Get Adobe Flash player

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről (Hatályos 2017. november 29-től.)

Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Településfejlesztési  és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:     

                                                         1. Arendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint  az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2.  Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése (összevont adatok)

2. §

(1) [1] A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei   2016. évi költségvetésének 

            bevételi   főösszegét     463.684.000  forintban (tárgyévi bevételek halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül) ,

            kiadási  főösszegét       463.684.000  forintban (tárgyévi kiadások halmozottan,   intézményfinanszírozás nélkül)  állapítja  meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi bevételeit halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül az 1. sz. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi kiadásait halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül a 2. sz. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi bevételeit és kiadásait halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül,  mérlegszerűen a 3. sz. melléklet  mutatja be.

3. Bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi  bevételeinek forrásonkénti,   működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a  4. számú melléklet  tartalmazza.

(2) Az Érsekcsanádi  Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeinek forrásonkénti,   működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 5. sz. melléklet  tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2017. évi bevételeinek forrásonkénti,   működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 6. sz. melléklet  tartalmazza.

                4.  Kiadások

4.§

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási  kiadási és létszám előirányzatait  a 7. sz. melléklet mutatja be.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadási és létszám  előirányzatait  a 8. sz. melléklet mutatja be.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda  működési, fenntartási kiadási és létszám  előirányzatait  a 9. sz. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat tervezett beruházási kiadásait a 10. sz. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat tervezett felújítási  kiadásait a 11. sz. melléklet mutatja be.

(6) A Polgármesteri Hivatal tervezett beruházási kiadásait a 12. sz. melléklet mutatja be.

(7) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásait a 13. sz. melléklet mutatja be.

 (8) A 2017. évi költségvetésben tervezett, Európai Uniós támogatással megvalósuló  projektet a 15. sz. melléklet mutatja be.

5. Aköltségvetési tartalék

5.§ [2]

A költségvetés 4.350.000 Ft  tartalék előirányzatot tartalmaz. A tartalék előirányzata feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át, a működési kiadásokra való átcsoportosítás tekintetében.

6. Aköltségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. §

(1)Az önkormányzat  bevételi és kiadási  előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2)   A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3)   Az önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(4)   Az önkormányzat  költségvetésében tervezett feladatok kiemelt kiadási  előirányzatai és a kiemelt kiadási  előirányzaton belüli rovatok között a polgármester saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(5)   A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználás értékhatára az önkormányzat költségvetésében  jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel az 5.§ szerintiekre.

(6)   Az  államháztartásról szóló törvény  végrehajtására  vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  35. §-a szerinti   többletbevételek felhasználása 300.000 Ft-ot meg nem haladó többletbevételek esetén  a képviselő-testület   előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. A többletbevétel felhasználásáról  az önkormányzat  költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(7)   A feladathoz kötődő B1, B2  rovatokban elszámolandó,  működési és felhalmozási célú  támogatások államháztartáson belülről  , valamint a B6, B7 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú  átvett  pénzeszközök felhasználása a képviselő-testület   előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. E többletbevételek felhasználásáról  az önkormányzat  költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(8)   A 2017. évi gazdálkodás során  jutalmazásra együttesen  kifizethető összeg nem haladhatja meg a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzata 15 %-ának megfelelő összeget.

(9)   A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV. törvény  45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott  saját bevételeket a rendelet 14. sz. melléklete mutatja be.

(10)           A költségvetési hiány  külső finanszírozásáról  a képviselő-testület dönt.

(11)           Az átmenetileg szabad pénzeszközök  befektetéséről, hasznosításáról  a képviselő-testület dönt.

(12)           Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi  költségvetésében nincs olyan fejlesztési cél, mely megvalósításához  adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé .

(13)           Az önkormányzatnak 2017. évi költségvetése adósságot keletkeztető ügyletből és önkormányzati kezességvállalásból származó fizetési kötelezettséget nem tartalmaz.

 (14)A házipénztár útján a következő  készpénzes kifizetések teljesíthetőek:

            a.) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 100 ezer forint egyedi értékhatárig;

            b.) kiküldetési és reprezentációs kiadások;

            c.) szolgáltatási kiadások  100 ezer forint egyedi értékig;

            d.) társadalom- és szociálpolitikai juttatások;

            e.) felújítási és beruházási kiadások  100 ezer forint egyedi értékhatárig;

f.) illetmény kivételével az  egyes személyi juttatások nettó   összege 100 ezer forint egyedi értékhatárig.

(15) A (14) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a polgármester írásban, önkormányzati 

            rendezvényekhez kapcsolódóan 100 ezer forint egyedi értékhatár feletti kifizetéseket is

engedélyezhet.

7. Záró rendelkezések

                        7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 01. napjától kell alkalmazni.

Érsekcsanád, 2017. február 27.

                                Felső Róbert                                                  Juhász Péter

                               polgármester                                                      jegyző

A rendelet kihirdetve 2017. február 28-án.

Juhász Péter

jegyző[1] Újraszabályozta a 21/2017.(XI.28.)  önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. november 29-től.

[2] Újraszabályozta a 21/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. november 29-től.

Share