Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2017. április 6.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8/2017.                                  J e g y z ő k ö n y v

 

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 6. napján tartottrendkívüli nyilvános üléséről.

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbertpolgármester, Veszteg Zsolt alpolgármester, Kellner Tamás, Horváth Ferenc, Csősz Lajos Csaba, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Melcher Ferenc bizottsági tag

Bálint Márta iskolaigazgató

Meghívottként jelen vannak:

xxx

Érdeklődő választópolgárok:

xxx

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán köztisztviselő

 

Felső Róbert polgármester: Köszöntök mindenkit mai rendkívüli nyilvános ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 5 képviselő és a polgármester van jelen, ez összesen 6 fő, a képviselő–testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban nincs kiegészítenivalóm. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendkívüli nyilvános ülés napirendjét a meghívón szereplő tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

77/2017. (IV.06.) Kt. sz. határozat

 

Rendkívüli nyilvános ülés napirendjének elfogadása

 

1.) Döntés a BM pályázathoz adott tervezői ajánlatokról.

            Előadó: Felső Róbert polgármester

2.) Egyebek

 

Intézkedést nem igényel

 

1. napirendi pont

Döntés a BM pályázathoz adott tervezői árajánlatokról.

 

Felső Róbert polgármester: Kiment a 3 árajánlatkérés, amire be is jöttek az ajánlatok.

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival a beérkezett árajánlatokat. Csák József képviselő megérkezett, a képviselő-testület létszáma 7 főre változott.)

 

Felső Róbert polgármester:Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: 1.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”  c. pályázathoz kapcsolódó  tervezési feladatok ellátására  vonatkozó ajánlati  felhívást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a legalacsonyabb bruttó árajánlatot  tevő  Mensor-R 98 Szolgáltató Bt-vel ( 6500 Baja, Szüretelő u. 4.) kösse meg a tervezési szerződést. 3.) A tervezési munka forrását az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartalmazza. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

78/2017. (IV.06.) Kt. sz. határozat

 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” c. pályázat tervezési munkái

 

1.) A képviselő-testület úgy határozott, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”  c. pályázathoz kapcsolódó  tervezési feladatok ellátására  vonatkozó ajánlati  felhívást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

 

2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a legalacsonyabb bruttó árajánlatot  tevő  Mensor-R 98 Szolgáltató Bt-vel ( 6500 Baja, Szüretelő u. 4.) kösse meg a tervezési szerződést.

 

3.) A tervezési munka forrását az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartalmazza.

 

Felelős: Felső Róbert polgármester

 

Határidő: azonnal

 

2. napirendi pont

Egyebek

 

Felső Róbert polgármester: Elkészült a Bajai Marketing Kft-vel kötendő szerződéstervezet. Megegyeztünk Sükösddel, hogy ők fogják szállítani az ételt és az összköltséget fogjuk felezni. Enni ugyanott fognak a speciális étrendet igénylő gyermekek, ahol a többiek. Most megkötjük a szerződést és a jövő héten megmondják majd, hogy mire lesz még szükség. Úgy tudom, hogy 3 éthordókészlet is kell majd. A tavaszi szünet után fog elindulni ez a rendszer.  

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival a szerződéstervezetben foglaltakat.)

 

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozati javaslat: 1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete támogatja a diétás gyermekétkeztetés tárgyában elkészült - előterjesztésben bemutatott - vállalkozási szerződés megkötését a Bajai Marketing Kft-vel (6500 Baja, Szentháromság tér 3. képviseli: Bócsa Barnabás ügyvezető igazgató). 2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

79/2017. (IV.06.) Kt. sz. határozat

 

Bajai Marketing Kft-vel a diétás gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződés megkötése

 

1.) Érsekcsanád Község Képviselő-testülete támogatja a diétás gyermekétkeztetés tárgyában elkészült - előterjesztésben bemutatott - vállalkozási szerződés megkötését a Bajai Marketing Kft-vel (6500 Baja, Szentháromság tér 3. képviseli: Bócsa Barnabás ügyvezető igazgató).

 

2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával.

 

Felelős: polgármester

 

Határidő: 15 nap

 

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival a rendelettervezetben foglaltakat.)

 

Felső Róbert polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki az önkormányzati gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló rendelettervezetben foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 4/2017. (IV.06.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében.)

 

Felső Róbert polgármester:Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a munkát, a rendkívüli nyilvános ülést bezárom.  

 

 

 

 

kmf.

        Felső Róbert                                                                                       

Share