Get Adobe Flash player

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017.(X.26.) önkormányzati rendelete a szennyvíz hálózathoz történő utólagos csatlakozás feltételeiről

Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/F. §-ban és 10. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1.§

E rendelet célja, hogy meghatározza az e rendelet hatálya alá tartozó szennyvíz-víziközmű beruházással érintett területre kiterjedő hatállyal az önkormányzati beruházásban megvalósult, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő víziközműhöz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeit, az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás (a továbbiakban: közművesítési hozzájárulás) megfizetésének szabályait.

2.§

E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által megvalósított, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíz-víziközműhöz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeinek, valamint a fizetendő közművesítési hozzájárulás mértékének meghatározására.

3. §

A rendelet személyi hatálya kiterjed Érsekcsanád Község közigazgatási területén lévő valamennyi szennyvíz törzshálózattal érintett lakossági célú érdekeltségi egységnek minősülő ingatlan tulajdonosára, tényleges használójára.

4. §

(1) E rendelet alkalmazása során

a) érdekeltségi egység: az egy helyrajzi számmal rendelkező ingatlan, amelyen a víziközmű-szolgáltatás igénybevétele nem minősül gazdasági célú használatnak,

b) gazdasági célú használat: minden olyan tevékenység, amely nem felel meg a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 15. pontban megjelölt személy által végzett, a Vksztv. 2. § 15. pontban meghatározott tevékenységnek,

c) közművesítési hozzájárulás: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdése szerint az ingatlan szennyvíz elvezetésének kiszolgálása érdekében a víziközmű hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az önkormányzat részére fizetendő pénzösszeg,

d) közvetlenül érintett ingatlan: önálló helyrajzi számmal rendelkező olyan telek, amelynek a szennyvízellátását biztosító törzshálózat és bekötő vezetékének a Vksztv. 2. § 11. pontjában meghatározott szolgáltatási pontig történő kiépítéséről az önkormányzat gondoskodik,

e) szennyvíz törzshálózat: a Vksztv. 2. § 19. pontjában meghatározott dolog,

f) víziközmű: a Vksztv. 2. § 20. pontjában meghatározott dolog,

g) víziközmű-fejlesztés: a Vksztv. 2. § 21. pontjában meghatározott tevékenység,

h) víziközmű-hálózat: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § 43. pontjában meghatározott dolog,

i) víziközmű-szolgáltató: a Kr. 1. § 44. pontjában meghatározott gazdasági társaság.

(2) A közművesítési hozzájárulás nem tartalmazza a víziközmű-hálózatra történő rácsatlakozás - azaz a házi vagy csatlakozó szennyvízhálózat - kiépítésének költségeit, amelyet a kérelmező külön köteles viselni.

5.§

(1) Érsekcsanád közigazgatási területén a víziközmű-szolgáltatást a BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 03-09-102170, a továbbiakban: víziközmű-szolgáltató) látja el.

(2) Víziközmű-fejlesztés önkormányzati beruházásban valósulhat meg, továbbá a nem önkormányzati beruházásban megvalósuló víziközmű-fejlesztés — amennyiben az nem kerül állami tulajdonba — az önkormányzat tulajdonába kerül.

(3) Nem kell közművesítési hozzájárulást fizetni:

a) e rendelet hatálybalépését megelőzően megvalósult bekötővezeték felújítása, karbantartása, cseréje, rekonstrukciója esetén;

b) a természetes személy által saját költségen – kizárólag a víziközmű szolgáltató üzemeltetőjének szakfelügyelete mellett vagy kivitelezésében – megvalósított közterületi víziközmű-hálózatra vonatkozó fejlesztés esetén, amennyiben a fejlesztés összköltsége igazolható módon (számla, stb.) több az egyébként fizetendő hozzájárulás mértékénél, ebben az esetben az Önkormányzat a különbözetet nem téríti meg;

c) ha az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a víziközmű-hálózatra történő csatlakozásért a hozzájárulást korábban megfizették, és a megfizetést hitelt érdemlően igazolni tudják.

2.  Közművesítési hozzájárulás

6. §

(1) A közművesítési hozzájárulás alapja a lakossági célú érdekeltségi egység.

(2) A közművesítési hozzájárulás mértéke szennyvíz törzshálózatra történő csatlakozás díja érdekeltségi egységenként nettó 50.000,- Ft, amelyet egy összegben vagy két részletben kell megfizetni.

(3) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az ingatlanon az szennyvíz-törzshálózatot igénybe vevő érdekeltségi egységek számát növelni kívánja, azt előzetesen bejelenteni, valamint a létrejövő érdekeltségi egységek után a közművesítési hozzájárulást megfizetni köteles.

(4) A szennyvíz törzshálózatra történő rácsatlakozási költségeket (tervezés, kivitelezés stb.) a közművesítési hozzájárulás nem tartalmazza.

(5) A szennyvíz törzshálózatra rácsatlakozni: lakossági felhasználó esetén Érsekcsanád Község Polgármestere által, e rendelet 1. melléklete szerinti igazolás birtokában lehet.

(6) A közművesítési hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem személyhez, hanem az érdekeltségi egységhez kötődik, a jogosultság az új tulajdonosra, használóra átruházható.

(7) A közművesítési hozzájárulást az ingatlannak - a fizetési kötelezettséget előíró határozat meghozatalának időpontjában - az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosának, illetve az ingatlan használójának, bérlőjének kell megfizetnie, közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadok aránya szerint. E rendelkezéstől a tulajdonosok egybehangzó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata alapján el lehet térni.

3. Aközművesítési hozzájárulás megfizetésének szabályai

7.§

(1) Amennyiben az érdekelt a hozzájárulást korábban nem fizette meg, a polgármester a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai alapján – Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben - határozatban dönt a közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról.

(2) Az érdekelt a hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába.

(3) Az elkészült szennyvíz törzshálózatra történő rácsatlakozás üzembe helyezését az érdekeltnek a víziközmű-szolgáltatónál kell kezdeményeznie és az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatalban is be kell jelentenie a vízmérő óraállás egyidejű megadásával.

4. Csatlakozási kérelem

8. §

(1) A lakossági felhasználó a meglévő szennyvíz törzshálózatra történő utólagos rácsatlakozást az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatalnál, e rendelet 2. melléklete szerinti kérelem kitöltésével kezdeményezheti.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) a víziközmű-szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az ingatlan vagy érdekeltségi egység utólagos csatlakozásának műszaki vagy más akadálya nincs,

b) amennyiben a tulajdonos vagy jogelődje a hozzájárulást e rendelet hatályba lépését megelőzően megfizette, ennek megtörténtét alátámasztó dokumentumot.

(3) Több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonostárs együttes igénybejelentése szükséges. Amennyiben valamely tulajdonostárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot csatol az igénybejelentés során arról, hogy vállalja valamennyi tulajdonostárs helyett a teljes közművesítési hozzájárulás megfizetését, úgy közös igénybejelentést nem kell benyújtani.

(4) A kivitelezést megkezdeni a következő dokumentumok birtokában lehet:

a) az érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben nem azonos a kérelmezővel),

b) e rendelet 1. melléklete szerinti igazolás, és

c) a közterület felbontásához közútkezelői hozzájárulás.

5. Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba.

Érsekcsanád, 2017. október 25.

Felső Róbert                                                                                          Juhász Péter

polgármester                                                                                             jegyző

A rendelet kihirdetve 2017. október 26-án.

Juhász Péter

jegyző

1. melléklet a 18/2017. (X.26.) önkormányzati rendelethez

IGAZOLÁS

a közművesítési hozzájárulás megfizetéséről

A Érsekcsanád Község Önkormányzat képviseletében eljárva igazolom, hogy

Név:……………………………………………………….

Anyja neve: ……………………………………………….

Lakcím…………………………………………………….

szám alatti lakos

az Érsekcsanád …..………………………………….utca, …………………házszám ……………………….. hrsz-ú ingatlanon megvalósuló szennyvízelvezetés beruházáshoz szükséges szennyvíz törzshálózat létesítése miatt, illetve a meglévő szennyvíz törzshálózatra történő utólagos rácsatlakozás feltételeként - Érsekcsanád Község polgármesterének …………….számú jogerős határozatában előírt…………………..……………………………Ft, azaz ………………………………………………forint összegű közművesítési hozzájárulást megfizette.

Kelt……………………., év……, hó…….., nap………..

                                 PH

                                                                         ………………………………….

                                                                                              aláírás

2. melléklet a 18/2017. (X.26.) önkormányzati rendelethez

Illetékbélyeg

helye

 

KÉRELEM

Szennyvíz törzshálózatra történő utólagos rácsatlakozáshoz

Alulírott

Név:………………………………………………………………………

Anyja neve:………………………………………………………………

Lakcím:……………………………………………………………….….

Telefoni elérhetőség: …………………………………………………….

,mint a Érsekcsanád …………………………………….. utca

………………házszám……………..hrsz-ú ingatlan tulajdonosa/használója*

kérem, hogy a nevezett ingatlan szennyvízelvezetésének a szennyvíz törzshálózatra történő utólagos rácsatlakozása érdekében a közművesítési

hozzájárulás összegét megállapítani szíveskedjen.

A hozzájárulás összegét egy összegben / két részletben* kívánom megfizetni.

* a megfelelő aláhúzandó

Kelt……………………., év………,hó…….., nap………..

                                                                        …………………………….

                                                                                        aláírás

              A kérelemhez csatolom:

a) a víziközmű-szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az ingatlan vagy érdekeltségi egység utólagos csatlakozásának műszaki vagy más akadálya nincs,

b) amennyiben a tulajdonos vagy jogelődje a hozzájárulást e rendelet hatályba lépését megelőzően megfizette, ennek megtörténtét alátámasztó dokumentumot.

Share