Get Adobe Flash player

Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 11/2017. (VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati környezetvédelmi alapról

Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás  alapján a következőket rendeli el:

1.§

(1) Érsekcsanád Község Önkormányzata környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében "Környezetvédelmi Alap"-ot (továbbiakban: Alap) hoz létre.

(2) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználásának és az Alappal való gazdálkodás rendjét.

(3) Az Alap megnevezése: Érsekcsanád Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja.

2. §

(1) Az Alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi és természetvédelmi célokra lehet felhasználni, így különösen:

a) védett természeti érték megőrzésére, eredeti állapotuk helyreállítására,

b) levegőtisztaság-védelmi célokra,

c) zaj- és rezgésvédelem feladatainak ellátására,

d) a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére,

e) középületek szennyvízhálózatba történő rákötésére,

f) zöldfelületek védelme, fejlesztése, fásítása, kezelése feladatainak ellátására,

g) erdők védelme feladatainak ellátására,

h) allergén növények elleni védekezés feladatainak ellátására,

i) környezet- és természetvédelmi mérések, helyszíni vizsgálatok, tanulmányok készítése költségeinek finanszírozására,

j) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú programokon való részvétel költségeire,

k) környezetvédelmi programok és koncepciók készítésének költségeire,

l) környezet- és természetvédelmi célú pályázatokhoz forrás biztosítására,

m) környezetvédelmi, természetvédelmi témájú kép-, filmfelvétel beszerzése,

n) közterület tisztaság elősegítése, illegálisan kialakított hulladéklerakó helyek megszüntetése,

o) települési szilárd- és veszélyes hulladékok eseti elszállítása,

(2) A talajterhelési díjból származó bevétel csak a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelemre használható fel, ezen belül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és tényleges szennyező-források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

(3) Az Alap bevételeiből kell fedezni az Alap kezelésével járó költségeket is.

3.§

(1) A Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásával és a zárszámadás elfogadásával rendelkezik az Alap pénzösszegének nagyságáról. Az Alap felhasználásáról - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Képviselő-testület dönt.

(2) A Költségvetési rendelet szerinti felhasználás érdekében az Alap terhére a polgármester legfeljebb ötszázezer forint kifizetésére kötelezettséget vállalhat, a Képviselő-testületet következő ülésen történő tájékoztatása mellett.

(3) Az Alap pénzeszközeit elkülönítve, alszámlán kell kezelni. Év végi maradványa el nem vonható, azt a következő költségvetési évre át kell vinni.

(4) Az alap kezelését és nyilvántartását az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal végzi.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Érsekcsanád, 2017. július 31.

Felső Róbert                                                                                          Juhász Péter

polgármester                                                                                             jegyző

A rendelet kihirdetve 2017. augusztus 1-jén.

Juhász Péter

jegyző

 

Share