában megkérdezzük a lakosságot a többi középületünkkel kapcsolatban is. Ezt követően kezdünk el foglalkozni a koncepció átdolgozásával. Biztos vagyok benne, hogy sok jó ötlet jöhet majd vissza a lakosság felől. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, térjünk át a következő napirendi pontra!

 

11. napirendi pont

Egyebek

 

Felső Róbert polgármester: Az ÁNTSZ-nek volt egy szemléje a gyermekétkeztetést végző vállalkozásnál, amelynek során megállapították, hogy mi az, amire figyelni kell. A speciális gyermekétkeztetésre vonatkozó ellátás már működik, Sükösd hamarosan számlázza az első részhónapot a szállítással kapcsolatban.

Az energetikai programot a következő havi ülésre fogjuk előkészíteni.

A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen született még egy javaslat költségvetési átcsoportosítással kapcsolatban. A határozati javaslat: A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2017. évben benyújtásra kerülő pályázatok előkészítésére tervezett 2017. évi kiadási előirányzatot 413.498 Ft-tal megemeli az általános tartalék terhére. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

97/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat

 

Költségvetési átcsoportosítás

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2017. évben benyújtásra kerülő pályázatok előkészítésére tervezett 2017. évi kiadási előirányzatot 413.498 Ft-tal megemeli az általános tartalék terhére.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: azonnal

 

Felső Róbert polgármester: Még egy dolog van, amiről határoznunk is kell. Az úgynevezett szakkör pályázat anyaga elkészült azzal a tartalommal, amiről beszéltünk.

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival a pályázattal megvalósítandó célokat.)

 

A határozati javaslat: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az EFOP-4.1.7-16 kódszámú "Szakkörhelyiség és rendezvényterem infrastrukturális fejlesztése az érsekcsanádi Művelődési Házban" című pályázatot benyújtja. 2.) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy nyertes pályázat esetén a  fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt biztosítja, az rendelkezésre áll. 3.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert  a pályázat benyújtásával. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

98/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat

 

Az EFOP-4.1.7-16 kódszámú "Szakkörhelyiség és rendezvényterem infrastrukturális fejlesztése az érsekcsanádi Művelődési Házban címmel megvalósítandó pályázat benyújtása

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az EFOP-4.1.7-16 kódszámú "Szakkörhelyiség és rendezvényterem infrastrukturális fejlesztése az érsekcsanádi Művelődési Házban" című pályázatot benyújtja.

 

2.) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy nyertes pályázat esetén a  fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt biztosítja, az rendelkezésre áll.

 

3.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert  a pályázat benyújtásával.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: 2017. május  02.

 

 

 

Felső Róbert polgármester: Az I. számú háziorvosi körzet rendelőjével kapcsolatban egy panaszos elért az ombudsmanhoz, akitől leérkezett egy levél jegyző úrhoz. Az ombudsmani jelentés negatív megállapításokat is tett az önkormányzat részére. Az üggyel kapcsolatban mindenki leírta a véleményét, csak minket nem kerestek meg. Jegyző úr a levelet megválaszolta. A májusi ülésre készítünk erről majd egy tájékoztatást.

A szennyvíz üggyel kapcsolatban elküldtük a határozatunkat a bajai hivatalba, ahol nem vitatták annak jogosságát. Most folyik a végső százalékok számítása. Azért nem mindegy, hogy hány százalék a vége, mert amikor majd a társulás vagyona adott százalékban rámegy az egyes önkormányzatokra, arra például biztosítást kell kötni. Ezért nem lesz mindegy mekkora összeg a mi vagyonunk. Egy biztos, erről májusban döntés lesz, ami után egyértelművé válik, hogy Érsekcsanádnak mennyi a részaránya és egyértelműen lehet indítani a lakossági elszámolást a pontos összegekkel.

Kimentek a talajterhelési díjas felszólítások, amiket azoknak kellett kiküldeni, akik a Bajavíz Kft. adatbázisa szerint nem voltak rákötve a hálózatra. Amikor beérkeztek az adatok, már látszódott, hogy a Bajavíz Kft. adatbázisa nem teljesen jó. Ugyanakkor jegyző úr nem írhatja felül ezt az adatbázist. Ahogy a lakosságtól jönnek a visszajelzések, hogy mégis rákötöttek a rendszerre, jegyző úr már meg is keresi a Bajavíz Kft-t, hogy javítsák ki az adatbázisukat. Amennyiben valakitől olyan jelzés megy felétek, hogy nem érti a levelet, mert ő leadta a rákötésről szóló nyilatkozatot, akkor nyugodtan mondhatjátok neki, hogy jöjjön be a hivatalba és rendezzük az ügyét. Ugyanakkor az is látszik, hogy január óta folyamatosan nő a rákötések száma. Véleményem szerint a talajterhelési díjról szóló rendeletünket legkésőbb júniusban módosítanunk kellene. Mindenki tudja, hogy a komfort nélküli ingatlantulajdonosoknak mentességet adtunk a talajterhelési díj megfizetése alól. Ennek az volt az oka, mivel nincs mire rákötni az adott ingatlanban, így büntetésük se legyen. Viszont van ennek egy másik oldala is, ami egyre erősödik. Akinek nincs a házba bevezetve a víz, kint teletölti a lavórt, abba belerak mosószert, amit végül kiönt az udvarra. Ezzel ő is terheli a talajt. Most inkább azon kellene gondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk ezeket az ingatlanokat is bevinni a rendszerbe, de ezt egységesen kellene kezelnünk más településekkel. A lényeg, hogy májusban lesz egy számunk, majd júniusban szerintem indítható az a végső érdekeltségi hozzájárulás, ami a lakossági elszámoláshoz szükséges. Mi pedig közben a rákötések számának növelésén dolgozunk.

Kiderült, hogy a háziorvosi ügyletei rendszer finanszírozása sem elégséges. Ez eddig olyan kötelező önkormányzati feladat volt, amibe nem kellett beletenni pénzt. Most kiderült, hogy legalább 28.000.000 Ft-ot bele kell tenni az önkormányzatoknak. Ez lakosságszám arányosan Érsekcsanádot tekintve 1.000.000 Ft feletti összeget jelent ebben az évben. A májusi ülésünkön fogunk erről tárgyalni. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

 

Veszteg Zsoltalpolgármester: Szeretnék lemondani az áprilisi tiszteletdíjamról a játszótér építés faanyagának beszerzésére.

 

Felső Róbert polgármester: Rendben. A határozati javaslat: 1.) A képviselő-testület tudomásul veszi Veszteg Zsolt alpolgármester  bejelentését, mely szerint az őt - 2017. április hóra – megillető tiszteletdíjának    86.230 Ft összegű részéről lemond. 2.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat költségvetésében a  Képviselő-testület működése feladaton a személyi juttatások előirányzatát 86.000 Ft-tal csökkenti, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  előirányzatát 19.000 Ft-tal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát (3. Települési feladatok) megnöveli 105.000 Ft-tal. 3.) A határozatban foglaltakat a számviteli nyilvántartáson haladéktalanul át kell vezetni. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

99/2017. (IV.27.) Kt. sz. határozat

 

Költségvetési átcsoportosítás

 

1.) A képviselő-testület tudomásul veszi Veszteg Zsolt alpolgármester  bejelentését, mely szerint az őt - 2017. április hóra – megillető tiszteletdíjának    86.230 Ft összegű részéről lemond.

 

2.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat költségvetésében a  Képviselő-testület működése feladaton a személyi juttatások előirányzatát 86.000 Ft-tal csökkenti, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  előirányzatát 19.000 Ft-tal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát (3. Települési feladatok) megnöveli 105.000 Ft-tal.

 

3.) A határozatban foglaltakat a számviteli nyilvántartáson haladéktalanul át kell vezetni.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: azonnal

 

Felső Róbert polgármester:Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a nyilvános ülést bezárom.  

 

 

 

 

 

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share