Get Adobe Flash player

Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az  Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:

1. §(1) Érsekcsanád Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) térítésmentesen szociális célú tűzifa támogatást (a továbbiakban: tűzifa támogatás) biztosít annak a szociálisan rászoruló személynek, aki Érsekcsanád község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) A rendelet alkalmazásában a család, egyedül élő, háztartás, jövedelem fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) meghatározottakat kell érteni.

2. §(1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tűzifa támogatást állapíthat meg:

a) annak a kérelmezőnek, aki az Sztv. szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

jogosult,

b) annak a kérelmezőnek, aki települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

c) annak a kérelmezőnek, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

 (2) Az (1) bekezdés a)-c) pontban lévő kérelmezők előnyben részesülnek a tűzifa támogatás odaítélése során.

(3) A tűzifa támogatás mértéke háztartásonként a 1 m3 keménylombos tűzifa.

(4) Támogatás fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező kérelmező részére állapítható meg.

(5) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a tűzifa támogatás.

(6)A tűzifa támogatásban részesülő a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak a kérelemben megjelölt ingatlanban használhatja fel.

3. §(1)A tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul, melyet az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatalban (Érsekcsanád, Dózsa György út 77.) lehet benyújtani.

(2)Aképviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi első fokú hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal dönt. A határozat ellen annak közlésétől számított 15 napon belül Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett – illetékmentes – fellebbezéssel lehet élni.

(3) A szociális tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

4. § (1) A támogatás kizárólagos forrása a belügyminiszter BMÖGF/69-50/2016. iktatószámú támogatói okiratában a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen az Önkormányzat számára megállapított 1.546.860,-Ft vissza nem térítendő egyszeri támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 1.000,-Ft/erdei m3+ÁFA mértékű saját erőből vásárolt 87 m3keménylombos tűzifa.

(2) A forrás (87 m3 tűzifa) felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.

(3) Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. március 31. napján hatályát veszti.

(2) Az itt nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Érsekcsanád, 2016. november 24.

     Felső Róbert                                                                                            Juhász Péter

     polgármester                                                                                                jegyző

A rendelet kihirdetve 2016. november 25-én.

Juhász Péter

jegyző

1. melléklet a 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Kérelem

Szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez

A kérelmező neve: ..........................................................................................................................................

 

Születési neve: .................................................................................................................................................

 

Anyja neve: .......................................................................................................................................................

 

Születés helye, ideje: .............................................................................................................................

 

Lakóhely: 6347 Érsekcsanád, ……………………………………………………………………………

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:□□□ □□□ □□□

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában

a)     a Szociális törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátásában

ab) időskorúak járadékában

b)  települési támogatásban részesülök.

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősülök.

Nyilatkozom, hogy fafűtésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem.

 

Érsekcsanád, 2016. ……………..

                                                                                              ……………………………….         

                                                                                                          kérelmező

 

2. számú melléklet a 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

 

Átvételi elismervény

 

…………………………… (név) 6347 Érsekcsanád, ……………………………

szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon  Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló …./ 2016. (……….) önkormányzati rendelete alapján megállapított juttatásként 1 m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Érsekcsanád, 20…   ……………….   …...

 

                                                                …………………………………..…….

                                                                           kérelmező (átvevő) aláírása

 

 

Share