Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. április 12.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9/2017.                                  J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 12. napján tartottrendkívüli nyilvános üléséről.

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Veszteg Zsolt alpolgármester, Kellner Tamás, Csák József, Horváth Ferenc, Csősz Lajos Csaba képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Meghívottként jelen vannak:

Vidákovics Arnold bizottsági tag

Érdeklődő választópolgárok:

xxx

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai rendkívüli nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 5 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 6 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban nincs kiegészítenivalóm. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendkívüli nyilvános ülés napirendjét a meghívón szereplő tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

80/2017. (IV.12.) Kt. sz. határozat

 

Rendkívüli nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1. Javaslattétel ipari park útépítés tervezőre.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

2. AMűvelődési Ház felújítására vonatkozó pályázatok.

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

3. Egyebek

 

Intézkedést nem igényel

 

1. napirendi pont

Javaslattétel ipari park útépítés tervezőre.

 

Felső Róbert polgármester:Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a TOP-1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” c.  pályázathoz kapcsolódó  tervezési feladatok ellátására vonatkozó ajánlati felhívást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a legalacsonyabb bruttó árajánlatot  tevő  Mensor-R 98 Szolgáltató Bt-vel (6500 Baja, Szüretelő u. 4.) kösse meg a tervezési szerződést. 3.) A tervezési munka forrását az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartalmazza. Aki a határozatai javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

81/2017. (IV.12.) Kt. sz. határozat

 

TOP-1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” c. pályázathoz kapcsolódó tervezési munkák

 

1.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy a TOP-1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” c.  pályázathoz kapcsolódó  tervezési feladatok ellátására vonatkozó ajánlati felhívást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

 

2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a legalacsonyabb bruttó árajánlatot  tevő  Mensor-R 98 Szolgáltató Bt-vel (6500 Baja, Szüretelő u. 4.) kösse meg a tervezési szerződést.

 

3.) A tervezési munka forrását az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartalmazza.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: azonnal

 

2. napirendi pont

A Művelődési Ház felújítására vonatkozó pályázatok.

(Előterjesztés mellékelten csatolva.)

 

Felső Róbert polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési bizottság megtárgyalta és a következő határozatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Művelődési Ház felújítására vonatkozó pályázatoknál az épület középső részén lévő tetőszerkezet cseréjét elsődleges fontosságúként kezeli. A képviselő-testület tudomásul veszi azon tájékoztatást, hogy ennek költsége 9.000.000 Ft+Áfa. Amennyiben pályázati forrás nem érhető el, abban az esetben a képviselő-testület nyilatkozik, hogy önerőből is vállalja az épület középső részén lévő tetőszerkezet cseréjét, az épület fűtéskorszerűsítésének kivitelezése előtt. 2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy valamennyi, az épület felújítására vonatkozó pályázatnál vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy a tetőcsere a pályázat részét képezze és erről számoljon be a testületnek. 3.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy az épület fűtéskorszerűsítésénél energiahatékony felső légbefúvásos fűtés és hűtés rendszert kíván az energetikai pályázatban szerepeltetni. 4.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az EFOP-4.1.7-16 kódszámú "A közösségi művelődési intézmény-és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" című felhíváshoz kapcsolódó költségvetés készítésénél vizsgálja meg a rendezvényterem burkolati cseréjének lehetőségét. Aki a határozatai javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

82/2017. (IV.12.) Kt. sz. határozat

 

A Művelődési Ház felújítására vonatkozó pályázatokkal kapcsolatos javaslattétel

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Művelődési Ház felújítására vonatkozó pályázatoknál az épület középső részén lévő tetőszerkezet cseréjét elsődleges fontosságúként kezeli. A képviselő-testület tudomásul veszi azon tájékoztatást, hogy ennek költsége 9.000.000 Ft+Áfa. Amennyiben pályázati forrás nem érhető el, abban az esetben a képviselő-testület nyilatkozik, hogy önerőből is vállalja az épület középső részén lévő tetőszerkezet cseréjét, az épület fűtéskorszerűsítésének kivitelezése előtt.

 

2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy valamennyi, az épület felújítására vonatkozó pályázatnál vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy a tetőcsere a pályázat részét képezze és erről számoljon be a testületnek.

 

3.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy az épület fűtéskorszerűsítésénél energiahatékony felső légbefúvásos fűtés és hűtés rendszert kíván az energetikai pályázatban szerepeltetni.

 

4.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az EFOP-4.1.7-16 kódszámú "A közösségi művelődési intézmény-és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" című felhíváshoz kapcsolódó költségvetés készítésénél vizsgálja meg a rendezvényterem burkolati cseréjének lehetőségét.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: folyamatos

 

3. napirendi pont

Egyebek

 

Felső Róbert polgármester:Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a rendkívüli nyilvános ülést bezárom.  

 

 

 

 

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share