Get Adobe Flash player

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve - 2014. február 18.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/2014.                                  J e g y z ő k ö n y v

Készült:


Az ülés helye:

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18. napján tartottrendkívüli nyilvános üléséről.

Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal díszterme az Érsekcsanád, Dózsa György út 77. szám alatt.

Az ülés kezdetekor jelen vannak:

Felső Róbert polgármester, Veszteg Zsolt, Csák József, Horváth Ferenc, Takácsné Kellner Mária képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van:

Juhász Péterjegyző

Meghívottként jelen vannak:

xxx

Érdeklődő választópolgárok:

xxx

       

Jegyzőkönyvvezető: Geiger Zoltán

Felső Róbert: Köszöntök mindenkit mai ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés kezdetén 4 képviselő és a polgármester jelen van, ez összesen 5 fő, a képviselő–testület határozatképes. A rendkívüli nyilvános ülés napirendjével kapcsolatban kiegészítenivalóm nincs. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendkívüli nyilvános ülés napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

30/2014.(II.18.) Kt.sz. határozat

Rendkívüli nyilvános ülés napirendjének elfogadása

1. ANapelemes pályázathoz kapcsolódó tetőfelújításról döntés.

             Előadó: Felső Róbertpolgármester 

1. napirendi pont

A Napelemes pályázathoz kapcsolódó tetőfelújításról döntés.

Felső Róbert: Az első árajánlat az óvodára vonatkozik, amely bruttó 1.306.200 Ft.

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival a határozati javaslatot.)

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

31/2014.(II.18.) Kt.sz. határozat

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda tetőfelújítására érkezett árajánlat értékelése.

1. Aképviselő-testület úgy határozott, hogy az óvoda tetőszerkezetének felújítására érkezett árajánlatot (VIDOCSA-BAU Kft. Érsekcsanád, Akácos utca 41.) bruttó 1.306.200 Ft értékben elfogadja.

2. Aképviselő-testület kötelezettséget vállal és megbízza a polgármestert, hogy 2014. március 31-ig az előirányzatok rendezését terjessze elő, tekintettel arra, hogy a költségvetés elfogadása folyamatban van.

Felelős: Felső Róbert polgármester

Határidő: 2014. március 31.

Felső Róbert: A másik árajánlat a Művelődési Házra vonatkozik, amely bruttó 1.668.529 Ft.

(Felső Róbert polgármester úr ismertette a képviselő-testület tagjaival a határozati javaslatot.)

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

32/2014.(II.18.) Kt.sz. határozat

A Művelődési Ház tetőfelújítására érkezett árajánlat értékelése.

1. Aképviselő-testület úgy határozott, hogy a Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítására érkezett árajánlatot (VIDOCSA-BAU Kft. Érsekcsanád, Akácos utca 41.) bruttó 1.668.529 Ft értékben elfogadja.

2. Aképviselő-testület kötelezettséget vállal és megbízza a polgármestert, hogy 2014. március 31-ig az előirányzatok rendezését terjessze elő, tekintettel arra, hogy a költségvetés elfogadása folyamatban van.

Felelős: Felső Róbert polgármester

Határidő: 2014. március 31.

Felső Róbert: Így a holnapi napon az óvodát már elkezdik csinálni. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm a munkát, a rendkívüli nyilvános ülést bezárom.

kmf.

        Felső Róbert                                                                                         Juhász Péter

        polgármester                                                                                             jegyző

Share