Get Adobe Flash player

Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29.§ felhatalmazása alapján és annak jogkörében a következőket rendeli el:

1.§ Általános rendelkezések

(1) Jelen rendelet Érsekcsanád Község közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, települési arculati kézikönyv és településképi rendelet (továbbiakban: Dokumentumok) készítésének vagy módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.

(2) A partnerségi egyeztetés a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (továbbiakban: partnerekkel) történő egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) és jelen partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

(3) E rendelet alkalmazásában résztvevő partner a település közigazgatási területén:

a)  ingatlannal rendelkező személy,

b) székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) bejegyzett egyház és civil szervezet,

d) az eljárásban érintett közművek üzemeltetői.

2.§ Partnerek tájékoztatási módja és eszközi

(1)A Kormányrendeletben előírt egyeztetés során a polgármester intézkedik az értelmezéshez szükséges részletezettséggel elkészített dokumentum

a) elhelyezéséről vagy – amennyiben a Dokumentum terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé a teljes terjedelmű közzétételt – annak elérhetőségének közléséről a következő helyeken:

aa) Érsekcsanád Község Polgármesteri Hivatalának Dózsa György út felöli hirdetőtábláján,

ab) a „Csanádi Hirdető” helyi lapban, valamint

ac) a www.ersekcsanad.hu honlapon.

b) lakossági fórumon történő ismertetéséről, melynek helyét az egyes eljárásokban egyedileg állapítja meg a Polgármester.

(2) Amennyiben a Dokumentum teljes terjedelemben nem jeleníthető meg az aa), valamint ab) pont szerinti helyen, úgy a kinyomtatott példány megtekinthetőségét ügyfélfogadási időben biztosítani szükséges.

(3) A partnerségi egyeztetésben az 1. § (2) bekezdés szerinti partnerek közül azoknak a véleményét kell figyelembe venni, illetve megválaszolni, akik a Dokumentum területi hatályán belül rendelkeznek ingatlannal, vagy telephellyel.

(4) A Partnerek a Dokumentumok teljeskörű elkészítése, vagy módosítása során a Kormányrendeletben foglalt, minimális tájékoztatási követelmény szerint vonandók be az egyeztetésbe.

3.§ A partnerek által adott javaslat, vélemények megadásának módja

és határideje, továbbá nyilvántartásának módja

 (1) Partnerek javaslataikat, véleményüket a Kormányrendeletben megadott határidőn belül -

a) postai levélben a polgármesternek címezve, 6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 77. papíron, vagy

b) elektronikusan a Polgármester e-mail címére ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), vagy

c) szóban a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében – amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni -

tehetik meg.

(2) Az (1) szerinti véleményeket a településfejlesztési, településrendezési feladatokkal megbízott szervezeti egysége (továbbiakban: Hivatal) nyilvántartásba veszi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően megőrzi.

(3) A vélemények tisztázása érdekében polgármester a partnerekkel további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(4)Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztetésen szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.

(5)A határidőben beérkezett véleményeket a Polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel. Az elfogadott észrevételek beépítéséről, valamint az el nem fogadott vélemények indoklásáról a Képviselő-testület dönt. A döntést az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A keletkezett iratok az iratkezelés általános szabályainak megfelelően kerülnek megőrzésre.

4.§ Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

A Polgármester az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet közzétételéről az általános előírások szerint gondoskodik.

5.§ Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Érsekcsanád, 2017. május 30.

                Felső Róbert                                                          Juhász Péter

                polgármester                                                               jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 30.

Juhász Péter

jegyző

Share