Get Adobe Flash player

Önkormányzati napló 2014. április

A képviselő-testület 2014. március 31-én tartotta rendes ülését. Zárt ülésen elfogadták a polgármester, ill. a jegyző beszámolóit az átruházott hatáskörben hozott szociális döntésekről.

Nyílt ülésen elfogadták a polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Módosították a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményének alapító okiratát. Elfogadásra kerültek a polgármester beszámolói a különböző társulások 2013. évi működéséről, ill. az óvoda középtávú programja, valamint a következő nevelési évre szóló beiratkozás rendjét szabályzó közlemény is. A civil egyesületek támogatására 1,9 millió forintot javasoltak felosztani az illetékes bizottságnak, majd a nyári gyermekétkeztetést illetően az önerő nélküli létszámra (kb. 65 fő) történő pályázatbenyújtásról döntöttek. Elfogadták a korábbi óvodafejlesztési pályázathoz kapcsolódó vagyonátvételi megállapodást, ill. döntöttek a hivatalban tárgyi eszköz nyilvántartó program beszerzéséről is. Egyebek napirendi pontban megtárgyalták a Művelődési Ház tetőfelújítása során letermelt azbeszt tartalmú pala megsemmisítésének kérdését (veszélyes hulladék, így csak kijelölt telepen, számos előírás betartásával lehet csak elhelyezni), melynek végrehajtásával megbízták a polgármestert. Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat közterületeinek fejlesztésére, ápolására, gondozására egy egyesületet kívánnak létrehozni.

A képviselő-testület 2014. április 14-én rendkívüli ülést tartott. A képviselők döntöttek egy közbiztonság növelését szolgáló pályázat benyújtásáról, amely térfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozik a község összes fontos pontján. Megtárgyalták a körzeti megbízott üzemanyag támogatásának kérdését, és határozatban mondták ki, hogy támogatást olyan formában kívánnak nyújtani, hogy az után ne keletkezzen adó, vagy járulékfizetési kötelezettség. Döntöttek arról, hogy a néptánc oktatás céljából a Művelődési Házban telephelyet biztosítanak a művészetoktatási intézmény részére. Az önkormányzati tulajdonú erdők biztosításával szintén megbízták a polgármestert. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó hitelfelvétel kezességvállalásával kapcsolatos teendők elvégzésével megbízták a polgármestert.

Lomtalanítási tájékoztató

Az elmúlt években számos bejelentés érkezett a hivatalba, hogy a lomtalanításra kirakott zsákokat az ide érkező vidéki guberálók kiszakítják, így azt a szolgáltató már nem szállítja el, és a szemét az utcára kerül. Sajnos ezeket a lomizókat meggyőzni se lehetett, hogy ne szedjék szét a zsákokat, nincs bennük fém. A Facebook közösségi oldalon rengetegen kifejtették a véleményüket az üggyel kapcsolatban és felmerült, hogy miért nem próbáljuk meg úgy csinálni a lomtalanítást, mint az Hajóson is történik. Megismerve a hajósi rendszert úgy döntöttünk, hogy megkeressük az FBH Kft-t a javasolt ötlettel.

A rendes évi lomtalanítás októberben lesz, de egyeztetve a szolgáltatóval próba jelleggel lomtalanítás végzünk az alábbi elvek szerint.

Május 01-én (csütörtökön) és 02-án (pénteken) 08.00 – 18.00 órák között a Művelődési Ház kertjében kihelyezésre kerülnek konténerek, amelybe a háztartási lomhulladék beszállítható. A beszállítás történhet minden olyan eszközzel, ami a lakosság rendelkezésére áll. Természetesen egy utánfutón több szomszéd vagy családtag lomja is beszállítható. A helyszínen a Kft. dolgozói ellenőrzik, hogy csak olyan lom kerüljön a konténerbe, amit a lomtalanításkor el lehet szállítani (autógumi, háztartási gépek, olajos kanna NEM).

Aki nem tudja a lomot beszállítani, annak április 29-én 09.00 óráig van lehetősége ezt jelezni a Polgármesteri Hivatal titkárságán. Tőlük a Kft. munkatársai május 02-án, pénteken nap közben fogják elvinni a szabályosan csomagolt lomot. Ezen lakótársaknál a lom elszállítási menetét április 30-án a boltokban, valamint a község honlapján közzétesszük. Mivel május 02. munkaszüneti nap, így a hétköznap nem zavaró tényező.

Fontos tudni, hogy a konténerekbe mindenki beszállíthatja a lomját, a cég azonban csak a házaknál az udvaron gyűjtött lomot viszi majd el. Az utcára kirakott lom nem kerül elszállításra!!!!!!!!

Mivel ebben a rendszerben vagy a lakosok hozzák be a zárt helyen lévő konténerekbe a lomot, vagy a házaktól lesz az elszállítva, így az utcára nem kerül kirakásra hulladék, melynek köszönhetően az utcai gyűjtögetőket ki lehet majd szorítani a községből.

Amint azt a cikk elején is jeleztem a rendszert próba jelleggel működtetjük, és a Kft-vel, valamint a Rendőrséggel a tapasztalatokat később értékeljük.

 

Felső Róbert

polgármester

Országgyűlési képviselők választása 2014. - Érsekcsanádi eredmények

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSA

2014. ÁPRILIS 6.

ÉRSEKCSANÁD

RÉSZVÉTELI ADATOK:

Érsekcsanádon a 2255 fő szavazásra jogosult szavazópolgár 51 %-a (1151 fő) jelent meg a szavazóurnáknál.

Szavazókör száma, helye

Részvétel (%)

Részvétel (fő)

001.Művelődési ház

53

576

002.Napköziotthonos Óvoda

49,2

575

Bővebben: Országgyűlési képviselők választása 2014. - Érsekcsanádi eredmények

Önkormányzati napló - 2014. március

A képviselő-testület 2014. február 18-án rendkívüli ülést tartott. Az ülésen döntöttek arról, hogy az óvoda tetejének napelemmel érintett részét felújítják, melyre anyag és munkadíjra bruttó 1.306.200 Ft-ot biztosítottak. A Művelődési Háznál ugyanerre a munkára bruttó 1.668.529 Ft-ot különítettek el, mely tartalmazza az anyag és munkadíj, valamint a tetőn lévő salak felszedését, elszállítását is.

A képviselő-testület február 26-án tartotta rendes ülését. Zárt ülésen elfogadták a polgármester, ill. a jegyző beszámolóit az átruházott hatáskörben hozott szociális döntésekről, valamint megválasztották a szavazatszámláló bizottság tagjait. Nyílt ülésen elfogadták a polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Döntöttek a középtávú költségvetési tervekről, majd elfogadták a 2014. évi költségvetési rendeletet (bevételi és kiadási főösszeg 294.206.000 Ft), és az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót. Rendeletet alkottak a civil szervezetek támogatásáról, valamint felülvizsgálták a települési szilárd, ill. folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeleteket. Elfogadták az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét és a jegyző beszámolóját a Polgármesteri hivatal előző évi munkájáról. Döntöttek a belvízelvező rendszerek működtetésének átadásáról a Vízügyi Igazgatóságnak. Módosították a 2013. évi költségvetési rendeletet bevételi és kiadási főösszeg 250.562.000 Ft), és határoztak az ipari parkban lévő utolsó ingatlan eladásáról is. Egyebek napirendi pontban képviselői bejelentések és a Sportkör hozzászólása hangzottak el.

A képviselő-testület március 20-án rendkívüli ülést tartott. A képviselők 443.000 Ft pótelőirányzatot biztosítottak a Művelődési Ház tetőfelújítási munkáira, mivel az építési engedélyezési eljárásban kiderült, hogy a tetőn a födém nincs betonozva (csak közel egy méteres salakréteg van elterítve), és így a gerendák tartásához betonfödémet kell kiépíteni. A Szabadidőparkban a színpad betonozásához 100.000 Ft-ot különítettek el.

Házunk táján történt

Pályázatok előrehaladása: A jó idő beköszöntével tovább folytatódtak a Művelődési Ház felújításának munkálatai. Elkészült az épület falának és lábazatának színezése is, valamint kicseréltük azon nyílászárókat, amelyek még nem voltak hőszigeteltek. Az épület ugyanolyan színt kapott, mint a többi közintézmény. Az első ütem elszámolását a lapzártakor érkezett levél szerint az MVH elfogadta.

A Szabadidőpark fejlesztése című pályázaton kialakításra került a sportpálya is. A kitelepítendő sporteszközöket megrendeltük, leszállításuk és a vonalak felfestése április közepére várható. A sétány használatbavételi engedélyt kapott, azaz minden építés az engedélyes terveknek megfelelően történt meg. A pályázati részének helyszíni ellenőrzése a lapzártát követő nap lesz.

A napelemes pályázathoz a napelemek leszállítása határidőre megtörtént, a kihelyezésük a napokban várható.

Önerős munkák: A napelemek kihelyezése végett az óvoda és a Művelődési Ház épületében szükségessé vált a napelemekkel érintett tetőrészek felújítása. A képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy az óvoda Deák Ferenc utcai épületrészén, valamint a Művelődési Ház színpad feletti részén felújítja a tetőszerkezetet. Az épületekre ugyanolyan cserép került, mint a Polgármesteri Hivatal épületére. Az óvoda további részére az önkormányzat pályázatot nyújtott be a munkák folytatására.

Felmerült továbbá, hogy a Szabadidőparkban a színpad áthelyezése célszerű lenne. Figyelembe véve a nézők jobb rálátását és megközelíthetőségét, valamint azt az előírást, hogy a nézőket el kell vinni a magasfeszültségű hálózat alól, a színpadot áthelyeztük, valamint több, mint kétszeresére bővítettük, így akár 60 táncosból álló csoport is felléphet majd rajta. Mivel a földet a Magyar Közút az érsekcsanádi útpadka javításokból biztosította, az építés pedig társadalmi munkában történt, így a kivitelezést csak a betonozás költségei terhelték.

LOMTALANÍTÁS: Az FBH Kft tájékoztatása szerint idén a lomtalanítás októberben várható. Tavaly nagyon sokan panaszkodtak, hogy a községben megjelenő „lomisok” szétszakítják a zsákokat, amit így viszont már nem szállítanak el. Felmerült, hogy miért nem próbáljuk ki a Hajós Városban jól működő rendszert. A Kft. ettől nem zárkózott el, így kísérleti jelleggel május 01-02-én is tartunk egy lomtalanítást.

Ennek lényege a következő: a Művelődési Ház udvarán lesz elhelyezve néhány konténer, amelybe minden lakos (szomszédok összefogva) beszállíthatja a házánál keletkezett lomot. Akinek erre nincs lehetősége (Hajóson összesen 15 ilyen ingatlan volt), az jelezheti a Polgármesteri Hivatalban ezt, és akkor május 02-án a házában felkeresik és elviszik tőle a lomot. Fontos azonban, hogy az utcára senki se helyezhet el szemetet, mivel az nem lesz elszállítva. Amennyiben a rendszer működik, akkor meg tudnánk szabadulni a vidékről ideáramló hulladék tolvajoktól (az új törvény szerint ugyanis a hulladék a szolgáltató tulajdonába kerül, elvitele lopásnak minősül), és nem panaszkodna senki se a szétszaggatott zsákok miatt. A lomtalanítás pontos menetéről az áprilisi számunkban számolunk be.

Felső Róbert

polgármester