Get Adobe Flash player

Érsekcsanád Község Önkormányzata 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről (Hatályos 2016. szeptember 28-tól.)

Érsekcsanád Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet célja, hogy a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása érdekében, az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően  szabályozza a helyi civil szervezetek támogatását.

(2) Az önkormányzat elismeri és anyagi lehetőségeitől függően támogatja a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend- és vagyonvédelem, a sportolás, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése terén végzett tevékenységet.

2. Acivil szervezetek támogatásának forrása, módja és feltételei

2. § (1) A civil szervezetek támogatására felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében Civil Keret (továbbiakban: Civil Keret) elnevezéssel állapítja meg. A támogatásokról - az alapítványok kivételével - a Képviselő-testület Közoktatási, Kulturális és Sportbizottsága dönt átruházott hatáskörben.

(2) A Civil Keretből vissza nem térítendő támogatás nyújtható pályázati eljárás alapján, vagy pályázati eljárás nélkül egyedi kérelemre.

(3) A civil szervezetek részére támogatás nyújtható:

a) működési kiadásaik finanszírozásához,

b) a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,

c) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,

d) hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások  fedezéséhez.

e) beruházási, felújítási kiadások finanszírozásához [1]

(4) A civil szervezet működési kiadásainak finanszírozásához különösen az alábbi célok érdekében részesíthető támogatásban:

a) a székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek,

b) a civil szervezet működéséhez szükséges egyéb eszközök és tartozékaik beszerzése, bérlése, karbantartása, javítása,

c) kommunikációs költségek, honlap szerkesztése és fenntartása, kiadványok beszerzése,

d) a civil szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési tevékenységgel kapcsolatos költségek,

e) működéssel összefüggő szolgáltatások, engedélyek, egészségügyi vizsgálatok  és kezelések költségei,

f) működéssel összefüggő utazások útiköltsége, szállásdíja,

g) a civil szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését célzó általános tájékoztatási és marketing költségek,

h) a civil szervezet tagjait érintő – a létesítő okiratba foglalt cél szerinti tevékenységhez

kapcsolódó – képzés költsége, útiköltség és szállásdíj.

(5) A civil szervezet szervezésében megvalósuló rendezvények, programok finanszírozásához támogatás különösen tiszteletdíj kifizetésére, fogyóeszköz, díj, dekoráció beszerzésére, szolgáltatás igénybevételére, úti- és szállásköltség és a vendéglátás megfizetésére nyújtható.

(6) A civil szervezetek által benyújtott pályázatok önrészéhez biztosított támogatást az

önkormányzat csak akkor utalja át a pályázónak, ha a szervezet a program megvalósításához

szükséges támogatás elnyerését a támogatási szerződés bemutatásával igazolja.

(7) A civil szervezet hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatban különösen a megvalósuló programok úti-, étkezési- és szállásköltsége, valamint ajándék költsége támogatható, melynek feltétele, hogy a támogatást kérő civil szervezet csatolja az útitervet és a hazai vagy nemzetközi szervezet által kibocsátott együttműködési nyilatkozatot, meghívót vagy rendezvény-, versenyfelhívást.

3. § (1) Nem részesülhet a következő évben támogatásban a civil szervezet addig, amíg korábban az Önkormányzat által részére nyújtott támogatásáról az elszámolásra biztosított határidő lejárta után nem számolt el.

(2) Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti beszámoló, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentés, kötelező könyvvizsgálat esetén könyvvizsgálói záradék letétbe helyezésére és közzétételére irányuló kötelezettségének nem tett eleget.

4.§  A támogatás iránti kérelmet vagy a pályázatot a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen vagy postai úton lehet benyújtani az 1. számú melléklet szerinti adatlapon.

5. § (1) A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a Képviselő-testület vagy annak bizottsága 30 napon belül dönt.

(2) A polgármestera döntéshozatalt követően a támogatottat 8 munkanapon belül írásban értesíti.

(3) Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely:

a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan

adatot szolgáltatott;

b) az előző években megkötött támogatási szerződésben foglalt feltételeket megszegte,

különösen, ha a támogatást a szerződésben megjelölt céltól eltérően használta fel, vagy

szerződéses kötelezettségét határidőben nem teljesítette, és emiatt a támogató a támogatási

szerződéstől elállt.

(4) A Képviselő-testület vagy annak bizottsága a támogatást a kérelemben vagy a pályázatban megjelöltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

6. § A támogatási kérelem vagy pályázat benyújtását követően a polgármestera civil szervezetet határidő kitűzésével egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólítja fel, amennyiben a kérelem vagy a pályázat tartalmilag vagy formailag nem felel meg jelen rendelet előírásainak.

7. § A támogatottal a támogatási szerződést az Önkormányzat nevében a polgármester köti meg a pénzügyi vezető ellenjegyzésével, amely tartalmazza:

a) a támogatás felhasználásának célját és határidejét,

b) a támogatás átutalásának módját és idejét,

c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét.

3. Atámogatás felhasználása és elszámolása

8. § (1) A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon és az ott meghatározott határidőig köteles elszámolni.

(2) [2] A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 2. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes pénzügyi beszámolót és a 3. melléklet szerinti bizonylatösszesítőt kell tartalmaznia.

(3) A támogatott a támogatás felhasználásáról, a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások, azaz a számviteli törvény és a vonatkozó rendeletek szerint kötelesek számot adni, a támogatási kérelemhez vagy a pályázathoz csatolt költségvetés alapján részletezett, eredeti számlával igazolt másolati számlák leadásával. Az eredeti számlán fel kell tüntetni a következő szöveget „……..Ft Érsekcsanád Község Önkormányzatával kötött ……..…számú támogatási szerződés terhére elszámolva   ……. évben.”

(4) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, illetve arról a megadott határidőig nem számol el, a Képviselő-testület vagy annak bizottsága kezdeményezhetia támogatás azonnali visszafizetésének előírását.

4. Anyilvánosság biztosítása

9.§ (1) A civil szervezetek részére biztosított támogatásokról a jegyző évente összesített tájékoztatót készít, melyet közzé kell tenni az önkormányzat honlapján.

(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:

a) a támogatott szervezet megnevezését,

b) a támogatás célját

c) a támogatás összegét.

5. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele

10. § (1) Az államháztartáson kívüli források átvételéről a Polgármester dönt.

(2) A Polgármester az átvett pénzeszközök mértékéről és annak felhasználásáról beszámol a Képviselő-testületnek az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről szóló következő beszámolóban és a zárszámadásban.

6. Záró rendelkezések

11.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

[1] 7/2014.(VI.10.) önkormányzati rendelettel megállapított  szöveg. Hatályos: 2014. június 10. 18 órától.

[2] Módosította a 16/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. szeptember 28-tól.

Share