Get Adobe Flash player

Önkormányzati napló - 2017. augusztus-szeptember

Érsekcsanád Község képviselő-testülete 2017. augusztus 28-án tartotta rendes ülését. Zárt ülésen elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóit az átruházott szociális hatáskörben hozott döntéseikről, majd döntöttek egy települési támogatási kérelemről.

Nyilvános ülésen elfogadták a polgármester beszámolóját az elmúlt időszak eseményeiről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Módosították a 2017. évi költségvetést, melynek bevételi és kiadási főösszege 350.432.000 Ft. Módosították az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló jelentést, majd a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát 20%-ban határozták meg.  Tájékoztatást kaptak az adóbevételek és a segélykeret alakulásáról, döntöttek a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról, elővásárlási jog bejegyzéséről, a Művelődési Ház internet szolgáltatói kérelméről, a lovas pihenő épület újjáépítésével megbízták annak korábbi építőjét, és a Művelődési Házban keletkezett káreseményekre benyújtott pályázathoz kiválasztották a tervezőt.

A képviselő-testület szeptember 04-én rendkívüli ülésen döntött a Művelődési Ház, ill. a lakossági palamegsemmisítésre vonatkozó vis maior pályázatok benyújtásáról, ill. azok végleges költségvetéséről az igazságügyi szakértő véleménye alapján.

A képviselő-testület szeptember 18-án rendkívüli ülésen döntött az iskola épületének részleges felújításához (sportudvar, fedett kerékpártároló, mosdófelújítás) szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról, majd a II. háziorvosi körzethez kapcsolódó orvosi kérelemről, és a Művelődési Házba  10 db sörgarnitúra beszerzéséről.

Vihar utáni helyreállítás

A júliusi vihar után a házaknál rengeteg zöldhulladék keletkezett. Ezek megsemmisítése az ingatlantulajdonosok feladata lenne, azonban az önkormányzat felvállalta ennek központi rendezését. Sajnos az első két szállítmány darálékot visszaküldték az erőműből, mivel túl nedves volt, így célszerű volt megvárni az ágak, levelek száradását. Szeptember elején az önkormányzat megrendelte a munka minél előbbi megkezdését (amiért az önkormányzatnak a költségek egy része kiszámlázásra kerül), ez jelenleg folyamatban van. Természetesen egy utca sem fog kimaradni, azonban vannak olyan utcák, ahol nagyobb a forgalom, így ezekkel kellett kezdeni, de a Szüreti Felvonulás útvonala is kiemelt jelentőségű. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy többen is már csak azután rakják ki az ágakat az utcára, amikor a daráló már elment onnan.

A lakóházakban keletkezett építési törmeléket a lakosság ingyenesen szállíthatja át a sükösdi hulladékudvarba az előírt mennyiségig.

Látva, hogy milyen sok házban keletkezett építési törmelék, az önkormányzat vállalta ennek is a központi rendezését, és konténereket rendeltünk, melyek a Művelődési Házban lettek kihelyezve. A félreértések elkerülése miatt, az önkormányzatnak ez nem ingyen jár, hanem fizetnie kell érte. A beszállítás, begyűjtés itt is folyamatos, azonban sajnos van olyan személy, aki azután teszi ki az építési törmelékét (ami nem is biztos, hogy a viharban keletkezett), miután befejeztünk egy utcát. Ez természetesen azt jelenti, hogy újra be kell járni a falut, ami idő, üzemanyag és munkabér költség.

Arra kérem a lakosságot, hogy ha már az önkormányzat segít a bajba jutottaknak, és komoly kiadást vállal azzal, hogy megoldja azt, amit egyébként az ingatlantulajdonosoknak kellene, akkor legalább ne azután rakják ki a zöldhulladékot, építési törmeléket, miután befejezték a munkát az utcában.

Tájékoztatom az ingatlantulajdonosokat, hogy a szeptember 30. után kihelyezett építési törmeléket, zöldhulladékot az önkormányzat már nem tudja elszállítani, mivel az utolsó konténer elszállítása ekkor történik meg. (Természetesen a sükösdi hulladékudvarba ingyenesen szállíthatnak.)

Sokan sajnos elfelejtik azt is, hogy ingyenes lomtalanítás megrendelésére is lehetőségük van. Nem a céget hívják és kérik a lomtalanítást, hanem az árok melletti faágakra dobálnak ki ágyat, hűtőt, televíziót, szőnyeget, stb. Ezzel sajnos nem tudunk mit tenni, hisz ezeket a dolgokat az ingatlanokból az ingyenes lomtalanítás során tudják elvinni, amelynek a megrendelését  az ingatlan tulajdonosának kell megtennie.

Együttműködésüket ezúton is köszönöm.

Felső Róbert

polgármester

 

Figyelem!Kéregetők Érsekcsanádon!

Az elmúlt időszakban megjelent Érsekcsanádon egy idegen fiatal személy, aki több esetben a családjával agresszíven kéreget, amivel szabálysértést követ el.

Meggyőző fellépésével sokak együttérzését váltja ki, azonban az általa elmondottak csak az anyagi haszonszerzést szolgálják. Több érsekcsanádi lakosra hivatkozik, akikkel állítása szerint kapcsolatban áll.

Az ilyen jellegű tevékenység mögött gyakran az ingatlanba való bejutás és annak feltérképezése valósul meg, későbbi komoly kárt okozó betörés végett.

Kérjük, hogy amennyiben ilyen jellegű cselekményt tapasztalnak, akkor értesítsék a helyi körzeti megbízottat a 70/3399-999 telefonszámon.

Önkormányzati napló - 2017. július-augusztus

A képviselő-testület 2017. július 31-én tartotta rendes ülését.  Az ülésen:

-         elfogadták a polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést,

-         módosították a talajterhelési díjról szóló rendeletet,

-         elfogadták a környezetvédelmi alapról szóló rendeletet,

-         módosították az igazgatási szünet kijelölését,

-         tájékoztatót kaptak az adóbevételek és a segélykeret alakulásáról,

-         foglalkoztak a Sporttelep és a Szabadidőpark ingatlanokon folyó munkákkal,

-         az ipari park melletti nyaras védősáv, ill. a lakosság által bejelentett veszélyes fák kivágásával kapcsolatban fogadtak el határozatokat,

-         döntöttek a szociális tűzifa pályázat benyújtásáról,

-         tájékoztatást kaptak a polgármestertől a vis maior és a nemzetközi kapcsolati pályázatok beadásáról, a Településképi Arculati Kézikönyv készítésének előrehaladásáról, a csapadékvizes pályázat előkészítésével kapcsolatos kiadások (tervezés, geodézia) elszámolásáról.

Zárt ülésen elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóit az átruházott szociális hatáskörben hozott döntéseikről, valamint támogatási kérelmeket bíráltak el.

A képviselő-testület augusztus 02-án rendkívüli ülésendöntött a Szabadidőparkban a lovas pihenőépület lebontásáról (a lebontást és az újjáépítést a biztosító fizeti). A csapadékvízes pályázat már kifizetett tételeit az előlegből átvezették az általános tartalékba, majd ebből biztosítottak forrást a Szabadidőparkba vezető sétány a sportpálya telekhatártól történő kb. 20 méteres meghosszabbításához, a sporttelep  szennyvíz hálózatra kötéséhez, ill. a vidékfejlesztési nonprofit egyesület felszámolásához. Zárt ülésen települési támogatási kérelmeket bíráltak el.  Augusztus  10-én ismét rendkívüli ülésen döntöttek a vis maior eseményekhez kapcsolódóan szakértők megbízásáról, a vihar során sérült ipari park melletti védőfasor kivágásáról, ill. akác telepítéséről, a sportkör TAO pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, az energetikai pályázat benyújtásához szükséges pályázatíró megbízásáról, VP pályázat elutasítása miatti kifogás benyújtásáról, valamint módosították a szociális rendeletet. Zárt ülésen a viharkár miatt beérkezett települési támogatási kérelmekről is döntöttek. Augusztus 16-án szintén rendkívüli ülésen döntöttek egy pályázat előkészítési munkáira vonatkozó megbízásról, illetve konzorcium létrehozásáról, valamint a csapadékvizes pályázathoz kapcsolódó tájékoztatási feladatok elvégzésére vonatkozó árajánlatokról.

Pala hulladék a vihar után

A július végi viharban nagyon sok helyen volt palakár. A pala azbeszt tartalma miatt veszélyes hulladék, az az építési törmelékkel nem keverhető. Gyűjtésére, megsemmisítésére külön szabályok vonatkoznak, csupán néhány cég jogosult azt végezni, költsége pedig nagyjából 100 Ft/kg.

A magáningatlanokon keletkezett pala szabályos megsemmisítése az ingatlan tulajdonosának feladata! Felhívjuk a figyelmet, hogy a rákkeltő, környezetszennyező veszélyes hulladék erdőkben, külterületi utakon történő kirakása törvényellenes és feljelentést vonz maga után.

Az önkormányzat látva a lakosságnál keletkező óriási mennyiségű (a szakértői becslés 100.000 kg körüli mennyiséggel számol) törött palát, megpróbál segíteni a lakosságnak a megsemmisítésben. Első körben a Belügyminisztériumhoz fordultunk segítségért. A kérelmet benyújtottuk, jelenleg egy igazságügyi szakértő megbízásával történik a szükséges szakvélemény beszerzése. Ezt követően, várhatóan szeptember elején készül el a teljes anyag. Ennek elbírálásáról a lakosságot értesíteni fogjuk.

Az ingatlanokon keletkezett palatörmeléket egyelőre ne rakják ki az utcára, a rákkeltő hatását ugyanis épp a szél által elfúj palaporon keresztül fejti ki az azbeszt, és az utcára helyezéssel akaratukon kívül is környezetszennyezést követnek el.